11+1 νέα μέτρα και παρεμβάσεις στη φορολογία

Τροπολογία-μαμούθ του ΥΠΟΙΚ με ρυθμίσεις που αφορούν διευκολύνσεις των πληττόμενων

Νομοθετήθηκε τελικά η ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε έως 120 δόσεις, για τους πληττόμενους φορολογούμενους, με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Παράλληλα η τροπολογία-μαμούθ του υπουργείου Οικονομικών που προστέθηκε στο νομοσχέδιο για τα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου περιέχει και άλλες αλλαγές ή ρυθμίσεις, που αφορούν βασικά διευκολύνσεις πληττόμενων από την πανδημία, όπως το ακατάσχετο της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων. Συγκεκριμένα, με τις λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου απώλεσαν παλιές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φορολογικών χρεών 100 ή 120 δόσεων, επειδή δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα μηνιαίες δόσεις την περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου 2020, να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, για τα υπολειπόμενα ποσά οφειλών, καταβάλλοντας απλώς τη δόση του μηνός Δεκεμβρίου 2020. Οι δόσεις που δεν πλήρωσαν θα μεταφερθούν αυτόματα για πληρωμή μετά τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των δόσεων που ακολουθούν, από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά.

2. Ορίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνει από το κράτος κάθε ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου για την αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων του κατά 40% -ποσό το οποίο ανέρχεται στο 50% της εισοδηματικής του απώλειας (στο 50% του 40% του μισθώματος ή στο 20% του μισθώματος)- είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

4. Αναστέλλεται για άλλους έξι μήνες, μέχρι τις 30-6-2021, η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών μέσω των συμβολαιογράφων.

5. Σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων, οι οποίοι είναι κάτοικοι μικρών και απομακρυσμένων νησιών όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων για τις ανάγκες τους. Η δυνατότητα προκαταβολής της δικαιούμενης επιστροφής ισχύει και για νομικά πρόσωπα καθώς και για οποιαδήποτε νομική οντότητα με αντικείμενο την επαγγελματική αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι μικρών και απομακρυσμένων νησιών. Η προκαταβολή αυτή θα είναι ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

6. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των 100 ευρώ.

7. Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των προϊόντων του καφέ. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται και στα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ σε υγρή ή στερεή μορφή, με εξαίρεση εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής. Επίσης διευρύνονται με την προσθήκη των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ, οι κατηγορίες προϊόντων που απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης εφόσον, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα, προορίζονται για ιδία χρήση.

8. Επεκτείνονται απαλλαγές από τον ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και στην περίπτωση χρησιμοποίησής της για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Επιπλέον προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΦΚ για τον καφέ που προορίζεται για εξαγωγή. Η απαλλαγή θα χορηγείται με την μορφή επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ στους εξαγωγείς.

9. Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εγκεκριμένων αποθηκευτών και είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,

β) τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης,

γ) τα βυτιοφόρα οχήματα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙΠΕΝΑΚ).

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και τιμωρείται ως εξής:

α) Για παράβαση της περ. α) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.

β) Για παράβαση της περ. β) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 3.000 ευρώ ανά βυτιοφόρο.

γ) Για παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 3.000 ευρώ ανά βυτιοφόρο.

Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων της παρούσας είναι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σφράγιση των βυτιοφόρων.

10. Μετατάσσονται από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% και άλλα αγαθά, όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, (ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται, (iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.

11. Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner