Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Αίτηση χορήγησης

1. Θεσμικό Πλαίσιο

• ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 75/30-03-2020, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/10.10.2020(ΦΕΚ Β΄4471) «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020»

• ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/2020 (ΦΕΚ Β’ 3867) «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.»

2.Γενικά

Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

• Αρχική Σελίδα// myBusinessSupport

• URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιστρεπτέα προκαταβολή(3) Αίτηση χορήγησης» και εισέρχεστε στην πλατφόρμα.

2.1 Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Ως επιστρεπτέα προκαταβολή ορίζεται η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται εν όλω ή εν μέρει , υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ενισχύσεις με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής στο πλαίσιο της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 χορηγούνται είτε

  • σύμφωνα με τους όρους της αριθ. C(2020) 1863/ 19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», είτε
  • σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) και αφορούν τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

– Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%

2.2 Δικαιούχοι ενίσχυσης και κριτήρια

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020,

ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020, γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια παρ. 2 καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΗΠΤΩΝ

1. Οι επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

α) Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να λειτουργούν νομίμως, να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/10.9.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα) μέχρι και 11.10.2020, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

ββ) μέχρι και τις 11.10.2020, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1.1.2019 μέχρι 30.6.2020

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από 1.4.2019 μέχρι και 11.10.2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και τις 11.10.2020 , η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών

• Για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ : Το άθροισμα του κύκλου εργασιών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 να παρουσιάζει μείωση κατά 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον αυτός να είναι μεγαλύτερος από 1000 ευρώ

• Για επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες: Το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 να παρουσιάζει μείωση κατά 10% σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον αυτός να είναι μεγαλύτερος από 1000 ευρώ

**ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων δύναται να είναι δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε), δυνάμει του Κανονισμού De minimis 1407/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτόν.

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

2. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 , οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον ,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ.9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/13, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς υπολογίζεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας 1 : Κύκλος εργασιών αναφοράς

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς υπολογίζονται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ 2019ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡ. 2020 (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.Α.
ΘΕΤΙΚΟΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ 2019/2
ΌΧΙ ΘΕΤΙΚΟΘΕΤΙΚΟΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡ. 2020 x 6
ΌΧΙ ΘΕΤΙΚΟΌΧΙ ΘΕΤΙΚΟ0

Πίνακας 2: Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

3.Ύψος ενίσχυσης

3.1. Τύπος υπολογισμού ύψους ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ περιγράφεται στον πίνακα 3

Πίνακας 3. Ύψος ενίσχυσης σε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ

*Οι αποζημιώσεις εργαζομένων είναι το άθροισμα των ποσών ως αποζημίωση ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζόμενους της επιχείρησης τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Ιουλίου 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα από το ΕΡΓΑΝΗ. Τα ποσά υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το ποσοστό των ημερών για κάθε μήνα που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος πολλαπλασιαζόμενο με 534.

Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες περιγράφεται στον πίνακα 4

Πίνακας 4. Ύψος ενίσχυσης σε επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ

3.2 Ανώτατα – κατώτατα όρια ενίσχυσης και έλεγχος σώρευσης

Α. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση που προκύπτει από τους τύπους υπολογισμού(βλ. 4.1 ) δεν μπορεί να είναι κατώτερη των κάτωθι ορίων με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 τη ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020.

Πλήθος εργαζόμενων (την 1/8/2020)Ποσό ενίσχυσης
απόέως
002.000,00
154.000,00
6208.000,00
215015.000,00
5130.000,00

Πίνακας 5: Κατώτατα όρια ενίσχυσης

Β. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης είναι τα κάτωθι:

Υπολογισμός ανώτερων ποσών ενίσχυσης
1.Αν η επιχείρηση αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου C/2020/1863.
Πλήθος εργαζόμενων (την 1/8/2020)Ποσό ενίσχυσης
απόέως
250350.000,00
251500.000,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ (τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)120.000,00
Επιχειρήσεις με ΚΑΔ 001(πρωτογενής γεωργική παραγωγή)100.000,00
2.Αν η επιχείρηση αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει τουΚαν.1407/2013 (de minimis)
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠοσό ενίσχυσης
Λοιποί200.000,00
ΚΑΔ 49.41(οδικές μεταφορές)100.000,00

Πίνακας 6: Ανώτατα όρια ενίσχυσης

*Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερο από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια αυτή θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020 για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1.1.2019.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ

  • Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
  • Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
  • Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
  • Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.
  • Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 11 όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που θα συμπληρώσει στην πλατφόρμα mybusinessSupport σχετικά με τα ποσά που έχει λάβει από άλλες ενισχύσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ800.000,00
ΤΟΜΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ120.000,00
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ100.000,00
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ DE MINIMIS ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2018-2020
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ200.000,00
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ100.000,00

Πίνακας 7: Ανώτατα όρια ενίσχυσης με σώρευση

4. Προθεσμίες υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 26 Οκτωβρίου 2020.

5. Διαδικασία υποβολής αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά

O Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

O Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει, εντός των ορίων του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων εν λόγω ΚΥΑ, κατά περίπτωση. Το περιεχόμενο της αίτησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.Α της ανωτέρω ΚΥΑ. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

O Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

6. Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ.

2. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

7. Λειτουργικότητα Εφαρμογής

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής εδώ.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner