Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ- Παύει η σχετική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ που λειτουργούσαν έως σήμερα ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση ΙΚΕ

Με την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. : 129284/04-12-2020 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. ως εξής:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του N.4712/20 (Α΄ 146) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 51 του N. 4072/12 (Α΄ 86) – αναφορικά με την διαδικασία σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) – θεσπίστηκαν διατάξεις1,2 με τις οποίες η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση:

– είτε του πρότυπου καταστατικού που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/16 (Α’ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 11026/19-02-2020 (Β’ 491),

– είτε του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α του ν. 4441/16 (Α’ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 109491/16-10-2020 (Β΄4619).

Συνεπώς με την ανωτέρω τροποποίηση (άρθρο 23 ν. 4712/20) παύει και η σχετική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούσαν έως σήμερα ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. Ως εκ τούτου οι τρόποι σύστασης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών περιορίζονται σε συστάσεις που πραγματοποιούνται μέσω:

α. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 11026/2020 (Β’ 491), το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση,

β. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο3 της υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. 109491/2020 (Β΄4619) το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνει τις διατάξεις του πρότυπου καταστατικού,

γ. του Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης και με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν ή αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4712/20

Παρ. 2 άρθρου 23 ν. 4712/20

Παρ.3 άρθρου 23 ν. 4712/20

Δείτε την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. : 129284/04-12-2020 στην Online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner