Τροπολογία Υπ.Οικ.: Επανένταξη σε ρύθμιση οφειλών, αφορολόγητο το ποσό επιστροφής της μείωσης μισθωμάτων και άλλες σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα.
 2. Ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ημίσεως της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVlD-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων. τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
 3. Προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.
 4. Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30η.6.2021, η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β’ του άρθρου 48, που αφορούν θέματα i) Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ii) Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια και iii) Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων.
 5. Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.
  6.α. Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.
  β. Η εν λόγω προκαταβολή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  7.α Παρέχεται, έναντι εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, πίστωση στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, (ήτοι στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια να παράγουν, να μεταποιούν, να κατέχουν, να παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη), για τις Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται μέχρι και τη δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
  β. Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η ως άνω εγγύηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής.
 6. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.
  9.α. Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ.
  β. Προβλέπεται η εφαρμογή υφιστάμενης ρύθμισης του Τελωνειακού Κώδικα περί καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και στα προϊόντα καφέ ή με βάση τον καφέ και καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής τους.
  γ. Διευρύνονται, με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, προορίζονται για ίδια χρήση.
  δ. Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις προϊόντων καφέ η έννοια του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις:
  · βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  · επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω φόρου.
  ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της προαναφερθείσας διαδικασίας επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.
 7. Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.
 8. Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους.
 9. Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, (ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται (iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών,
 10. Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..
 11. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
  · Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr — Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας
  · Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
  · Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr — Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.
 12. Επαναπροσδιορίζεται το όργανο της εποπτείας, καθοδήγησης και του συντονισμού των ενεργειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος σε σχέση με τις υποθέσεις, που έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
 13. Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ποσών (ποσοστό 7%) από τα εισοδήματα των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:
  α. Οι οφειλές των υπόχρεων διακρίνονται σε οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά σε ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων και σε οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.).
  β. Η υποχρέωση απόδοσης ποσών από τους υπόχρεους, για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας αφορά σε οφειλές που γεννήθηκαν από το έτος 2016 και εφεξής.
  γ. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο.
  δ. Επιτρέπεται η εξόφληση των υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. αποδόσεων είτε εφάπαξ, είτε σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (το αργότερο έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά. η είσπραξη των οφειλών για το έτος 2018, πραγματοποιείται το αργότερο έως 31.12.2021. Ιο ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο για οφειλές του έτους 20 1 8 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος.
  Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας για τα έτη 2016 και 201 7 καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις [έως είκοσι τέσσερις (24)]. Αντίστοιχα, καταργείται η ισχύουσα ρύθμιση. σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε περαίωση οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας.
  ε. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης (όπως ιδίως η διαδικασία είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών και συμψηφισμού με τυχόν καταβληθέντα ποσά κ.λπ.).
  στ. Οι διοικήσεις Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Λ.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ι£.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς για το φορολογικό έτος 1998.
 14. Παρατίθενται μεταβατικές διατάξεις και καθορίζεται η έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner