Κοκτέιλ ρυθμίσεων για οικονομική ανάταξη εταιρειών και νοικοκυριών

Λύσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν και εκτός της περιόδου του lockdown

Το τριπλό «πακέτο» για τη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών, με στόχο τη διευκόλυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, από το χτύπημα του οποίου έχει «γονατίσει» η αγορά, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νέο καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», ενώ το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», παρέχει λύσεις όχι μόνο για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, οπότε και ελήφθησαν ειδικά μέτρα διακοπής ή δραστικού περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, αλλά και για οφειλές που γεννήθηκαν πριν και μετά το lockdown.

To νέο «πακέτο» ρυθμίσεων

Αναλυτικότερα, με το νέο πλαίσιο που δημιουργείται μπορούν οι οφειλέτες έπειτα από αίτησή τους να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης 30 ευρώ.

Το μέτρο αφορά οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ.

Επισημαίνεται ότι οι βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κατ’ εξαίρεση, όμως, οι βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 12 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο, αλλά σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι εν λόγω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε 5%.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Σε κάθε περίπτωση επέρχεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο 2 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων:

α. να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και

β. να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ.

Ταυτόχρονα, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Επίσης με βάση τις διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας:

1) Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την πανδημία του νέου κορονοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και Ε5.2020 ΠΝΠ. Η πρώτη μάλιστα δόση θα καταβληθεί μετά το πέρας της αρχικής ρύθμισης και όχι νωρίτερα από τις 30 Απριλίου 2021.

2) Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του Νοεμβρίου 2020.

3) Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ» (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο τόκος (3% ετησίως) με τον οποίο επιβαρύνονται οι συνολικές οφειλές, από την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της υπόψη ρύθμισης, καθώς και η μηνιαία προσαύξηση (0,25%) λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.

Στις ρυθμίσεις της υπό ψήφιση διάταξης δύναται να υπάγονται:

i. Οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες:

α. δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

β. τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

ii. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» ή της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

4) Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019.

Ανάσες ρευστότητας

Το νέο καθεστώς το οποίο αναμένεται να δώσει ανάσες ρευστότητας στην αγορά και τους φορολογούμενους περιλαμβάνει:

1ον. Νέα ρύθμιση 12 έως 24 δόσεων για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020.

2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μάρτιος – Σεπτέμβριος 2020.

3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Διευκολύνεται η αγορά α’ κατοικίας

Διευκολύνεται η αγορά αφορολόγητης πρώτης κατοικίας, καθώς αυξάνονται τα όρια του εμβαδού τυχόν υφιστάμενης κατοικίας που κατέχει ο υποψήφιος αγοραστής.

Ειδικότερα, προκειμένου να ενταχθεί κανείς στους δικαιούχους απόκτησης πρώτης κατοικίας, με εξαίρεση από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, θα πρέπει ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην κατέχουν κατοικία εμβαδού 70 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα.

Με την τροπολογία τα όρια αυτά αυξάνονται σε ό,τι αφορά τα παιδιά και διαμορφώνονται σε 70 τ.μ. για τον άγαμο ή το ζευγάρι προσαυξανόμενα κατά 25 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και 30 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα.

Έτσι, με την ψήφιση της τροπολογίας, μια τριμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει αφορολόγητη πρώτη κατοικία, αν έχει ήδη σπίτι το οποίο είναι μέχρι 95 τ.μ. αντί για 90 τ.μ. που ισχύει σήμερα.

Αντίστοιχα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί σήμερα να αποκτήσει αφορολόγητη πρώτη κατοικία, αν διαθέτει ήδη σπίτι εμβαδού μέχρι 110 τ.μ. και με την ψήφιση της τροπολογίας θα έχει την απαλλαγή ακόμη και αν έχει ήδη σπίτι έως 120 τ.μ.

Το όριο της απαλλαγής για την πενταμελή οικογένεια αυξάνεται από τα 135 τ.μ. σε 150 τ.μ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner