Υποχρεωτικό «κούρεμα» 40% στα ενοίκια

Θα ισχύουν οι προαιρετικές συμφωνίες Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου – «Πάγωμα» επιταγών και φόρων

Τίτλοι τέλους -με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή- στην προαιρετική μείωση των ενοικίων κατόπιν συμφωνίας ιδιοκτήτη – ενοικιαστή. Το μέτρο απέτυχε, όπως παραδέχτηκε δημόσια και ο υπουργός Οικονομικών, οπότε η εφαρμογή του αναστέλλεται (σ.σ.: καλύπτονται μόνο οι λιγοστές συμφωνίες που έγιναν στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου) και πλέον επανερχόμαστε στο «υποχρεωτικό κούρεμα» σε ποσοστό 40%. Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το «κούρεμα» να επεκταθεί και πέραν του Νοεμβρίου, ενώ θεσπίζει την αποζημίωση σε χρήμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υφίστανται μείωση εισοδήματος. Με την ίδια τροπολογία θεσμοθετείται και το «πάγωμα» στις πληρωμές επιταγών για 75 ημέρες (σ.σ.: για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, αλλά και για όσες εμφανίζουν μεγάλη μείωση εσόδων άνω του 50%), ενώ παρατείνεται η εφαρμογή του υπερχαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (6%) σε γάντια και μάσκες μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2021.

Ειδικότερα:

* Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο -αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 που είχε νομοθετηθεί αρχικά- το μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και με μισθώσεις κύριας κατοικίας. Έγιναν ελάχιστες σχετικές συμφωνίες, δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών αιτιολογώντας την επιστροφή στις υποχρεωτικές μειώσεις.

* Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος ως εξής:

– για τον μήνα Οκτώβριο σε μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη ΚΥΑ και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορονοϊό, λόγους. Επίσης, σε συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί.

– από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους (σ.σ.: η λέξη «από» επιτρέπει και την παράταση για τον Δεκέμβριο ή και για το 2021) σε μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορονοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

* Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής:

-για τον μήνα Οκτώβριο εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

-από τον μήνα Νοέμβριο εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

* Συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, με την προσθήκη πρόβλεψης για την καταβολή σε λογαριασμό τους, του 50% της μείωσης των μισθωμάτων τους, εφόσον από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, αντί του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές τους προς τη φορολογική αρχή (μείωση σε ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν από την ως άνω μείωση).

Επιταγές – 75 μέρες

*Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού Covid-19. Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υπουργική απόφαση και άλλων αξιογράφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.

* Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Οφειλές ΦΠΑ

* Παρατείνονται μέχρι και την 30ή.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30ή.11.2020 και την 31η.12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Παρατάσεις

* Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30ή Απριλίου 2021 του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορονοϊού Covid-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

* Παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020.

* Παρατείνεται έως και την 30ή Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% (από 24% που ίσχυε), στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη).

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner