Ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων – Όλες οι λεπτομέρειες – Σε ποιες περιπτώσεις η ακινησία δηλώνεται στη ΔΟΥ – Πως γίνεται η άρση της ακινησίας

Ταυτόχρονα με τη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δείτε εδώ αναλυτικά) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η απόφαση Α.1304/2020 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, ο τύπος της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.
Αναλυτικά :

Άρθρο 1

Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.A του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, τα επιβατικά ΙΧ οχήματα και οι μοτο-συκλέτες τίθενται εφεξής σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov-gr)στην  ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade. gov.gr, χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στη Φορολογική Αρχή.
 2. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής θέσης οχημάτων σε ακινησία καταλαμβάνει τα οχήματα της παρ. 1 που εμφανίζονται «σε κίνηση» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.
 3. Προκειμένου για την έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (πριν την 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας) ή τη λήξη της παράτασης. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, γίνεται δεκτή αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από τέλη κυκλοφορίας.
 4. Η ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους ή προηγούμενων ετών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης για ηλεκτρονική θέση του οχήματος σε ακινησία.
 5. Μετά την θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, τα στοιχεία κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα και φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, τα ακριβή στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπευθύνως κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Άρθρο 2

Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της ΑΑΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr). Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020, και επιλέγει «Ακινησία».

Στην εφαρμογή αναρτάται σε εμφανές σημείο προειδοποιητικό μήνυμα για την εξαίρεση από την ηλεκτρονική ακινησία των περιπτώσεων του άρθρου 3, ενημερώνοντας ότι οι εν λόγω ακινησίες πραγματοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου του οχήματος. Στο ίδιο σημείο αναφέρονται οι προβλε-πόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού οχήματος σε κυκλοφορία ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία.

Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των Επιβατικών ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας του, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το όχημα ή την μοτοσυκλέτα, το οποίο ή την οποία θέλει να θέσει σε ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε κίνηση» υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα.

Στη δήλωση που εμφανίζεται προς συμπλήρωση και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η αποδοχή του κειμένου και, εφόσον γίνει η αποδοχή, ζητείται η συμπλήρωση τουλάχιστον των εξής πεδίων: α) ο ακριβής χώρος φύλαξης του οχήματος (ΤΚ, πόλη, οδός, αριθμός), β) δήλωση αν ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος (ιδιωτικό πάρκινγκ), μισθωμένος (ενοικιαζόμενο πάρκινγκ) ή παραχωρημένος (παραχωρημένο πάρκινγκ).

Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την Υποβολή του αιτήματος θέσης σε ακινησία, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι ιδιοκτήτες, ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης ακινησίας είναι η ημερομηνία θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης ακινησίας επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας οριστικοποίησης της δήλωσης και θέσης του οχήματος σε ακινησία και περιοριστικά μόνο για την αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος.

Άρθρο 3

Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ.

 1. Η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτής δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος και όχι ηλεκτρονικά, στις εξής περιπτώσεις:

α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.

β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.

γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.

ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάςή άλλης αιτίας.

η. Πλειστηριασμού του οχήματος.

θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.

 1. Εάν για όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία κατά τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, συντρέξει μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία γεγονός εκ των αναφερομένων στις περιπτώσεις α-ι της προηγούμενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
 2. Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέχει κάποιο από τα γεγονότα των περιπτώσεων της α-ι της παρ. 1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
 3. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Άρθρο 4

Διαδικασία άρσης της ακινησίας

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, για τα οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία με τη διαδικασία της παρούσας, η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mycar.aade. gov.gr εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για την περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/κάτοχο, οι κληρονόμοι αυτού θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

 1. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος εισέρχεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής ακινησίας οχημάτων της ΑΑΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr). Για την είσοδο του χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και επιλέγει «Άρση».

Στην εφαρμογή εμφανίζεται το σύνολο των Επιβατικών ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας του, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέγει το όχημα ή την μοτοσυκλέτα, του οποίου ή της οποίας θέλει να άρει την ηλεκτρονική ακινησία και εφόσον η κατάστασή του/της είναι «σε ηλεκτρονική ακινησία» υποβάλλει το αντίστοιχο αίτημα.

Ανάκληση του αιτήματος άρσης ακινησίας δύναται να πραγματοποιείται πριν την οριστικοποίηση του αιτήματος.

Με την έναρξη του αιτήματος της ηλεκτρονικής άρσης,εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν καταβληθεί για το τρέχον έτος, ενεργοποιείται επιλογή μέσω της οποίας εμφανίζεται το «έντυπο τελών κυκλοφορίας».

Στην περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, μετά την υποβολή του αιτήματος άρσης, το αίτημα διαβιβάζεται προς αυτούς προκειμένου να το εγκρίνουν και τους αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στην προσωπική θυρίδα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγκρίσεων, οι συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται με όμοιο μήνυμα ή με αντίστοιχο email εφόσον έχουν δηλώσει διεύθυνση email στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, για την άρση της ακινησίας του οχήματος.

Το αίτημα άρσης της ακινησίας οριστικοποιείται, εφόσον επαληθευθεί από την ΑΑΔΕ η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα και ελεγχθεί η εγκυρότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ως ημερομηνία άρσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία οριστικοποίησης του αιτήματος.

Αιτήματα άρσεων ακινησίας για τα οποία δεν εμφανίζεται είτε έγκυρη πληρωμή είτε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν οριστικοποιούνται και διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός μηνός.

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner