Τροποποίηση των αποφάσεων περί αποδεικτικού ενημερότητας ώστε να αποτυπώνεται ακριβέστερα η αιτία χορήγησης του πιστοποιητικού

Με την με Αριθμ. Α. 1033/2021 απόφαση τροποποιείται η ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, και το συνημμένο υπόδειγμα της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020, προκειμένου να αποτυπώνεται ακριβέστερα η αιτία χορήγησης του πιστοποιητικού.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. δ΄ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.».

2. α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3Α΄ της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από το χρόνο της έκδοσής του πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1 , 2 , 3 και 4 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και της παρούσας απόφασης.».

β)Το υπόδειγμα του αποδεικτικού ενημερότητας της υπό στοιχεία Α. 1265/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στην online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner