ΠΟΛ.1203/2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

ΠΟΛ 1203/2016

(ΦΕΚ Β’ 4396/30-12-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 24 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α’ 248/07.11.2000), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις του άρθρου 146 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει,

3. τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 269/10.10.2013) και ιδίως των άρθρων 158, 170 και 269,

4. τις κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 2446/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) και ιδίως των άρθρων 19, 246-249,

5. τις διατάξεις εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 2447/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) και ιδίως των άρθρων 326-340,

6. τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

7. την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/ Β’/28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει,

8. την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1/20.01.2016 «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016),

9. την ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας για το καθεστώς της εξαγωγής και της κατάργησης του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1808/Β’/21.08.2015),

10. την αριθ. Α.Υ.Ο. 1015809/1597/0014/ΠΟΛ.1024/21.1.1993 (ΦΕΚ 110 Β72.3.1993) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

11. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή από τον πωλητή – εξαγωγέα

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή-εξαγωγέα στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. απαιτείται:

α) Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται ο ΑΦΜ του υποκείμενου στο φόρο πωλητή-εξαγωγέα.

β) Τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ» και δηλώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής.
Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή-εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη.

γ) Αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification» το οποίο εκδίδεται από το Τελωνείο Εξαγωγής μέσω του υποσυστήματος Ελέγχου Εξαγωγών του ICISnet.
Σε περίπτωση υποβολής από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή-εξαγωγέα του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος, κατά τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε το οποίο παρέχεται από αρμόδια τελωνειακή αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

δ) Τραπεζικό μέσο πληρωμής από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης, για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά για περισσότερες συναλλαγές, κατά το μέρος της αντιπαροχής που δεν καταβάλλεται σε είδος και δεν συμψηφίζεται λογιστικά έναντι οφειλής του αντισυμβαλλομένου.
Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες συναλλαγές, ή για συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω της φύσης των εργασιών τους, η προσκόμιση τραπεζικού μέσου πληρωμής είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Επίσης το ανωτέρω γεγονός θα γνωστοποιείται στην αρμόδια φορολογική και τελωνειακή αρχή αποκλειστικά πριν την πραγματοποίηση της εξαγωγής προκειμένου να αξιολογούνται τα πραγματικά περιστατικά κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του χρόνου που ο τελευταίος θα διενεργηθεί.
Εφόσον η εξόφληση της συναλλαγής γίνεται με μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της εξαγωγής σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε.

Άρθρο 2
Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε.

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας στην παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή, υποκείμενο ή μη στο φόρο πρόσωπο, ο οποίος δύναται σε περιστασιακή βάση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τελωνειακές διατάξεις να υποβάλλει τελωνειακά παραστατικά εξαγωγής, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής των αγαθών παραδίδει τα προς εξαγωγή αγαθά στον αγοραστή εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης με Φ.Π.Α. ή απόδειξη λιανικής πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

β) Ο αγοραστής – εξαγωγέας, εφόσον οι τελωνειακές αρχές κάνουν αποδεκτό το αίτημα υποβολής τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, αποστέλλει στον πωλητή, εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification». Κατ’ εξαίρεση το ανωτέρω αποδεικτικό δύναται να αποστέλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον δικαιολογείται από τα πραγματικά περιστατικά της συναλλαγής.

γ) Ο πωλητής εξαγωγέας εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο στο όνομα του αγοραστή – εξαγωγέα και καταβάλλει το ποσό του Φ.Π.Α. σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καταργείται η ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Α.Υ.Ο.

2. Ειδικά για λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες, τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996 διαδικασία απαλλαγής.

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1199/2016 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» – Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1199/2016

(ΦΕΚ Β’ 4344/30-12-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/3-8-2016), σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αποθεμάτων, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία.

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.:
α) τις διατάξεις των παραγράφων 7 – 11 του άρθρου 41,
β) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

5. Την ΠΥΣ 1/20-1-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης του εντύπου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» (012 – Φ.Π.Α.) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Το έντυπο αυτό ισχύει για δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις προηγούμενων φορολογικών ετών.

3. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1-1-2017, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532 Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4270

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532

Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 , 2 , 3 , 4 , 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 250).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

3. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

4. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 , «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

8. Την υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996 ΕΞ2016/Χ.Π.1384/ 06.07.2016 (Β΄ 2109) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

9. Την υπ΄ αριθμ. ΕΜΠ. 3782/29.11.2016 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Την υπ΄ αριθμ. C(2016) 8732/19.12.2016 – SA.46955 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Την υπ΄ αριθμ. C(2016) 4050/29.06.2016 – SA.45629 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Α΄ 250) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.06.2017.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4270

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του N. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-1-2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ. ΜΕ.Π, και Δ.Ο.Υ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/1/2017
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1000496 ΕΞ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»”

ΣΧΕΤ: α) Οι αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ2016/31-5-2016 (ΑΔΑ:7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ) και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ2016/01-6-2016 (ΑΔΑ 7ΧΣ9Η-0ΝΦ) ΕΔΥΟ β) Η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. (ΑΔΑ:45Π5Η-6ΨΒ)

Σε συνέχεια των α) ανωτέρω σχετικών ΕΔΥΟ, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 61, του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν.2960/2001 , όπως ισχύει, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία τροποποιείται η β) σχετική ΑΥΟ. Η κοινοποιούμενη Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4263/Β΄/30-12-2016, έλαβε αριθμό ΑΔΑ:Ω14ΞΗ-6ΙΡ και ισχύει από 1/1/2017.

Με την εν λόγω Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των καταναλωτών φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄ (λοιπές χρήσεις π.χ. βιομηχανίες-βιοτεχνίες), βάσει της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης καθορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (1/1 έως 31/12). Ως εκ τούτου, κάθε καταναλωτής φυσικού αερίου θα φορολογείται για το τρέχον έτος με τον αντίστοιχο συντελεστή Ε.Φ.Κ. βάσει της κατανάλωσης που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος.

Με την παρ.3 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στον Ν.4001/2011, όπως ισχύει, αποστέλλουν, μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους έγγραφες βεβαιώσεις στους καταναλωτές των οποίων η ετήσια κατανάλωση υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), αναφορικά με την συνολική κατανάλωσή τους που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12). Οι ως άνω καταναλωτές φυσικού αερίου προσκομίζουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους τις εν λόγω βεβαιώσεις, στον διανομέα ή αναδιανομέα τους (υπόχρεο για την καταβολή του ΕΦΚ κατά τα οριζόμενα στη β΄σχετική ΑΥΟ), ο οποίος βάσει αυτών, προσδιορίζει τον συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του κάθε καταναλωτή-πελάτη του.

Εφόσον καταναλωτής φυσικού αερίου διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις συνδεδεμένες σε διαφορετικά δίκτυα διανομής και με συνολική κατανάλωση που υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), οφείλει να αιτηθεί μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους στους ανωτέρω διαχειριστές, τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης, την οποία προσκομίζει μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους στον διανομέα ή αναδιανομέα του, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωσή του.

Προκειμένου για την διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τις άνω βεβαιώσεις.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις α) νέων καταναλωτών όπου δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου προηγούμενου έτους και β) καταναλωτών με μονάδες παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 61, του Ν.4389/16 και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν χορηγούνται βεβαιώσεις από τους διαχειριστές των δικτύων διανομής, αλλά δηλώνεται εγγράφως από τους ίδιους, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ή η ετήσια κατανάλωση λοιπών χρήσεων φυσικού αερίου προηγούμενου έτους εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), αντίστοιχα, στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτώσεων. Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές της β) ανωτέρω περίπτωσης οφείλουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους να προσκομίζουν την ως άνω δήλωση στους διανομείς ή αναδιανομείς τους. Οι ως άνω δηλώσεις αποστέλλονται και στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.

Όσον αφορά στους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποίους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ήτοι 1,5 €/GJ.

Σημειώνεται ότι, στην παρ. 4 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι στην συγκεντρωτική κατάσταση που συνοδεύει την υποβαλλόμενη από τον διανομέα ή αναδιανομέα Δήλωση Ε.Φ.Κ., προσδιορίζονται μεταξύ άλλων και οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν για κατανάλωση ανά χρήση (περίπτωση ιζ΄ ή ιη΄) και ανά συντελεστή ΕΦΚ.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 της εν λόγω Απόφασης, αρμόδια για τον έλεγχο αρχή είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του διανομέα ή αναδιανομέα, ενώ σε περίπτωση που αυτός έχει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, αρμόδια για τον έλεγχο είναι η αρχή στην χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα του.

Ευνόητο είναι ότι οι νέοι συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 , οι οποίοι ισχύουν από 1/1/2017, εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερη εγκύκλιο, θα δοθούν οδηγίες αναφορικά με τους νέους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας, που θα ενσωματωθούν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet, οι οποίοι θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της Δήλωσης ΕΦΚ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθ. πρωτ.: Δ9/56379/14950/ 2016 Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

(Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.))

 

Αθήνα, 28-12-2016

Α.Π.: Δ9/56379/14950

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ

 

Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Θ. 101 10

Τηλ: 210 33 68 340 και 213 15 16 737

Φαξ: 210 33 68 066

E-mail: [email protected]

Πληροφορίες: Α. Μανδάλου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 100 παρ.3 περ. α και ι του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α 85) β) του άρθρου 72 παρ. 26 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α 58). γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3586/2007 «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Α 151). δ) του άρθρου 30 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α 236). ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). στ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29). ζ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210). η) της αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β 2169), όπως ισχύει.

2. Την από 22-12-2016 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συνεδρίασε σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς διορισμό στη θέση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), η οποία μας διαβιβάσθηκε με το 5185/22-12-2016 έγγραφο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

3. Το γεγονός ότι η αποζημίωση του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1. Διορίζεται ως Διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). ο Μπακαλέξης Αθανάσιος του Κων/νου, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με Α.Δ.Τ.: ………………..

2. Διορίζεται ο Τσακίρης Δημήτριος του Σταύρου με Α.Δ.Τ. ………………., Πτυχιούχος ΑΕΙ, ως Υποδιοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

3. Διορίζεται ο Σέμπος Λάμπρος του Ηλία με Α.Δ.Τ. ………………., Πτυχιούχος ΑΕΙ, ως Υποδιοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Β. Ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). οι εξής:

1. Μπακαλέξης Αθανάσιος του Κων/νου, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως Πρόεδρος. 2. Τσακίρης Δημήτριος του Σταύρου με Α.Δ.Τ. ………………., Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Φραγκισκάτο Γεράσιμο του Άγγελου με Α.Δ.Τ. ………………..

3. Σέμπος Λάμπρος του Ηλία με Α.Δ.Τ. ………………., Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Υπερήφανο Σταμάτιο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ………………..

4. Δήμος Κουμπούρης του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ………………., εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παντελή Τάτση του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. ……………….

5. Ο Κλεισιώτης Θωμάς του Στέργιου, με Α.Δ.Τ. ………………., εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γαργάλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ………………., ομοίως.

6. Βασίλειος Κουλούρης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ………………., προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Σακελλαρίου Ευανθία του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ………………., ομοίως.

7. Φραγκιά Μαρία του Φρατζέσκου με Α.Δ.Τ. ………………., προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κίτση Εριφύλη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ………………., Προϊσταμένη Τμήματος, ομοίως.

8. Μαυρόκωστα Ολυμπία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ………………., ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ρουσάκη Σπυρίδωνα του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ……………….

9. Ο Κυριακόπουλος Γεώργιος του Άγγελου, με ΑΔΤ ………………., εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Βογιατζή Πέτρο του Νικολάου με ΑΔΤ ………………., οι οποίοι προτάθηκαν από κοινού από την ΠΟΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την ΠΟΠΟΚΠ.

Γ. Όταν ο Διοικητής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. από τον Υποδιοικητή Σέμπο Λάμπρο του Ηλία και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού από τον Υποδιοικητή Τσακίρη Δημήτριο του Σταύρου. Η θητεία του Διοικητή, των Υποδιοικητών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή:taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αρ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231/ 2016 Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017 (Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017)

Αρ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231/ 2016

Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017 (Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 30 -12 – 2016

Αρ. Πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/60265/2231

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων

Τμήμα: Β’

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κωδ.: 101 10

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Χ. Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο: 210-3368087

ΦΑΞ:210-3368077

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ Οικονομικού Έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 51 και 54 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’) (ΦΕΚ 165 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 ( ΦΕΚ 167 Α’)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).

4. Το αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/4/83/22-12-2016 έγγραφο του ΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της αρ. 18/21-12-2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου.

5. Την αρ. πρωτ. Γ31/05/735/15-11-2016 Απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Το αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/7/29-12-2016 έγγραφο του ΕΦΚΑ.

7. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Οικονομικού Έτους 2017

2. Οι πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 00.10.0412, 00.10.0413, 00.10.0419, 00.10.0425, 00.10.0426, 00.10.0429, 00.10.0433 (κατά το μέρος που δεν αφορά στην αμοιβή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), 00.10.0439 (κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή για το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και λοιπών μελετών, τις μηχανογραφικές εργασίες), 00.10.0834, 00.10.0835, 00.10.0863 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.0879 (για ποσά άνω των 60.000,00 € για το ίδιο έργο), 00.10.2632, 00.10.7123, 00.10.7127 (κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού), 00.10.9721, 00.10.9726, 00.10.9729 και 00.10.9762 θα χρησιμοποιηθούν μετά την χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης. Οι πίστωσεις των ΚΑΕ 00.10.9725 και 00.10.9739 θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α’) όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Η πίστωση του Κ.Α.Ε. 00.10.0893 θα χρησιμοποιηθεί μετά την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων για τις περιπτώσεις που αφορούν διεκδικήσεις υπαλλήλων που δεν έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά.

4. Η πίστωση του Κ.Α.Ε. 00.10.6215 θα χρησιμοποιηθεί μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης διοικητικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α’).

5. Χαρακτηρίζουμε δεκτικές έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 00.10.0711, 00.10.0712, 00.10.0713, 00.10.0714, 00.10.0715, 00.10.0716, 00.10.0719, 00.10.0721, 00.10.0723, 00.10.0731, 00.10.0732, 00.10.0737, 00.10.0738, 00.10.0741, 00.10.0771, 00.10.0772, 00.10.0773, 00.10.0775, 00.10.0779, 00.10.0781, 00.10.0782, 00.10.0783 και 00.10.1611 (για ποσό μέχρι 1.000,00 Ευρώ) του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Το έλλειμμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα καλυφθεί από τα ταμειακά του διαθέσιμα και από αύξηση της επιχορήγησης.

7. Χαρακτηρίζουμε δεκτικές έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων, τις πιστώσεις όλων των Κ.Α.Εξόδων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Πηγή:Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016 Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3723/2008 (Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το ν. 3723/2008)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532 (ΦΕΚ Β’ 4270/30-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 250).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65).

3. Το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

4. Το άρθρο 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

6. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

8. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/Χ.Π.1384/ 06.07.2016 (Β’ 2109) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

9. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 3782/29.11.2016 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. C(2016) 8732/19.12.2016 – SA.46955 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Την υπ’ αριθμ. C(2016) 4050/29.06.2016 – SA.45629 (2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (Α’ 250) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.06.2017.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 (Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017)

ΚΦΔ Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016   (ΦΕΚ Β’ 4270/30.12.2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-1-2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ. ΜΕ.Π, και Δ.Ο.Υ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1205/2016 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία (Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία)

ΠΟΛ 1205/2016 (ΦΕΚ Β’ 4271/30-12-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011(Α΄ 152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152).

4. Τις διατάξεις του {start}άρθρου 46{end} του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), περί των ρυθμίσεων της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησης των ΕΙΧ και ΕΔΧ, για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων. 5. Το Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964 Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε)».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017, που λήγει την 31-12-2016, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 9-1-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner