Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Με την με Αριθμ. 100658/8-12-2021 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση:

`Αρθρο 1

Στην παρούσα απόφαση υπάγεται κάθε εργοδότης -επιχείρηση, που υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ -e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 73 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101).

`Αρθρο 2

Για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) εργοδότες – επιχειρήσεις, μέλη εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΓΕ.ΜΗ. Ο.Ε.» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 62599/26.8.2021 (Β΄ 4279) υπουργική απόφαση, δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner