Πώς θα γίνονται οι e-πλειστηριασμoί

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπ. Δικαιοσύνης με τους όρους λειτουργίας και τις αναγκαίες λεπτομέρειες

Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας και οι αναγκαίες λεπτομέρειες των πλειστηριασμών, που διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, καθορίζονται με απόφαση του υπ. Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πλειστηριασμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 δηλαδή για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) και πραγματοποιούνται μέσω των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών (ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ). Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό με τη διακήρυξη, ενώ αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Η ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού γίνεται από τον συμβολαιογράφο στην ιστοσελίδα των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ και περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, όπου αυτό απαιτείται, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μητρώο αφερεγγυότητας, όπου έχει δημοσιοποιηθεί η διακήρυξη του συνδίκου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγελία, προσαρτώνται και οι δυο εκθέσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, τις οποίες ο σύνδικος λαμβάνει και αντίγραφα αυτών καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

* Οι χρήστες των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ κατηγοριοποιούνται ως εξής:

α. «Επισκέπτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται την οικεία ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθεί για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, δίχως ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης.

β. «Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού»: κάθε πιστοποιημένος στα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ, συμβολαιογράφος που πραγματοποιεί την ανάρτηση της αναγγελίας πλειστηριασμού και διενεργεί ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που ορίζονται στην πολιτική ασφάλειας των συστημάτων.

γ. «Υποψήφιος Πλειοδότης»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου, συμμετέχει στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, υποβάλλοντας πλειοδοτικές προσφορές, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ.

δ. «Παρατηρητής (Οφειλέτης)»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του με την ιδιότητα του οφειλέτη ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου που έχει την ιδιότητα του οφειλέτη, συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που αφορά σε οφειλή του, αφού προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ.

Εγγραφή χρηστών

Για την εκχώρηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στα συστήματα μέσω της οικείας ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες:

1. Οι υπάλληλοι ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μητρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον οποίο υπάγονται, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους, που τηρούνται στα συστήματα TAXISNet. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα.

2. Οι υποψήφιοι πλειοδότες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες, προαναφερθείσες πληροφορίες (και κωδικό αριθμό πλειστηριασμού στον οποίον ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν) και ταυτοποιούνται ως εξής:

α) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους, που τηρούνται στα συστήματα TAXISnet.

β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα.

γ) Οι πολίτες τρίτων κρατών, που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή.

δ) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται, καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf, που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται, κατά τις εργάσιμες ημέρες Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή.

* Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

* Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ υποψήφιος πλειοδότης, που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως έχει καταβάλει την προβλεπόμενη εγγύηση και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και ανέρχεται σε 350 ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των 3.000 ευρώ και σε 100 ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των 3.000 ευρώ. Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση ή οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σε εκείνον που τις κατέβαλε.

* Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται μέσω των συστημάτων, για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδότες, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σε τρεις φάσεις η διεξαγωγή

Σε τρεις δόσεις, όπως όλα δείχνουν, θα αρχίσουν να διεξάγονται οι πλειστηριασμοί στη χώρα μας, καθώς έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι το θέμα αυτό αποτελεί ένα από εκείνα στα οποία οι θεσμοί επιμένουν σθεναρά και το συνδυάζουν με μια σειρά από σχετικά θέματα, εκ των οποίων βασικότερο είναι το Πρόγραμμα Γέφυρα II. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση συμφωνία με το οικονομικό επιτελείο και τους θεσμούς για το ζήτημα που αφορά τη Γέφυρα ΙΙ και έχει να κάνει με τα καθυστερούμενα και τα καταγγελμένα δάνεια. Αυτή η συμφωνία φαίνεται πως θα επιτευχθεί συνδυαστικά με ανάλογη συμφωνία για τους πλειστηριασμούς. Σε αυτή τη φάση αναμένεται από το υπ. Δικαιοσύνης η απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων. Από τη στιγμή που θα υπάρξει η εν λόγω απόφαση οι πλειστηριασμοί θα τεθούν σε εκκίνηση, σε τρεις φάσεις:

* Αρχικά θα τρέξουν όσοι πλειστηριασμοί αφορούν μεγάλες περιουσίες.

* Θα ακολουθήσουν οι πλειστηριασμοί για μικρότερες, αλλά σημαντικής αξίας περιουσίες.

* Σε τρίτη και τελευταία φάση θα πλειστηριαστούν κατοικίες και δη πρώτες, ενώ γνώστες του θέματος αναφέρουν πως αυτό δεν πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τον Σεπτέμβριο, οπότε και θα επαναλειτουργήσουν τα δικαστήρια μετά το καλοκαίρι.

Χθες το οικονομικό επιτελείο είχε σχετικές συζητήσεις με τους θεσμούς και εντός των ημερών αναμένεται να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις. Σήμερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκκρεμούν 86.000 πλειστηριασμοί.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner