Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον eΕΦΚΑ – Οδηγίες για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία

Πρόσφατα τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας» και «Λήξη ασφάλισης».

Με την αρ.46/2020 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη λειτουργικότητα και τη χρήση κάθε υπηρεσίας, τη διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου, τον τύπο και το περιεχόμενο των παραγόμενων Βεβαιώσεων.

Με το αριθ. 286737/4-11-2020 Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα χρήσης, κατ’ εξαίρεση, των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και η ροή εργασιών που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ήδη έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας «Βεβαίωση Επανεγγραφής» με την οποίαπαρέχεται δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ.

Με την εγκύκλιο 53/20-12-2020 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η λειτουργικότητα και η χρήση της, ο τύπος και το περιεχόμενο της παραγόμενης βεβαίωσης και ο σκοπός χορήγησής της, η διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου για την αξιοποίησή της, καθώς επίσης και η ροή εργασιών που απαιτείται για τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα –Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και να επανεγγραφούν στον e-ΕΦΚΑ ως Μη μισθωτοί.

Στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν:

– Ασφαλιστέα πρόσωπα που για την επανέναρξη της ασφάλισής τους δεν απαιτείται έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

– Μέλη εταιρειών – Ενώσεις προσώπων

Οι ως άνω περιπτώσεις θα διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με την έως τώρα ακολουθούμενη διαδικασία.

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

– Για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει αναρτηθεί σχετικό link στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr–> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους –> «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών».

Συνιστάται, πριν από την είσοδο στην υπηρεσία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τον/τους ΚΑΔ, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, που προτίθεται να ασκήσει εκ νέου.

– Η Υπηρεσία παρέχει τις ίδιες λειτουργικότητες με την ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης». Ειδικότερα:

α. Υποβολή σχετικού αιτήματος επανεγγραφής

β. Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ και ταυτοποίηση του αιτούντος

γ. Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας

δ. Καταχώριση στοιχείων ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (διεύθυνση και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)) και στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης

ε. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών

στ. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση,επικουρική και εφάπαξ παροχών, (ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα)

ζ. Δημιουργία της προβλεπόμενης Βεβαίωσης

η. Έλεγχο αυθεντικότητας των Βεβαιώσεων

θ. Έκδοση Βεβαίωσης επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ με σκοπό την έναρξη ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Η Βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο που φέρει λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.

Η υπογραφή έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της Βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.

Η Βεβαίωση φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα μπορούν μέσω ειδικής υπηρεσίας να ανακτούν και επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για τη χρήση της υπηρεσίας ακολουθούνται τα πιο κάτω απλά βήματα:

• Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr–> Υπηρεσίες για ασφαλισμένους

–> Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών

• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ

• Καταχώριση του ΑΜΚΑ

• Έλεγχος και επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων ? Καταχώριση στοιχείων:

– διεύθυνσης επαγγελματικής δραστηριότητας

– διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

– επιλογή οικογενειακής κατάστασης «από μενού επιλογής».

• Συμπλήρωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων, κύριας και δευτερευουσών (ΚΑΔ) από λίστα (δυνατότητα δήλωσης έως και πέντε (5) ΚΑΔ).

Η αναζήτηση και συμπλήρωση των ΚΑΔ γίνεται με την πληκτρολόγηση τμήματος του αριθμού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ ή με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας.

• Απάντηση ερωτηματολογίων:

Σκοπός των ερωτήσεων είναι η επιβεβαίωση της ασφαλιστέας ιδιότητας που προκύπτει μέσω του/των ΚΑΔ που έχει/έχουν δηλωθεί, η ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών κατηγοριών, που πρόκειται να επιλέξει ο ασφαλισμένος, η υποχρεωτική ή προαιρετική υπαγωγή στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, καθώς και η ύπαρξη ή μη παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

• Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί (ΚΑΔ) σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών αντίστοιχα, για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή.

Για το σκοπό αυτό, έχουν συνδεθεί οι ΚΑΔ με τις ιδιότητες ασφάλισης και την αντίστοιχη εισφοροδότηση.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανεγγραφής εντός του ιδίου έτους από τη διακοπή ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η ήδη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.

• Υποβολή της αίτησης.

Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται και παράγεται αυτόματα Βεβαίωση με μοναδικό αριθμό.

• Εκτύπωση της Βεβαίωσης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων ισχύει η τελευταία χρονικά υποβληθείσα αίτηση (ενεργή).

• Ενημέρωση

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ενημερώνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας θα αντλήσει τα στοιχεία έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ και θα προχωρήσει στην αυτοματοποιημένη επανέναρξη της ασφάλισης και εισφοροδότησης με βάση την έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, με την προϋπόθεση ότι οι δηλωθέντες ΚΑΔ στη Βεβαίωση Επανεγγραφής ταυτίζονται με τους ΚΑΔ της έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεγγραφής θα πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της επανεγγραφής θα λάβει ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει και στη συνέχεια θα αναρτηθεί η Απόφαση Επανεγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για τις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέσω διαδικτύου, έχουν επέλθει οι απαραίτητες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Επανεγγραφής» από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στη νέα υπηρεσία, από τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών», έχει προστεθεί στην οθόνη «Νέα Αίτηση» η επιλογή «Βεβαίωση Επανεγγραφής», προκειμένου ο χρήστης να υποβάλλει – για λογαριασμό του ασφαλισμένου – σχετικό αίτημα.

Οδηγίες χρήσης

Για τη χρήση της νέας υπηρεσίας ακολουθούνται τα ίδια βήματα που περιγράφησαν στη διαδικασία Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης (Γενικό Έγγραφο αρ.πρωτ.286737/411-2020)

Η εφαρμογή – πέραν των λοιπών εργασιών – πραγματοποιεί επί πλέον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας.

Συγκεκριμένα ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών».

• Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ –> Νέα αίτηση

• Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και επιλογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας –> Βεβαίωση Επανεγγραφής

• Έλεγχος και επιβεβαίωση, με τη συνδρομή του υποψήφιου ασφαλισμένου, της ορθότητας των ταυτοτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ έχουν τροποποιηθεί, πρέπει πρώτα να διορθωθούν, κατά τα γνωστά.

• Καταχώριση των στοιχείων επαγγελματικής έδρας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και οικογενειακής κατάστασης.

• Συμπλήρωση των ΚΑΔ για τις οποίες θα προβεί ο αιτών σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (αναλυτική αναφορά στο συνοδευτικό Παράρτημα τουως άνω Γενικού Εγγράφου)

• Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμεί να καταταγεί ο ενδιαφερόμενος Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανεγγραφής εντός του ιδίου έτους από τη διακοπή ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η ήδη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.

• Υποβολή αίτησης

Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται και παράγεται αυτόματα ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης.

• Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επανεγγραφής πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας.

Εφόσον ο αιτών είναι ενήμερος, λαμβάνει από τον χρήστη τη σχετική Βεβαίωση, προκειμένου να την καταθέσει στην ΑΑΔΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτεται η διαδικασία και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα.

• Εκτύπωση Βεβαίωσης

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, δημιουργείται Βεβαίωση Επανεγγραφής για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, ενημερώνεται το Μητρώο με αυτοματοποιημένη διαδικασία, για την έναρξη, τους δηλωθέντες ΚΑΔ στην ΑΑΔΕ και την ημερομηνία έναρξης και δημιουργείται χρόνος ασφάλισης στην αντίστοιχη ιδιότητα, και εκκινεί η εισφοροδότηση.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τις δυνατότητες που παρέχει, συμβάλλει αποτελεσματικά στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στην αποφυγή προσέλευσής τους στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στην επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης ατομικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον Φορέα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου 53/2020 του e-ΕΦΚΑ καθώς και το Υπόδειγμα εντύπου Βεβαίωσης Επανεγγραφής στην online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner