Τροπολογία – Κατάργηση της παρόδου ορισμένου χρόνου ως αιτίας λύσης των Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε

Κατάργηση διάταξης που προβλέπει ότι οι ΕΠΕ με αόριστη διάρκεια οι οποιες δεν τροποποιήσουν το Καταστατικό τους μέχρι την 31/12/2021 λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ.Ανάπτυξης.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, κατά βάση, τα εξής ζητήματα:

Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις των ν. 3190/1955 και ν. 4072/2012 αναφορικά με τη λειτουργία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και ορίζονται, κατά βάση, ζητήματα διάρκειας αυτών (δυνατότητα καθορισμού ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου των Ε.Π.Ε., προϋποθέσεις ορισμού ως αορίστου χρόνου των Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε, κατάργηση της παρόδου ορισμένου χρόνου ως αιτίας λύσης των Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε κ.α.).

Αιτιολογική

Με το άρθρο 5 τροποποιείται η περ. στ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91), σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στο καταστατικό μιας ΕΠΕ της διάρκειάς της, η οποία όφειλε να είναι ορισμένου χρόνου. Στο εξής στο καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέπεται διάρκεια ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας προστίθεται άρθρο 6α στο ν. 3190/1955 το οποίο ρυθμίζει το ζήτημα της διάρκειας μιας ΕΠΕ. Συγκεκριμένα στην παρ. 1 προβλέπεται ότι η διάρκεια μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου και στην παρ. 2 ορίζεται ότι στην περίπτωση που μια ΕΠΕ επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, αυτή αποδίδεται πάντα σε έτη.
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες μια ΕΠΕ είναι ή καθίσταται αορίστου χρόνου:
α) όταν αυτό έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό της και
β) όταν λήξει η διάρκειά της και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της. Με την προσθήκη της περ. β’ επιτυγχάνεται μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις που εκ παραδρομής δεν παρατείνουν τη διάρκειά τους με αποτέλεσμα να τίθενται σε λύση. Στο εξής η μη λήψη απόφασης για λύση της εταιρείας κατά τη λήξη της διάρκειας, θα λογίζεται ως βούληση εταίρων να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους επ’ αόριστο.

Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 3190/1955 και καταργείται ως λόγος λύσης η πάροδος του ορισμένου χρόνου διάρκειας μιας ΕΠΕ, γεγονός που προκύπτει από την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6α που προστίθεται στο ν. 3190/1955.

Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), το οποίο αφορά στη διάρκεια της ΙΚΕ και οι διατάξεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με εκείνες που ισχύουν για την ΕΠΕ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6α του ν. 3190/1955.

Με το άρθρο 9 τροποποιείται το άρθρο 103 του ν. 4072/2012 και καταργείται ως λόγος λύσης η πάροδος του ορισμένου χρόνου διάρκειας μιας ΙΚΕ, γεγονός που προκύπτει από την περ. β του άρθρου 46 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιείται ανωτέρω με το παρόν.

Με το άρθρο 10 καταργείται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93), σχετικά με την υποχρέωση των ΕΠΕ να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να ορίσουν συγκεκριμένη διάρκεια, σε περίπτωση που είχαν επιλέξει αόριστη διάρκεια.

Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο 5
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης -Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955

Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 διαγράφεται η φράση «και την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (B‘ 928)», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. στ’, περί ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας, γ) η παρ. 3 αναμορφώνεται και προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα, δ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση.

 1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227).
 2. Η εταιρική σύμβαση πρέπει να περιέχει:

α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,

β) την εταιρική επωνυμία,

γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης,

δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας,

ε} το σκοπό της εταιρείας,

στ) τη διάρκεια της εταιρείας,

ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,

η) το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισφέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος,

θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.».

 1. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων: α) περί συμπληρωματικών εισφορών, β) περί άλλων παρεπόμενων παροχών αυτών, που δεν αποτελούν εισφορά σε χρήμα ή σε είδος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, γ) περί απαγόρευσης του ανταγωνισμού στους εταίρους, δ) περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις του εταιρικού μεριδίου και δ) περί λύσης της εταιρίας για λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόμο, είναι ισχυρές εφόσον περιλήφθηκαν στο έγγραφο σύστασης της εταιρίας. Στο καταστατικό μπορούν επίσης να περιληφθούν διατάξεις περί ελέγχου της διαχείρισης της εταιρίας.
 2. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).».

Άρθρο 6
Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης – Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955

Στον ν. 3190/1955 (Α’ 91) προστίθεται άρθρο 6α, ως εξής:

«Άρθρο 6α

Διάρκεια εταιρίας

 1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου ή αόριστη.
 2. Αν η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.
 3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη, εφόσον:

α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή

β) έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρίας.».

Άρθρο 7
Λόγοι λύσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955

Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) οι περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 1 αναμορφώνονται και προσαρμόζονται στη δημοτική γλώσσα,
β) η περ. ε’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας καταργείται,
γ) στην παρ. 2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από τη δικαστική συμπαράσταση,
δ) η παρ. 2 αναμορφώνεται και προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα, και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44

Λόγοι λύσεως

 1. Η εταιρία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό,

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) [Καταργείται]

 1. Η εταιρία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.
 2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.
 3. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.».

Άρθρο 8
Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012

Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) προστίθεται πρόβλεψη και για αόριστη διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 46

Διάρκεια εταιρίας

 1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου ή αόριστη.
 2. Αν η διάρκεια της εταιρίας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.
 3. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη, εφόσον:

α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή

β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρίας.».

Άρθρο 9
Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012

Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η περ. β’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας ως λόγο λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας διαγράφεται,

β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας», και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103

Λόγοι λύσης

 1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

β) [καταργείται]

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος ή το καταστατικό.

 1. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.».

Άρθρο 10
Ημερομηνία λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης – Κατάργηση άρθρου 12 του ν. 4541/2018

Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93) περί ημερομηνίας λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καταργείται.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner