Ψαλίδι έως και 75% σε προσαυξήσεις με εξωδικαστική λύση εκκρεμών υποθέσεων

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ισχυρά κίνητρα σε χιλιάδες φορολογούμενους για την ταχύτατη εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών τους με το κράτος δίδει το υπουργείο Οικονομικών. Φορολογικές υποθέσεις που λιμνάζουν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εδώ και πολλά χρόνια ή εκκρεμούν κατόπιν πολυετών δικαστικών διαδικασιών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα μπορούν πλέον να επιλυθούν με διαδικασίες-εξπρές και με άκρως ευνοϊκό τρόπο για τους προσφυγόντες στη δικαιοσύνη φορολογούμενους, μέσω μιας νέας Επιτροπής που συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4714/2020 και μιας -πρόσφατα δημοσιευθείσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Πρόκειται για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα ακόμη και να διαγράφει πλήρως ποσά φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον κρίνει ότι με βάση την ήδη υφιστάμενη νομολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις επί παρόμοιων υποθέσεων, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, έχει υποπέσει σε παραγραφή ή εφόσον διαπιστώσει ότι οι καταλογισμοί έγιναν εσφαλμένα λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή αυτή θα έχει το δικαίωμα να μειώνει τα ποσά των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε φορολογούμενους, εφόσον κρίνει ότι τα ποσά αυτά καταλογίστηκαν εσφαλμένα, λόγω αριθμητικού λάθους ή εφόσον διαπιστώνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά ευμενέστερη φορολογική κύρωση.

Προσφυγές φορολογουμένων στην Επιτροπή, οι οποίες συνοδεύονται από αιτήματα μόνο για μειώσεις των καταλογισθέντων ποσών πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων θα γίνονται επίσης δεκτές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν θα διαγράφει ολοσχερώς, αλλά απλώς θα μειώνει τα καταλογισθέντα ποσά, θα απαιτεί από τους προσφυγόντες φορολογουμένους να εξοφλήσουν τα «κουρεμένα» ποσά, πληρώνοντας άμεσα το 30% ως προκαταβολή και εξοφλώντας το υπόλοιπο 70% είτε εφάπαξ με έκπτωση 75% είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 35% έως 65%.

Δικαστές θα αποφασίζουν

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που συγκροτήθηκε από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, έχει έδρα την Αθήνα και παράρτημα αυτής, στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε τριμελή τμήματα. Πρόεδρος εκάστου τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον προέδρου εφετών. Μέλη εκάστου τμήματος ορίζεται ένας πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι.

Η διαδικασία

Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μπορεί να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.eefdd.gr έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει ορισθεί, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος θεμελιώνουν το αίτημα και περιλαμβάνονται περιοριστικά στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, ήτοι:

α) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών,

β) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη,

γ) εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος,

δ) αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ,

ε) μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Για το παραδεκτό της αίτησης, οι ισχυρισμοί των περ. α έως δ πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας για τη διαφορά δικόγραφα. Ισχυρισμοί που δεν περιλαμβάνονται στους ως άνω περιοριστικώς αναφερόμενους, σε κάθε περίπτωση, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή, έστω και αν είχαν προβληθεί στα κατατεθέντα ενώπιον των δικαστηρίων δικόγραφα. Ο αιτών δύναται να προβάλει περισσότερους του ενός από τους ισχυρισμούς.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, με επιμέλεια του αιτούντος:

α) οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου,

β) τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την τυχόν απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή τυχόν στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της,

γ) όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης,

δ) τυχόν δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της οικείας διαφοράς,

ε) στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου,

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης,

ζ) η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου, η οποία παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, συνυποβάλλονται επιπροσθέτως τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου τους και

η) σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων του άρθρου 2 για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για δικηγόρους απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής επιτρέπει την υποβολή των συμπληρωματικών της αίτησης εγγράφων, μέχρι την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε Τμήμα και πάντως το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα των προηγουμένων εδαφίων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η επίλυση

Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της πέμπτης (5ης) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση αποστολής στην Επιτροπή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πλην της κατά τα ανωτέρω καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής, τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται ότι η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Εφόσον χωρήσει εμπρόθεσμη αποδοχή της πρότασης, συντάσσεται σύμφωνα με αυτήν αμελλητί, με επιμέλεια του οριζόμενου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μέλους της Επιτροπής, σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης. Τα πρακτικό εξώδικης επίλυσης κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 και δημοσιεύεται χωρίς αναφορά ονομάτων και ποσών. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013.

Ο αιτών υποχρεούται να αναρτήσει το αποδεικτικό περί της κατ’ άρθρο 16 παρ. 7 του ν. 4714/2020 καταβολής του τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται στον ιστότοπο www.eefdd.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταβολή του.

Οι γραμματείς της Επιτροπής ενημερώνουν αμελλητί, ηλεκτρονικά, το ΣτΕ ή το αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο για την έκδοση του πρακτικού επίλυσης ή ματαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της περ. στ’ του άρθρου 5, άλλως εγχάρτως, εφόσον απαιτείται. Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, και δεν χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής. Σιωπηρή απόρριψη αίτησης που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, δεν χωρεί πριν την παρέλευση της ημερομηνίας, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020. Με πράξεις του γενικού προϊσταμένου ενημερώνονται τα δικαστήρια, στα οποία εκκρεμούν υποθέσεις περί των αιτήσεων που δεν εξετάστηκαν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner