Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις επιπτώσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές λόγω της πανδημίας COVID-19

Οι οδηγίες είναι χρήσιμες τόσο για τους φορολογούμενους σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σε συγκεκριμένες περιόδους που επηρεάζονται από την πανδημία, όσο και για τις φορολογικές διοικήσεις κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών της ενδοομιλικής τιμολόγησης των φορολογουμένων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν διευκρινιστικά σχόλια και επεξηγήσεις σχετικά με:

(i) την ανάλυση συγκρισιμότητας
(H πανδημία μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία των ιστορικών δεδομένων για αναλύσεις συγκρισιμότητας.)

(ii) τις απώλειες και την κατανομή των δαπανών για τον COVID-19
(Πως θα πρέπει να κατανεμηθούν μη επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν λόγο της πανδημίας από το COVID-19. Η  πανδημία έχει δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες τα συνδεδεμένα μέρη μπορούν να εξετάσουν εάν θα έχουν  την επιλογή να εφαρμόσουν ρήτρες ανωτέρας βίας, να ανακαλέσουν ή να αναθεωρήσουν τις ενδοεταιρικές συμφωνίες τους. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανομή ζημιών, σημειώνουν οι οδηγίες.)
(iii) τα κυβερνητικά προγράμματα βοήθειας 

Οι συνέπειες των ενδοομιλικών συναλλαγών από τα κυβερνητικά προγράμματα βοήθειας για τη μείωση του οικονομικού αντίκτυπου του COVID-19, όπως είναι οι επιδοτήσεις εργασίας ή τα μη επιστρεπτέα δάνεια.

(iv) τις προκαθορισμένες συμφωνίες τιμολόγησης
(Ο βαθμός στον οποίο οι έκτακτες, μεταβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις επηρεάζουν την εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών προκαθορισμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.)

https://www.taxheaven.gr/attachment/7633

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner