Σε λειτουργία η εφαρμογή αιτήσεων αποζημίωσης ειδικού σκοπού 4 – Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής

Θεσμικό Πλαίσιο

 • ΠΝΠ 20.3.2020 (Α’ 68), «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, Α’ 83) όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 (ΦΕΚ Β’ 3948), «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020»

Γενικά

Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουλίου εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Οι Εφαρμογές μου» και μετά «Αποζημίωση ειδικού σκοπού 4» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

Η αποζημίωση ειδικού χορηγείται με βάση την αριθ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ύψους 534 ευρώ ή 300 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι της περίπτωσης α του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 των οποίων ο κύριος ενεργός ΚΑΔ στις 20.3.2020 ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 300 ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι της περίπτωσης β του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 των οποίων ο κύριος ενεργός ΚΑΔ στις 20.3.2020 ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι αποζημίωσης

Δικαιούστε την αποζημίωση, εφόσον είστε:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
 • επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 • κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ
 • έχετε έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
 • ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. (εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018).
 • έχετε υποβάλλει μέχρι και τις 19.08.2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 31.07.2020.
 • δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 και μετά, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020.
 • είστε επιχείρηση που πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) και έχετε τροποποιήσει τις δηλώσεις σας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της ΓΔΟΥ 217/15.9.2020.
 • δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Οδηγίες για την Υποβολή Αίτησης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»

Προθεσμίες υποβολής

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 25.9.2020.

Δείτε τις οδηγίες για τη Λειτουργικότητα Εφαρμογής εδώ.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner