Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος – Επικαιροποιημένες οδηγίες

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO), έργο του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικής πληροφόρησης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

Ειδικά για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., σημειώνεται ότι, λόγω των αλλαγών στα πρότυπα των Δ.Π.Χ.Α. με έναρξη εφαρμογής το έτος 2019, έχει αναρτηθεί νέο Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υποδείγματα Α ΔΠΧΑ 2019», για τις υποβολές του έτους 2019. Όσες εταιρείες υποβάλουν για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016) θα πρέπει να συμπληρώσουν το Υπόδειγμα Α με την ονομασία: «Υποδείγματα Α ΔΠΧΑ έως 2018». Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί νέες Οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγνωσθούν προσεκτικά, πριν την υποβολή των στοιχείων.

Στη συνέχεια παρέχονται τα εξής αρχεία:

α) Συνοπτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Πινάκων – 30/09/2020,

β) Αναλυτικές Τεχνικές Οδηγίες – 11/09/2020,

γ1) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν για το 2019,
γ2) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018(.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016),

δ) Υπόδειγμα Β ΕΛΠ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014),

ε) Υπόδειγμα Γ ΕΛΠ ΠΜΕ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ν. 4308/2014) και

στ) Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner