Τροποποιητικές φοροδηλώσεις για αναδρομικά

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για δεδουλευμένα του 2017

Την υποχρέωση να υποβάλουν έντυπες και χειρόγραφα συμπληρωμένες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 έχουν όσοι εργαζόμενοι έλαβαν εντός του φορολογικού έτους 2019 αναδρομικά ποσά αποδοχών που έπρεπε κανονικά να τους είχαν καταβληθεί το 2017 και για τα οποία οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών είχαν ήδη παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Δημόσιο το έτος εκείνο.

Ο λόγος είναι ότι στους φορολογούμενους αυτούς χορηγήθηκαν έντυπες βεβαιώσεις αποδοχών για τα αναδρομικά αυτά και τους φόρους που είχαν ήδη παρακρατηθεί γι’ αυτά, ενώ στα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλαν φέτος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι εργοδότες τους για το φορολογικό έτος 2019 δεν περιλαμβανόταν ο φόρος που παρακρατήθηκε το 2017 για τα αναδρομικά αυτά, αλλά μόνο τα φορολογητέα ποσά των αναδρομικών.

Το αποτέλεσμα ήταν όσοι εκ των δικαιούχων εργαζομένων υπέβαλαν φέτος ηλεκτρονικά τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 για να δηλώσουν τα αναδρομικά αυτά να υποχρεωθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρων, καθώς κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών δεν συνυπολογίστηκαν τα ποσά των φόρων που είχαν παρακρατηθεί επί των αναδρομικών.

Η υποχρέωση επανυποβολής τροποποιητικής δήλωσης χειρόγραφα συμπληρωμένης, στην αρμόδια ΔΟΥ για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές ορίζεται με εγκύκλιο (Ο ΔΕΑΦ 1129805 ΕΞ 2020) που εξέδωσε πρόσφατα και απέστειλε σε όλες τις εμπλεκόμενες φορολογικές υπηρεσίες ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η παρακράτηση του ΦΜΥ

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, στο φορολογικό έτος 2019 καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που αφορούσαν το φορολογικό έτος 2017 και για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών έχει ήδη αποδοθεί στο τελευταίο αυτό φορολογικό έτος. Ο εργοδότης συμπεριέλαβε τις αποδοχές αυτές σε μηνιαίο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ του έτους 2019 κάνοντας χρήση του προαναφερόμενου κωδικού 6, όπου με βάση τα όσα διευκρινίσθηκαν στην παρ. 2 της παρούσας, συμπλήρωσε μηδενικό ποσό παρακρατούμενου φόρου και παράλληλα ως «έτος αναφοράς» συμπλήρωσε το φορολογικό έτος 2017 που ανάγονται οι αποδοχές αυτές. Ο παρακρατούμενος φόρος που είχε αποδοθεί στο φορολογικό έτος 2017 συμπεριλήφθηκε στην έντυπη βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στους εργαζόμενους, προκειμένου αυτός να συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης αναδρομικών που θα υποβληθεί στη ΔΟΥ για το φορολογικό έτος 2017. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι υπέβαλαν για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2017 που καταβλήθηκαν το 2019 ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση, ενώ αυτή θα έπρεπε να υποβληθεί αποκλειστικά χειρόγραφη στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της παρούσας, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή αφορούσε μόνο τις δηλώσεις της παρ. 3 της παρούσας. Συνεπεία αυτού δεν μπορούσε να συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης ο κατά τα ανωτέρω παρακρατηθείς φόρος.

Εν όψει των ανωτέρω και στο πλαίσιο της χρηστής Διοίκησης, οι ως άνω εργαζόμενοι οφείλουν εμπροθέσμως και εντός του 2020 να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες υπάγονται, προκειμένου, βάσει της έντυπης βεβαίωσης αποδοχών που τους χορηγήθηκε, να υποβάλουν σε αυτές χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση αναδρομικών για το φορολογικό έτος 2017. Οι ΔΟΥ θα διενεργήσουν νέα εκκαθάριση της τροποποιητικής αυτής δήλωσης, όπου θα συμπεριλάβουν και τον ως άνω παρακρατούμενο φόρο που δεν συμψηφίσθηκε κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης που είχε αρχικώς υποβληθεί ηλεκτρονικά για το φορολογικό έτος 2017. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τη σχετική τροποποιητική δήλωση και την αντίστοιχη βεβαίωση αποδοχών με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-mail) ή με συστημένη επιστολή.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner