«Ραβασάκια» σε 62.000 «ξεχασιάρηδες»

Ειδοποιητήρια με εκτιμώμενο φόρο σε όσους δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος για το 2014

Περίπου 62.000 φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν το 2015 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2014 αναμένεται να λάβουν εντός των προσεχών ημερών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ειδοποιητήρια με τα οποία θα καλούνται να καταβάλουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών υπέρογκα ποσά φόρων προσαυξημένα με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ποσά των φόρων θα έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Οι παραλήπτες των ειδοποιητηρίων θα έχουν την εναλλακτική επιλογή να υποβάλουν οι ίδιοι εκπρόθεσμες δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014 μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να γλιτώσουν τα «χαράτσια» του εκτιμώμενου φόρου και να πληρώσουν ποσά φόρων σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι ίδιοι για τα εισοδήματα του έτους 2014. Όμως στις περιπτώσεις αυτές θα πληρώσουν επιπλέον και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, από 100-500 ευρώ, και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.

Η ΑΑΔΕ προχωρά άμεσα στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, το οποίο της δίδει τη δυνατότητα στις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις για διάφορα φορολογικά αντικείμενα να προσδιορίζει η ίδια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, τη φορολογητέα ύλη και τον αναλογούντα φόρο με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, εκδίδοντας και αποστέλλοντας σε κάθε μη συμμορφωθέντα φορολογούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα – ειδοποιητήριο για την καταβολή του εκτιμώμενου φόρου.

Μέχρι και φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Στα ειδοποιητήρια που θα αποσταλούν στους 62.000 μη συμμορφωθέντες φορολογουμένους θα αναγράφονται οφειλές από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που θα αφορούν μη δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2014. Στα ειδοποιητήρια αυτά, οι αρμόδιες ΔΟΥ θα έχουν προσδιορίσει κατ’ εκτίμηση τα εισοδήματα που θα έπρεπε να είχαν δηλώσει οι εν λόγω φορολογούμενοι για το έτος 2014. Για την εξεύρεση των εισοδημάτων του έτους 2014 των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος για το έτος αυτό, οι ΔΟΥ θα έχουν αξιοποιήσει στοιχεία και πληροφορίες προερχόμενα από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων και την καταγραφή των κινήσεών τους, απ’ όπου μπορεί να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για αγορές και άλλες δαπάνες μεγάλου ύψους που προδίδουν ανάλογου ύψους επίπεδο διαβίωσης. Θα έχουν χρησιμοποιήσει επίσης στοιχεία από υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών, σχετικά με το ύψος των ετήσιων δηλωθέντων εισοδημάτων, τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων φορολογουμένων, καθώς επίσης και στοιχεία προερχόμενα από διασταυρώσεις με τα όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του έτους 2014 των συγκεκριμένων φορολογουμένων, για να εξάγουν ακόμη πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα που κατείχαν αυτοί το συγκεκριμένο έτος. Στόχος τους θα είναι να προσδιορίσουν και με τεκμαρτό τρόπο τα φορολογητέα εισοδήματα του 2014 των παραβατών φορολογουμένων.

Με βάση τα προσδιορισθέντα κατ’ εκτίμηση ποσά εισοδημάτων οι αρμόδιες ΔΟΥ θα έχουν υπολογίσει και τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που οφείλουν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι! Ειδικά δε σε όσους εκ των φορολογουμένων αυτών άσκησαν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός του 2014 οι αρμόδιες ΔΟΥ θα έχουν επιβάλει και τέλος επιτηδεύματος, ενώ σε όσους κατείχαν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά τη διάρκεια του 2014 θα έχουν επιβάλει και φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Καθένα από τα ειδοποιητήρια αυτά θα έχει τη μορφή εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος για το έτος 2014, αλλά θα φέρει την επίσημη ονομασία «πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου». Σε καθένα από τα ειδοποιητήρια αυτά, η αρμόδια ΔΟΥ θα έχει προσδιορίσει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2014 του παραβάτη φορολογούμενου, με βάση στοιχεία και πληροφορίες που έχει η ίδια στη διάθεσή της.

Πώς θα υπολογίζονται τα εισοδήματα

Οι διαδικασίες του κατ’ εκτίμηση υπολογισμού των μη δηλωθέντων εισοδημάτων του 2014 και των φόρων που αναλογούν σ’ αυτά, για όσους φορολογούμενους δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος, οι διαδικασίες της έκδοσης και αποστολής «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου» στους συγκεκριμένους φορολογούμενους καθώς και οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι-παραλήπτες των πράξεων περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής. Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται επιπλέον στην εν λόγω απόφαση:

1) Η «πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου» θα κοινοποιείται ως εξής: Ο φορολογούμενος θα λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο TAXISnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που θα τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα θα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2) Μετά την έκδοση της «πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου», ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ για το φορολογικό έτος 2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, η «πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου» θα παύει να ισχύει αυτοδικαίως, θα εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά και θα βεβαιώνονται οι οφειλές που θα έχουν προκύψει βάσει της υποβληθείσας δήλωσης. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής από την οφειλή του εκτιμώμενου φόρου το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό θα διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φορολογούμενου με την ως άνω διαδικασία λήγει την 31η/12/2020 (λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής) και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις περί εκπρόθεσμης δήλωσης, δηλαδή πρόστιμο κυμαινόμενο από 100 έως 500 ευρώ, καθώς και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η πράξη διοικητικού ή τυχόν διορθωτικού προσδιορισμού δύναται να εκδίδεται και να κοινοποιείται έως την 31η/12/2021. Για τον υπολογισμό των τόκων δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

3) Η δήλωση του φορολογούμενου με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεσή της και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ.

4) Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την «πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου» εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3.

Τι θα αναγράφεται στα ειδοποιητήρια

Ειδικότερα, σε κάθε ειδοποιητήριο που θα σταλεί θα αναγράφονται:

1) Το εκτιμώμενο ποσό του συνολικού εισοδήματος του παραλήπτη-φορολογούμενου από διάφορες πηγές (από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές – αγροτικές δραστηριότητες, ακίνητα, κινητές αξίες κ.λπ.). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος κάθε φορολογούμενου ο οποίος δεν υπέβαλε δήλωση για το έτος 2014, η αρμόδια ΔΟΥ θα έχει λάβει υπόψη της μεταξύ άλλων:

α) Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2014 και

β) Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, ετήσιες δαπάνες των φορολογουμένων για την απόκτηση ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, για την καταβολή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία – εκπαιδευτήρια, για την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό ή σε πληρώματα ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, για αγορές μετοχών, ομολόγων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών – χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται ετησίως στην ΑΑΔΕ από τις τράπεζες ή άλλους φορείς μέσω των οποίων έγιναν οι πληρωμές ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του φορολογικού έτους 2014 υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 ή προέρχονται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ.

γ) Στοιχεία που παρέχονται στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

δ) Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που έχει λάβει η Φορολογική Διοίκηση και η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των δαπανών.

2) Το ποσό έκπτωσης φόρου το οποίο θα προκύπτει εφόσον στο εκτιμώμενο εισόδημα περιλαμβάνονται εισπραχθέντα εντός του 2014 ποσά μισθών ή συντάξεων και το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 2.100 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου επί των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις που αποκτήθηκαν το 2014.

3) Το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύπτει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο της αρμόδιας ΔΟΥ για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε ο φορολογούμενος το 2014.

4) Το τελικό ποσό φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ εκτιμώμενου και τεκμαρτού εισοδήματος.

5) Τα ποσά των φόρων που είχαν ήδη παρακρατηθεί ή προκαταβληθεί από το 2013.

6) Τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν στο φορολογητέο εισόδημα με βάση τις αντίστοιχες φορολογικές κλίμακες που ίσχυσαν το 2015.

7) Τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που τελικά πρέπει να πληρωθούν μετά την έκπτωση των παρακρατηθέντων – προκαταβληθέντων ποσών.

8) Το οφειλόμενο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα προκύπτει εφόσον ο φορολογούμενος άσκησε κατά τη διάρκεια του 2014 επιχειρηματική δραστηριότητα και θα κυμαίνεται από 400 έως 650 ευρώ.

9) Ο οφειλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος θα προκύπτει σε κάθε περίπτωση παραλήπτη – φορολογούμενου που κατείχε κατά τη διάρκεια του 2014 Ι.Χ. αυτοκίνητο άνω των 2.000 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών ή πισίνα ή σκάφος μεγάλου μήκους.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner