Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας (Ν .1568/85)

1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α) παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά , σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

2. Συντάσσει-σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας όπου υπάρχει –γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και τη θέση στη διάθεση του εργοδότη.

3. Ειδικότερα ο Τ.Α
3.1 Συμβουλεύει σε θέματα:
α. σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
β. εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών
γ. προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
δ. επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας
ε. διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
στ. οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
3.2 Ελέγχει την ασφάλεια :
α. των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους
β. των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους
3.3 Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων
3.4 Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

4. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τ.Α έχει υποχρέωση:
4.1 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας , να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας , να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
4.2 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
4.3 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων , να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων

5. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τ.Α έχει υποχρέωση:
5.1 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
5.2 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

6. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τ.Α καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο και σελιδομετρείται

7. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο

8. Η άσκηση του έργου του Τ.Α δεν αποκλείει την ανάθεση σαυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως Τ.Α

9. Ο Τ.Α έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους .Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση , η απόλυση του Τ.Α πρέπει να είναι αιτιολογημένη

10. Ο Τ.Α έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner