Φορολόγηση κατά την έξοδο από τη χώρα, ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων

Η χώρα μας εισήγαγε νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (CFC) με τους νόμους 3842/20103943/2011 και 4172/2013.

Ειδικά, η εσωτερική φορολογική νομοθεσία ( άρθρο 66 Ν. 4172/2013) προσαρμόστηκε στις υποδείξεις/οδηγίες του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 για το συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης (Thin Capitalization) εντός της EE (2010/C 156/01) αλλά και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (COM(2007) 785), με την οποία συστήνεται η εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας εντός της EE και όσον αφορά τρίτες χώρες με κανόνες για τις ΕΑΕ.

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (Controlled Foreign Companies )

Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η αλλοδαπή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις (ποσοστό συμμετοχής, πραγματικός εταιρικός φόρος, κατοχή άμεση ή έμμεση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα).

Πότε μία ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία εξαιρείται από την εφαρμογή κανόνων CFC

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1076/17.3.2014 με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013», ορίζει ότι σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή κάτοικος χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης με την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 περί ελεγχόμενων εταιρειών, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση (artificial arrangement) που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου.

Οι ελεγχόμενες από άλλες χώρες Ελληνικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της 31/10/2019, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δίνει τις στατιστικές διάρθρωσης των συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή για το ημερολογιακό έτος 2017. Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.716/2007.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2017 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.618 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις. Η στατιστική έρευνα δεν περιλαμβάνει τις προσωπικές επιχειρήσεις, αλλά μόνο τις κεφαλαιουχικές. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ. Για την ενημέρωση του αναγνώστη θα πρέπει να επισημάνουμε πως στην έρευνα, ως συνδεδεμένες με αλλοδαπές επιχειρήσεις, θεωρούνται αυτές οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή.

Αν και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιστοιχούν μόνο στο 0,4% του συνολικού αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων (719.492), αποδίδουν το 15,1% του συνολικού κύκλου εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων. Οι πέντε κυριότερες χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 38,7% (1.012 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,6% (200 επιχειρήσεις), η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ίδιο ποσοστό 6,2% (162 επιχειρήσεις στην κάθε μία), και η Ολλανδία με ποσοστό 6,1% (160 επιχειρήσεις).

Φορολόγηση κατά την έξοδο από τη χώρα

Στο άρθρο 66Α του Ν. 4172/2013 ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι: Μεταφορά της δραστηριότητας που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα είναι η πράξη με την οποία ένας φορολογούμενος παύει να έχει φορολογητέα παρουσία στην ημεδαπή, και ταυτόχρονα αποκτά φορολογητέα παρουσία σε άλλο κράτος – μέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να καθίσταται κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος-μέλος ή στην τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58 κατά το φορολογικό έτος της εξόδου. (Όπως το άρθρο 66Α προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρο 58 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31-7-2020) και σύμφωνα με την παρ.56 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 , όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4714/2020 , εφαρμόζεται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η.1.2020 και μετά.).

Η Α. 1231/2020 Απόφαση σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης εξόδου

Προς επίρρωση όλων των ανωτέρω, εκδόθηκε η Α.1231/27.10.2020 Απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013». Σύμφωνα με την Απόφαση:

  • Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο του άρθρου 66Α του ν. 4172/ 2013
  • Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης είναι υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
  • Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η δήλωση φόρου κατά την έξοδο, όταν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013. (Γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών της επιχείρησης λ.χ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Υποχρεώσεις).
  • Πρέπει να προϋπάρξει έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 66Α του ν. 4172/ 2013 ή το τελευταίο πριν την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης.
  • Με την παραλαβή της δήλωσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει την επισύναψη ή μη των απαιτούμενων και μόνο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (έλεγχος πληρότητας του φακέλου). Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, διενεργείται επαλήθευση του περιεχομένου της δήλωσης με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί και απαιτούνται με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα. Η δήλωση διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά εντός των προθεσμιών.
  • Με βάση τις δηλώσεις, που αποστέλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, η βεβαίωση του φόρου και η ταυτότητα οφειλής εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης.
  • Για τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2020.
  • Η απόφαση Α.1231/27.10.2020 εφαρμόζεται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1-1-2020 και μετά.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner