Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας

Ι.Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ –ΝΟΕΜΒΡΙΟ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020,εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως ακολούθως:

1.Για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 (Β ? 4706) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.46939/1171/13-11-2020 όμοιά της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝΑΠΟ 07/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/1/2021

2.Για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεωνβάσει της υπ. αριθμ. οικ. 48713/1232/26-11-2020 (Β ?5246) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝΑΠΟ 12/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/1/2021

Κατ’ εξαίρεση για τον μήνα Νοέμβριο,δίνεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις –εργοδότες υπέβαλαν λαθεμένατα δεδομένα του προσωπικού που προορίζονταν γιατη δήλωση αναστολήςτων συμβάσεων εργασίαςαντί στο απαιτούμενο έντυπο «Δηλώσεις Αναστολής επιχειρήσεων/εργοδοτών»στο Ειδικό Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»,να προβούν σε υποβολή ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ τουανωτέρωειδικού εντύπου αποκλειστικά εντός των καθορισμένωνπροθεσμιώνγια το μήνα Νοέμβριο.

3.Για τον μήνα Δεκέμβριο2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεωνβάσει της υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β ?5391) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.53124/1344/23-12-2020 (Β ?5734) όμοιά της.
*Υπενθυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίαςέχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:•Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεναπαιτείται να προβούν σε νέα δήλωσηπαρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)•ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης στιςπαρακάτω κατηγορίεςεργαζομένων:Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοίσυνοδοίΟι Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού,εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20/10/2020, καθώς οι ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και τηνυπ. αριθμ.πρωτ.οικ. 43110/1078/21-10-2020 (Β’ 4702)κοινή υπουργική απόφαση, μπορούννα προβούν σε μονομερείς υπεύθυνεςδηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριοαποκλειστικά από τις 07/1/2021 –15/1/2021.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝΑΠΟ 15/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/1/2021

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner