Ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του Ν.4670/2020 , το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 53 του Ν.4387/2016 , συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία « Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε . Φ . Κ . Α .)», στον οποίο εντάχθηκαν αυτοδίκαια οι προϋφιστάμενοι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί των τέως φορέων ασφάλισης.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων και την υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4670/2020 το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 και τον Ν.3979/2011.

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων-εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία παρέχεται δυνατότητα «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών».

Μέσω της νέας υπηρεσίας, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής, μέσω του ιστότοπου του e-EΦΚΑ, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου σε Υποκατάστημα, και ολοκλήρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής.

Με το Αριθμ. Πρωτ.:100615/22-03-2021 έγγραφο παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, επιχείρηση που πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών του Φορέα.

Κατά την απογραφή αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).

Η διαδικασία απογραφής, μέχρι σήμερα, διενεργείται με την διαδικασία που έχει καθορισθεί από τους Ν.1846/51, άρθρο 6 Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291Α΄), άρθρο 9 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48Α΄) και άρθρο 5 της ΑΥΕΚΑ Φ21/544/2002 (ΦΕΚ 414Β΄) όπως ισχύει μετά την ΑΥΕΚΑ Φ11321/30819/1997/2004 (ΦΕΚ 496Β΄) και τις αρ.4/2002 και 54/2004 εγκύκλιες οδηγίες π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2972/01 άρθρο 1 παρ. 1 , ο εργοδότης υποχρεούται σε υποβολή Α.Π.Δ., μέσω της οποίας δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζομένων τους και ακολουθεί, κατά τα γνωστά, διαδικασία ελέγχων και καταβολή των αναλογούντων εισφορών.

Με το άρθρο 14 του Ν.4670/2020 ορίζεται αναλυτικά ο χρόνος υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων κοινών επιχειρήσεων.

Η νέα υπηρεσία παρέχει τις πιο κάτω λειτουργικές δυνατότητες:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήματος –δήλωσης του ασφαλισμένου
 • Ανάκτηση στοιχείων από Α.Α.Δ.Ε.
 • Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη
 • Καταχώρηση στο ΟΠΣ-ΙΚΑ/ Μητρώο Εργοδοτών

Μετά την απογραφή ακολουθούν, οι ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες υποβολής ΑΠΔ και καταβολής, κατά τα γνωστά.

Πεδίο εφαρμογής νέας Υπηρεσίας

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στους ήδη εγγεγραμμένους στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε και προτίθενται να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

Πρόσβαση – χρήση της νέας υπηρεσίας

Για την υποστήριξη της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η Υπηρεσία:

«Απογραφή Φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών»

Συστήνεται πριν την είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet και τον Α.Μ.Κ.Α.

Για την απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, ο υποψήφιος εργοδότης – φυσικό πρόσωπο ακολουθεί τα εξής βήματα:

 Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους εργοδότες.

 Καταχωρεί τον προσωπικό κωδικό taxisnet και τον Α.Μ.Κ.Α. για την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. και του Α.Μ.Κ.Α.Ε.Μ.Α.Ε.Σ. Για τις περιπτώσεις μη ταυτοποίησης εμφανίζονται ενημερωτικά μηνύματα προκειμένου ο εργοδότης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

 Η έγκριση των διαπιστευτηρίων επιτρέπει την Είσοδο στην υπηρεσία «Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών»

 Επιλέγοντας «Απογραφή» χορηγείται αριθμός αίτησης απογραφής και ανακτώνται γενικά στοιχεία της επιχείρησης από την Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα:

 • Γενικά στοιχεία του εργοδότη
  Α.Φ.Μ. επώνυμο, όνομα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η νομική μορφή, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. Ζητείται η επιβεβαίωση – δήλωση ορθότητας των γενικών στοιχείων και στη συνέχεια απεικονίζονται
 • Στοιχεία έδρας της επιχείρησης
  Ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
  Στοιχεία υπευθύνων
  Ταυτοτικά στοιχεία του εργοδότη ή ιδιότητα του καθώς και η έναρξη της ιδιότητας του στην επιχείρηση
 • Στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη με Κ.Α.Δ. (όπως έχουν δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε.)
  Απεικονίζονται έως πέντε (5) ανά σελίδα με δυνατότητα προσθήκης
 • Το είδος της επιχείρησης (κύρια και δευτερεύουσα) σύμφωνα με τον Κ.Α.Δ. που έχει δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε. καθώς και η περιγραφή του.
 • Στοιχεία των παραρτημάτων του εργοδότη όπως αυτά εμφανίζονται στην Α.Α.Δ.Ε.
 • Στοιχεία απασχολούμενων.
  Επιτρέπεται η καταχώρηση των απασχολούμενων.
  Επιλέγεται η απασχόληση σε έδρα και παραρτήματα.
  Για απασχόληση στην έδρα, επιλέγεται νέα εγγραφή.
  Για απασχόληση σε παράρτημα επιλέγεται ο Α/Α παραρτήματος. Μετά την επιλογή μεταφέρονται τα στοιχεία του επιλεγμένου παραρτήματος στην οθόνη για καταχώρηση.

 Καταχωρούνται στοιχεία των απασχολούμενων, ως εξής:

Είδος Αρ.Μητρώου: επιλέγεται Α.Σ.(Α.Μ. τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α.

Ειδικότητα (επιλογή με κωδικό ή περιγραφή) Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης.

 Αποθήκευση.

Πριν την αποθήκευση, παρέχεται δυνατότητα διαγραφής, στην περίπτωση λάθους εγγραφής, και επιστροφής.

Μετά την αποθήκευση, στην οθόνη «Στοιχεία Απασχολούμενου» εμφανίζονται τα ταυτοτικά στοιχεία των καταχωρηθέντων.

 Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

– Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη – με την επιτυχή υποβολή αποδίδεται Α.Μ.Ε.

Σε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας απογραφής ο εργοδότης θα απευθύνεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησης του.

 Βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου – παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης , η οποία και αποθηκεύεται.

 Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη και τα στοιχεία καταχωρούνται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΟΠΣ τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Λοιπές ενέργειες

Παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων, κατά ημερομηνία και επιλεγμένο διάστημα, από τον χρήστη του ΟΠΣ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στο υποκατάστημα e- ΕΦΚΑ, μέσω της επιλογής εφαρμογής «Εκτύπωση» – Απογραφή Εργοδοτών του ΟΠΣ τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner