Νέος νόμος 4738/2020 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα -Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

Σημειώνουμε ότι εκτός από τις διατάξεις για τον νέο πτωχευτικό κώδικα ο νόμος περιέχει και σημαντικές φορολογικές και άλλες διατάξεις :

→ 1. Μέχρι 31/12/2020 η επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών του Συν-Εργασία -Έκτακτα μέτρα εργαζομένων σε περιοχές υψηλού κινδύνου [Άρθρα 283, 284, 285]

→ 2. Παρατείνεται η δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας. [Άρθρο 286]

→ 3. Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης τριάντα (30) ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Π.Ν.ΙΊ. [‘Αρθρο 289].
 
 → 4. Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και 1.5.2020 Π.Ν.Π. [Άρθρο 290].
 
 → 5. Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης [Άρθρο 291].
 
 → 6. Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019 [Αρθρο 292].
 
 → 7. Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 98-109, ν.4611/2019) για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών [‘Αρθρο 293]
 
 → 8. Αναστέλλεται εκ νέου (προηγούμενη διετής αναστολή παρήλθε την 15η.5.2020) η υποχρέωση πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις περιπτώσεις που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, αντίστοιχα. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις [Άρθρο 294].
 
 → 9. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC” [‘Αρθρο 295]
 
 → 10. Αναστέλλεται, από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, η υποχρέωση καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000. Καταβληθέντα ποσά, που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερθείσες ΜΧΑ ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.[Αρθρο 296]
 
 → 11. Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες [‘Αρθρο 297]
 
 → 12. Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις [‘Αρθρο 298]
 
 → 13. Υπάγονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύει:
 
 – η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και
 
 – η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος V του ν. 2859/2000, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του [‘Αρθρο 299].
 
 → 14. Αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και μέχρι την 31.12.2021, η αυτοτελής φορολόγηση κτήσεων των νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 (ν.π.δ.δ., δήμοι, ιεροί ναοί, κ.λπ.). Για το ως άνω χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς [‘Αρθρο 300].
 
 → 15. Τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή [‘Αρθρο 301].
 
 → 16. Αναστέλλεται εκ νέου μέχρι 29.01.2021 (έληξε 30.09.2020) η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές στο πλαίσιο των διαδικασιών Κτηματογράφησης (άρθρο 7 του ν. 2308/1995) [‘Αρθρο 302].
 
 → 17. Παρατείνεται, ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, μέχρι τις 30.11.2020 (έληξε 30.9.2020), η προθεσμία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών [‘Αρθρο 303].
 
 → 18. Εξαιρείται από διατάξεις του ν. 3461/2006 και συγκεκριμένα από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, η μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης άρχεται αναδρομικά από 12.5.2016 [‘Αρθρο 304].

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner