Παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής και υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.- Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε

Με την εγκύκλιο Ε.2008/11.1.2021 της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A’, 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α’, 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764 /2020 (ΦΕΚ 256 Α)- αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, -με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας ΔΚ 2103,- και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., αντίστοιχα.

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Α. Όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

1) Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4758/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 28 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/00.

  • Με την νέα παράγραφο προστίθενται ορισμένα προϊόντα και παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 καθώς και η μουστάρδα (παρασκευασμένη) της Δ.Κ. 2103 στην παράγραφο 28 , του Μέρους Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 ώστε να υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), με στόχο τον εξορθολογισμό ως προς την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της ΔΚ ΕΧ2106.

Στο σημείο Β.1α την παρούσας εγκυκλίου γίνεται αναφορά στα προϊόντα που κατατάσσονται δασμολογικά στην ΔΚ 2106 και υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% του Κώδικα ΦΠΑ ν.2859/00.

Στο σημείο Β.1α την παρούσας εγκυκλίου γίνεται ενδεικτική αναφορά στα είδη που κατατάσσονται στην ΔΚ 2106 και υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% του Κώδικα Φ.Π.Α.

  • Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι η 4η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4758/2020.

2) Με τις διατάξεις του άρθρου 39, του νόμου 4753/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α’ ).

Με την νέα παράγραφο παρατείνεται έως και 30.4.2021 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό ( 6%) της παραγράφου 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( κυρ. με ν. 2859/2000), η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο πρώτο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’) και εφαρμόζονταν για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 31.12.2020.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 50 είχαν υπαχθεί σε συντελεστή ΦΠΑ 6% τα απαραίτητα αγαθά για την αντιμετώπιση του COVID 19 και τη αποφυγή της διασποράς του (μάσκες και γάντια των ΔΚ ΕΧ3926, ΕΧ4015, ΕΧ4818 ΕΧ6307), σαπούνι και παρασκευάσματα (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ3402), αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα ( των ΔΚ ΕΧ3307, ΔΚ ΕΧ3401, ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402 και ΔΚ 3808 και ΕΧ 3824), Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ2207) και καθαρή αιθυλική αλκοόλη (ΔΚ ΕΧ2207).

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. πρωτ. Ε.2038/23.03.20 και την Ε.2152/25-09- 2020, εγκύκλιους Διοικητή ΑΑΔΕ, για την κοινοποίηση των διατάξεων του Α’ μέρους της ΠΝΠ 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68), και την παροχή πρόσθετων οδηγιών, αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτή λήξης της διάρκειας εφαρμογής (31.12.2020), η οποία με τον ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 Α), ορίζεται σε 30.4.2021.

3) Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 4764 /2020 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( κυρ. με ν. 2859/2000)και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 45, 46 και 47 του ιδίου Παραρτήματος.

  • Με την αντικατάσταση αυτή επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

α) τα προϊόντα που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης που υπάγονταν σε συντελεστή 13% μετατίθενται σε συντελεστή ΦΠΑ 6%.

β) οι ταινίες μέτρησης σακχάρου, το σύστημα φωτεινής ειδοποίησης και ο δέκτης φωτεινών σημάτων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μετατίθενται από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.

  • Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω είναι η 23η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4764/2020.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 2106 θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι η συγκεκριμένη κλάση θεωρείται υπολειμματική για το Δασμολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτήν κατατάσσονται χιλιάδες εμπορεύματα που δεν είναι δυνατόν να καταταγούν σε άλλη κλάση του Δασμολογίου. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι κάτωθι παρασχόμενες περιγραφές να είναι ενδεικτικές και να απαιτείται, για πλήθος από τα προϊόντα της κλάσης 2106, η κατά περίπτωση (case by case) εξέτασή τους για τον ακριβή προσδιορισμό της δασμολογικής κλάσης τους.

1.α. Εφόσον δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις της Ονοματολογίας, η κλάση 2106 ενδεικτικά περιλαμβάνει:

(Α) Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, είτε απευθείας ως έχουν είτε κατόπιν επεξεργασίας (όπως το ψήσιμο, η διάλυση ή το βράσιμο στο νερό ή στο γάλα κ.λπ.), για τη διατροφή του ανθρώπου.

(Β) Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται πλήρως ή μερικώς από προϊόντα διατροφής, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής για τη διατροφή του ανθρώπου. Η κλάση περιλαμβάνει παρασκευάσματα που αποτελούνται από μίγματα χημικών ουσιών (οργανικά οξέα, άλατα ασβεστίου κ.λπ.) με προϊόντα διατροφής (αλεύρι, ζάχαρη, γάλα σε σκόνη κ.λπ.), τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε παρασκευάσματα διατροφής, είτε ως συστατικά αυτών είτε για τη βελτίωση ορισμένων από τα χαρακτηριστικά τους (εμφάνιση, διατήρηση ποιότητας κ.λπ.) (βλ. τις Γενικές Παρατηρήσεις του Κεφαλαίου 38).

Ειδικότερα, στην κλάση 2106 περιλαμβάνονται και επιβαρύνονται με χαμηλό ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι προϊόντα, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται ως συμπληρώματα διατροφής:

(1) Οι σκόνες για την παρασκευή πουτίγκας, ζελέ, παγωτών και παρόμοιων παρασκευασμάτων, έστω και με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών.

(2) Οι αρωματισμένες σκόνες για την παρασκευή ποτών, έστω και με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών, με βάση το διττανθρακικό νάτριο και τη γλυκυρριζίνη ή το εκχύλισμα γλυκόριζας (τα οποία διατίθενται ως «σκόνη κακάο»).

(3) Τα παρασκευάσματα με βάση το βούτυρο ή άλλα λίπη ή έλαια που προέρχονται από το γάλα και χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στα προϊόντα αρτοποιίας.

(4) Οι πολτοί με βάση τη ζάχαρη, που περιέχουν πρόσθετες λιπαρές ουσίες σε σχετικά μεγάλη αναλογία και, μερικές φορές, γάλα ή φουντούκια που δεν είναι κατάλληλα να μεταποιηθούν απευθείας σε ζαχαρώδη προϊόντα αλλά χρησιμοποιούνται για το γέμισμα ή τη διακόσμηση π.χ. σοκολάτας, πτιφούρ, τούρτας, κέικ, κ.λπ.

(5) Το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό.

(6) Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, που αποτελούνται κυρίως από ένα μίγμα αμινοξέων και χλωριούχου νατρίου και χρησιμοποιούνται στα παρασκευάσματα διατροφής (π.χ. για να προσδώσουν γεύση). Τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών που λαμβάνονται με αφαίρεση ορισμένων συστατικών απελαιωμένων σογιάλευρων και χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό σε πρωτεΐνες των παρασκευασμάτων διατροφής. Τα σογιάλευρα και άλλες πρωτεϊνικές ουσίες ειδικής πλοκής (textured). Ωστόσο, από την κλάση εξαιρούνται τα απελαιωμένα σογιάλευρα που δεν είναι ειδικής πλοκής (textured), έστω και αν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (κλάση 23.04), και τα απομονώματα πρωτεϊνών (κλάση 35.04).

(7) Τα βρώσιμα δισκία με βάση φυσικά ή τεχνητά αρώματα (π.χ. βανιλλίνη).

(8) Τα γλυκά, οι τσίχλες και παρόμοια είδη (κυρίως για διαβητικούς) που περιέχουν συνθετικούς γλυκαντικούς παράγοντες (π.χ. σορβιτόλη) αντί για ζάχαρη. Επισημαίνεται ότι οι τσίχλες με ζάχαρη υπάγονται στη Δ.Κ. 1704 (συντελεστής ΦΠΑ 13%).

(9) Τα παρασκευάσματα (π.χ. δισκία) που αποτελούνται από ζαχαρίνη και ένα προϊόν διατροφής, όπως είναι η λακτόζη, και χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς.

(10) Οι αυτολύτες ζύμης και άλλα εκχυλίσματα ζύμης, τα οποία είναι προϊόντα που λαμβάνονται από την υδρόλυση της ζύμης. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να προκαλέσουν ζύμωση και διαθέτουν υψηλή πρωτεϊνική αξία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία προϊόντων διατροφής (π.χ. για την παρασκευή ορισμένων καρυκευμάτων).

(11) Τα παρασκευάσματα για την παρασκευή λεμονάδων και άλλων ποτών, που αποτελούνται, π.χ. από:

  • σιρόπια, αρωματισμένα ή χρωματισμένα, τα οποία είναι ζαχαρώδη διαλύματα στα οποία έχουν προστεθεί φυσικές ή τεχνητές ουσίες που τους προσδίδουν τη γεύση ορισμένων φρούτων ή φυτών (σμέουρα, φραγκοστάφυλα, λεμόνια, μέντα κ.λπ.), έστω και με προσθήκη κιτρικού οξέος ή συντηρητικών.
  • σιρόπι στο οποίο έχει προστεθεί για τον αρωματισμό του ένα σύνθετο παρασκεύασμα της παρούσας κλάσης και το οποίο περιέχει, κυρίως, είτε εκχύλισμα κόλας και κιτρικού οξέος, χρωματισμένο με καραμελοποιημένη ζάχαρη, είτε κιτρικό οξύ και αιθέρια έλαια φρούτων (π.χ. λεμονιού ή πορτοκαλιού).
  • σιρόπι στο οποίο έχουν προστεθεί για αρωματισμό χυμοί φρούτων, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί με την προσθήκη συστατικών (κιτρικό οξύ, αιθέρια έλαια που έχουν εξαχθεί από τα φρούτα κ.λπ.) σε τέτοιες ποσότητες, ώστε η ισορροπία των συστατικών των χυμών φρούτων, όπως αυτά απαντούν στον φυσικό χυμό, να έχει προφανώς διαταραχθεί.
  • συμπυκνωμένο χυμό φρούτων με την προσθήκη κιτρικού οξέος (σε τέτοια αναλογία που να του προσδίδει μια συνολική περιεκτικότητα σε οξύ σαφώς ανώτερη από εκείνη του φυσικού χυμού), αιθερίων ελαίων φρούτων, τεχνητών γλυκαντικών κ.λπ.

Τα παρασκευάσματα αυτά προορίζονται να καταναλωθούν ως ποτά μετά από απλή διάλυσή τους με νερό ή κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας. Ορισμένα παρασκευάσματα του είδους αυτού προορίζονται για προσθήκη σε άλλα παρασκευάσματα διατροφής.

(12) Τα μίγματα εκχυλίσματος ginseng (ιαπωνικής κάνναβης) με άλλα συστατικά (π.χ. λακτόζη ή γλυκόζη), που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή «ποτού» ή «τσαγιού ginseng».

(13) Τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μίγμα φυτών ή μερών φυτών (στα οποία περιλαμβάνονται οι σπόροι και οι καρποί) διαφορετικών ειδών ή που αποτελούνται από φυτά ή μέρη φυτών (στα οποία περιλαμβάνονται οι σπόροι και οι καρποί) ενός μόνο είδους ή διαφορετικών ειδών, αναμιγμένων με άλλες ουσίες, όπως είναι ένα ή περισσότερα φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, αλλά είναι του είδους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυτικών εκχυλισμάτων ή φυτικών «τσαγιών» [π.χ. εκείνων που έχουν υπακτικές, καθαρκτικές, διουρητικές ή αναφυσώδεις (ανακούφιση από μετεωρισμό ή αέρια) ιδιότητες], περιλαμβανομένων και των προϊόντων για τα οποία πιστεύεται ότι προσφέρουν ανακούφιση από ασθένειες ή συμβάλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού και της υγείας. Αντίθετα τα φυτά και τα μέρη φυτών (περιλαμβανομένων των σπόρων και των καρπών ) ενός μοναδικού είδους (πχ φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαμομήλι κλπ) που συσκευάζονται (π.χ. σε φακελάκια) για την Παρασκευή εκχυλισμάτων βοτάνων ή βοτανικών «τσαγιών» υπάγονται στη Δ.Κ. 1211.

(14) Τα μίγματα φυτών, μερών φυτών, σπόρων ή καρπών (ολόκληρων, κομμένων, θρυμματισμένων, αλεσμένων ή σε σκόνη) των ειδών που εμπίπτουν σε διαφορετικά Κεφάλαια (π.χ. στα Κεφάλαια 7, 9, 11, 12) ή των διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στην κλάση 12.11, τα οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, αλλά είναι του είδους που χρησιμοποιείται είτε απευθείας για τον αρωματισμό ποτών, είτε για την παρασκευή εκχυλισμάτων για την παραγωγή ποτών.

(15) Τα υποκατάστατα τυριών και άλλων γαλακτοκομικών, τα οποία είναι παρασκευασμένα κυρίως από άμυλα και φυτικά έλαια (ποσοστό ελαίων που κυμαίνεται περίπου από 20% έως 24%), με ελάχιστα ή καθόλου συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται με διάφορες μορφές, όπως π.χ. σε μπλοκ, κομμένα σε φέτες για χρήση σε τοστ, τριμμένα κ.λπ. και διατίθενται συνήθως ως κατάλληλα για νηστεία και vegetarian ή vegan διατροφή και με τη δήλωση ότι δεν περιέχουν σόγια, trans λιπαρά, γλουτένη ή λακτόζη. Παράδειγμα τέτοιου προϊόντος μπορεί να φέρει την εξής σύνθεση: νερό, μη- υδρογωνομένο καρυδέλαιο, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας, αλάτι, φυτικό άρωμα, σορβικό κάλιο (συντηρητικό) και β-καροτένιο (χρωστική ουσία).

16) Τα φυτικά μπιφτέκια (π.χ. με λαχανικά, τόφου κ.λπ.) και παρόμοια είδη διατροφής.

  1. β. Τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 28 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( ν.2859/00) υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
  2. α. Στην κλάση 2106 επίσης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το κοινό Δασμολόγιο τα κάτωθι προϊόντα:

1) Τα παρασκευάσματα που αναφέρονται συχνά ως «συμπληρώματα διατροφής», με βάση εκχυλίσματα φυτών, συμπυκνώματα φρούτων, μέλι, φρουκτόζη κ.λπ., με προσθήκη βιταμινών και, ενίοτε, πολύ μικρών ποσοτήτων ενώσεων του σιδήρου. Τα παρασκευάσματα αυτά παρουσιάζονται συχνά σε συσκευασίες με την ένδειξη ότι προορίζονται για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού και της υγείας. Τα «συμπληρώματα διατροφής» είναι γενικά τρόφιμα που διατίθενται με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας (π.χ. σε αθλητές, σε άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη μιας βιταμίνης κ.λπ.), τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών (π.χ. βιταμίνες ή ανόργανα στοιχεία) ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, πλαστικούς περιέκτες και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων.

Παρόμοια παρασκευάσματα, ωστόσο, που προορίζονται για την πρόληψη ή την θεραπεία ασθενειών ή παθήσεων εξαιρούνται (κλάσεις 30.03 ή 30.04).

Για διευκόλυνσή σας και καθαρά βοηθητικά ως προς τον προσδιορισμό των συμπληρωμάτων διατροφής, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμβουλεύεστε την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη Οδηγία, όπως και κάθε άλλη νομοθεσία (εσωτερική ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεν είναι δεσμευτική ως προς τη δασμολογική κατάταξη, καθώς η τελευταία πραγματοποιείται μόνο με βάση το νομικό κείμενο του Δασμολογίου και των σχετικών Επεξηγηματικών Σημειώσεων αυτού.

(2) Τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα που δεν βασίζονται σε ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διαφόρων ποτών. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται αναμιγνύοντας φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 13.02 (π.χ. γλυκόριζας, λυκίσκου κ.λπ.) με γαλακτικό οξύ, τρυγικό οξύ, κιτρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, συντηρητικά, προϊόντα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσης, χυμούς φρούτων κ.λπ. Τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν (εν όλω ή εν μέρει) τα γευστικά συστατικά που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο ποτό. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ποτό μπορεί συνήθως να ληφθεί με απλή διάλυση του παρασκευάσματος με νερό, κρασί ή αλκοόλη, με ή χωρίς την προσθήκη, για παράδειγμα, ζάχαρης ή αέριου διοξειδίου του άνθρακα. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά είναι ειδικά παρασκευασμένα για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στη βιομηχανία, με σκοπό την αποφυγή της ανεπιθύμητης μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων νερού, αλκοόλης κ.λπ. Σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζονται, τα παρασκευάσματα αυτά δεν προορίζονται για κατανάλωση ως ποτά και επομένως μπορούν να διαχωριστούν από τα ποτά του Κεφαλαίου 22.

2.β. Τα προϊόντα της παραγράφου 2α, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% καθώς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 28 του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ.

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner