ΝΣΚ 205/2019 Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένο αριθμό ημερών αδείας σε περίπτωση ασθένειας ανηλίκου τέκνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ’ αριθμόν 205/2019

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ε’ Τμήματος

Συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2019

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Αφροδίτη Κουτούκη, Δήμητρα Κεφάλα, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αθηνά Αλεφάντη και Ιωάννης Χατζηνέκουρας, Νομικοί Σύμβουλοι.
Εισηγητής: Θεόδωρος Στριλάκος, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αριθμός Ερωτήματος: Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/748/10545/28-5- 2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας.
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται: α) εάν, ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 και β) εάν για τον καθορισμό των εννοιών του τριτέκνου και του πολυτέκνου γονέα, που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ όψιν ο συνολικός αριθμός των τέκνων, ή ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων και μόνο.

Επί του ως άνω ερωτήματος, το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/748/10545/28-5-2019 έγγραφο της, η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων από διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, υπέβαλε το ακόλουθο ερώτημα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου:
α) Εάν, ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα. Το άρθρο 53 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας ) έχει τίτλο «Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις » και η συγκεκριμένη παράγραφος 8 του άρθρου αυτού ορίζει, ότι οι υπάλληλοι με ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια μετ’ αποδοχών σε περίπτωση ασθενείας των τέκνων τους, διάρκειας 4 εργασίμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, διάρκεια η οποία αυξάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, σε 7 εργάσιμες ημέρες για τους τρίτεκνους υπαλλήλους, σε 10 εργάσιμες ημέρες για τους πολύτεκνους υπαλλήλους και σε 8 εργάσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς.
β) Ερωτάται επίσης, εάν για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα, που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ όψιν ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας, ή μόνο ο αριθμός των τέκνων που είναι ανήλικα κατά τον χρόνο που ζητείται η χορήγηση αδείας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
 
2. Οι κρίσιμες εν προκειμένω διατάξεις του Συντάγματος ορίζουν τα ακόλουθα:
«Άρθρο 21
1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
……………………………….
3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων……» .

3. Εξάλλου, οι εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις του Αστικού Κώδικα ορίζουν τα εξής:
«Άρθρο 1441
1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο………………………….  
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.
Άρθρο 1484
Αποτελέσματα
Σε περίπτωση αναγνώρισης, εκούσιας ή δικαστικής, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, το τέκνο έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς και τους συγγενείς τους.
Άρθρο 1510
Γονική μέριμνα
Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Σε περίπτωση όπου η Γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε Αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.
Άρθρο 1513
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν ο γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του……………………..        
Άρθρο 1514
Διακοπή της συμβίωσης
Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει Διακοπή της συμβίωσης των συζύγων.
Άρθρο 1515
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.
Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του. ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.
Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.
Άρθρο 1518
Επιμέλεια του προσώπου
Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του………………….. 
Άρθρο 1537
Έκπτωση των γονέων
Ο γονέας εκπίπτει από τη γονική μέριμνα αν καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός για αδίκημα που διέπραξε με δόλο και που αφορά τη ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί, σ’ αυτή την περίπτωση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να αφαιρέσει από το γονέα τη γονική μέριμνα και ως προς τα λοιπά τέκνα του, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα, των πλησιέστερων συγγενών ή του εισαγγελέα.
Άρθρο 1538
Παύση της γονικής μέριμνας
Η γονική μέριμνα παύει στο σύνολο της, ως προς τον ένα γονέα, αν αυτός εκπέσει σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε Αφάνεια, και ως προς τους δύο γονείς, αν το τέκνο ενηλικιωθεί ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε Αφάνεια.».

4. Οι ερμηνευτέες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Πολ. Διοικ. Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ » ορίζουν τα ακόλουθα:
«Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα
Γνωμοδότηση 205/2019 ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2.
4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.
8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος    » .

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007, στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου, που παρατίθεται ανωτέρω, ορίζει τα εξής:
«Άδειες χωρίς αποδοχές
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους……» .

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου που αφορούν το εν λόγω ερώτημα, συνάγονται τα ακόλουθα :

5. Η νομική έννοια «οικογένεια» δεν προσδιορίζεται νομοθετικά παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις . Ομοίως , ο νομοθέτης δεν έχει καθορίσει ενιαίο περιεχόμενο για την έννοια της μονογονεϊκής οικογένειας, η οποία διαφοροποιείται από διάταξη σε διάταξη, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε ρυθμιστέας σχέσης . Κατά τα γενόμενα δεκτά από την επιστήμη του οικογενειακού δικαίου, μια συνήθη διάκριση της οικογένειας αποτελεί ο διαχωρισμός σε άρτια ή ολοκληρωμένη και σε μη άρτια ή ατελή οικογένεια. Η άρτια ή ολοκληρωμένη οικογένεια αποτελείται από τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί ή τα παιδιά τους, ενώ μη άρτια ή ατελής είναι η οικογένεια όπου λείπει κάποιος από τους παραπάνω. Με την έννοια αυτή μη άρτια είναι η οικογένεια όπου δεν υπάρχουν καθόλου παιδιά, καθώς και η μονογονεϊκή οικογένεια (one parent family), όπου είτε υπήρξε από την αρχή ένας μόνο γονέας, όπως λ.χ. μια άγαμη μοναχική μητέρα με το παιδί της, είτε ο ένας από τους γονείς έπαψε να ζει με την οικογένεια αργότερα λόγω διαζυγίου ή θανάτου (βλ. αναλυτικά Απ. Γεωργιάδη Οικογενειακό Δίκαιο εκδ. 2017 σελ. 8-9 και Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη Οικογενειακό Δίκαιο έκδοση 2018 σελ. 19-23).

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι έννοιες της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας ευρίσκονται στο επίκεντρο των ρυθμιζόμενων από το νόμο σχέσεων γονέων και τέκνων, Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1510 § 1 εδ. 1 ΑΚ η γονική μέριμνα αποτελεί και δικαίωμα και καθήκον των γονέων. Το δικαίωμα της γονικής μέριμνας είναι υποχρεωτικό και προσωποπαγές. Έτσι δεν είναι δυνατή ούτε η παραίτηση από το δικαίωμα τούτο ούτε η υποκατάσταση του φορέα της γονικής μέριμνας με μεταβίβασή της σε άλλον (βλ. αναλυτικά Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη ο.π. τόμος 2 σελ. 273-274 και 285-293 ) .

Η σπουδαιότερη από τις τρεις λειτουργίες της γονικής μέριμνας (ή το σπουδαιότερο από τα επιμέρους δικαιώματα και καθήκοντά της) είναι αναμφίβολα η επιμέλεια του προσώπου του παιδιού, που στοχεύει στην ανάπτυξή του ως προσωπικότητας στον ιδεωδέστερο δυνατό βαθμό προς όφελος και του ίδιου αλλά και της κοινωνίας της οποίας θα αποτελέσει μέλος.

Κατά το άρθρο 1518 ΑΚ η επιμέλεια περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του παιδιού. Στην έννοια της επιμέλειας περιλαμβάνεται κάθε. φροντίδα ή μέτρο σχετικό με την πνευματική, την ψυχική, αλλά και τη σωματική, ασφαλώς, ανάπτυξη του ανηλίκου· εδώ υπάγονται, επομένως, και η μέριμνα για την τροφή, το ντύσιμο και την υγεία του παιδιού.

Το πιο κρίσιμο ζήτημα για το οποίο είναι υπεύθυνος ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια , είναι προφανώς η φροντίδα για την υγεία του παιδιού. Πρόκειται για τη σωματική και ψυχική υγεία του, την οποία έχει υποχρέωση να φροντίζει ο υπεύθυνος για την ιατρική παρακολούθηση του παιδιού γονέας, ο οποίος συγκατοικεί με το τέκνο και έχει επίσης την ευθύνη να χορηγεί τη συναίνεσή του για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων που το αφορούν (βλ. αναλυτικά για την ευθύνη του γονέα που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου, να φροντίζει και την υγεία αυτού σε Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΜΑΚ – Οικογενειακό Δίκαιο, υπό άρθρο 1518 ΑΚ , παράγραφος 30).

Η επιμέλεια, ως επιμέρους περιεχόμενο της γονικής μέριμνας, ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, εκτός αν υπάρχει περίπτωση επιτρεπτής ή αναγκαστικής άσκησής της από τον ένα μόνο γονέα (βλ. ΑΚ 1510 §§ 2 και 3, 1513, 1514, 1515, 1516, 1532). Ο κανόνας της από κοινού άσκησης της επιμέλειας είναι φυσικά αναγκαστικού δικαίου. Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρη η συμφωνία των γονέων να αναλάβει λ.χ. ο ένας μόνο από αυτούς την επιμέλεια του παιδιού και ο άλλος να παραιτηθεί από αυτήν ολοκληρωτικά, με την εξαίρεση βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 1441 ΑΚ, περί ρυθμίσεως της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων με συμφωνία των συζύγων, κατά την σύναψη συμφωνίας για την λύση του γάμου (βλ. Ε. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη ο.π. σελ. 323-327 , Απ. Γεωργιάδη ο.π. σελ. 563-565 και 580-583 , Π. Φίλιου Οικογενειακό Δίκαιο εκδ. 2011 σελ. 335-340 ) . Το τέκνο το οποίο γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, αποκτά ως προς όλα τα ζητήματα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς και στους συγγενείς τους ( βλ. Π. Φίλιο ο.π. σελ. 209-210) . Στην περίπτωση της εκούσιας ή της δικαστικής αναγνώρισης του τέκνου, η γονική μέριμνα και η επιμέλεια αυτού ασκούνται από τους γονείς σύμφωνα με τους όρους και τις διακρίσεις που τίθενται αναλυτικά από τις διατάξεις του άρθρου ΑΚ 1515 (βλ. αναλυτικά για τις διακρίσεις ανάμεσα στις περιπτώσεις της εκούσιας και της δικαστικής αναγνώρισης με αγωγή του πατέρα ή των γονέων του, από τη μια πλευρά, και στις περιπτώσεις της δικαστικής αναγνώρισης όπου ο πατέρας έχει εμφανιστεί στη δίκη ως εναγόμενος και έχει αντιδικήσει με τη μητέρα ή με το παιδί, από την άλλη σε Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη ο.π. σελ. 286-293 ) .

6. Όπως έχει κριθεί (βλ. ΔιοικΕφθεσ757/2008 από «ΝΟΜΟΣ»), με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα υλοποιήθηκαν (εκτός των άλλων ) και τα γενόμενα δεκτά με την υπ’ αρ. 3216/2003 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ετέθη νομολογιακός κανόνας που έγινε δεκτός από τον νομοθέτη, κατά τον οποίο οι διατάξεις νόμων περί παροχής διευκολύνσεων σε εργαζόμενους γονείς ερμηνεύονται τόσο ενόψει του ανωτέρω άρθρου 21 του Συντάγματος που θέτει την μητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας, όσο και της αρχής του κοινοτικού δικαίου περί σιιμφιλιώσεως της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Εξάλλου, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 31 του ν. 4440/2016, με τις διατάξεις του οποίου θεσπίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα αυξημένης άδειας για τους μονογονείς, το δικαίωμα αυτό χορηγήθηκε στον γονέα, ο οποίος κατοικεί με το ανήλικο τέκνο και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθηση και την φροντίδα της υγείας του, ώστε αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του λειτουργήματος του (βλ. Π. Φίλιο ο.π. σελ. 235-240). Ορθότερο επομένως είναι να γίνει δεκτό, ότι το ως άνω ευεργέτημα των οκτώ εργασίμων ημερών το χρόνο χορηγείται στον μονογονέα, ο οποίος κατοικεί μαζί με το ανήλικο τέκνο του και του έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση αποκλειστικά η επιμέλεια του ανηλίκου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ασκεί την γονική μέριμνα μαζί με τον άλλο γονέα. Τούτο πρέπει να γίνει δεκτό ( εκτός των άλλων) και διότι η αποτελεσματική φροντίδα της υγείας του ανηλίκου τέκνου , απαιτούν καθημερινή, συνεχή και άμεση ( προσωπική ) επαφή με το ανήλικο, έτσι ώστε όλα τα προβλήματα να διαπιστώνονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως , ώστε να μην προκύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία του ανηλίκου λόγω καθυστερημένης διάγνωσης και λήψης των αναγκαίων μέτρων, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο άλλος γονέας μπορεί να κατοικεί και σε διαφορετική πόλη. Και είναι μεν αληθές, ότι και ο γονέας από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της επιμέλειας του ανηλίκου, αλλά όχι και η γονική μέριμνα, έχει δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα της ζωής του παιδιού (ονοματοδοσία, επιλογή Θρησκεύματος, συναίνεση στις ιατρικές επεμβάσεις, βλ. αναλυτικά για τη διάκριση γονικής μέριμνας και επιμέλειας ΑΠ 1321/1992 και 215/1998 από «ΝΟΜΟΣ»), στερείται όμως (κατά κανόνα) της δυνατότητας άμεσης και καθημερινής επίβλεψης και παρακολούθησης της υγείας του ανηλίκου, εφόσον δεν συγκατοικεί μαζί του, σε αντίθεση με τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα, ο οποίος ορθό είναι να έχει δικαίωμα λήψεως διπλάσιου αριθμού εργασίμων ημερών αδείας για την περίπτωση ασθένειας του τέκνου (οκτώ αντί για τέσσερις).
 
Ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αποδοχής της πιο πάνω ερμηνευτικής εκδοχής παρέχεται και από την ανάλογη ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 του ίδιου άρθρου (πρόκειται για άδεια χορηγούμενη υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου διάρκειας έως πέντε ετών για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως έξι ετών) καθώς επίσης και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού ( πρόκειται για το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου που έχει ο γονέας – υπάλληλος με αναπηρία ή με τέκνα ηλικίας έως δύο ή τεσσάρων ετών, ανάλογα με τις εκεί προβλεπόμενες διακρίσεις) δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην άσκηση της γονικής μέριμνας.

Προφανώς δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για να θεωρηθεί ότι ο νομοθέτης παρέχει τις διευκολύνσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 στον υπάλληλο γονέα που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, ενώ αντίθετα για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου απαιτεί την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας.

Ορθό επίσης είναι να γίνει δεκτό, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την χορήγηση της αυξημένης άδειας, είναι να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος δικαστική απόφαση με την οποία του έχει ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου. Τούτο διότι, λόγω του αναγκαστικού και προσωποπαγούς χαρακτήρα των καθηκόντων του γονέα, δεν είναι νόμιμο με απόφαση των γονέων του ανηλίκου να αφαιρεθεί πλήρως η άσκηση της επιμέλειας από τον ένα γονέα και να ανατεθεί αποκλειστικά στον άλλο. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της παρεχόμενης στους γονείς δυνατότητας να καθορίσουν με μεταξύ τους συμφωνία και χωρίς την παρέμβαση του Δικαστηρίου μία μερική κατανομή των καθηκόντων στο πλαίσιο πάντοτε της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας ( βλ. αναλυτικά ως προς το ζήτημα αυτό Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη ο.π. σελ. 312-323 , ομοίως και Απ. Γεωργιάδης ο.π. σελ. 563-564, όπου γίνεται δεκτό, ότι οποιαδήποτε συμφωνία των γονέων για αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ένα από τους δύο, για να αναπτύξει έννομα αποτελέσματα, πρέπει προηγουμένως να επικυρωθεί από το Δικαστήριο, επίσης βλ. σχετικά και τις διαφορετικές απόψεις που περιλαμβάνονται στην ΓνΝΣΚ110/2015, με την οποία πάντως ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1441 ΑΚ πριν την τελευταία τροποποίηση του άρθρου αυτού από το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4509/2017) . Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1441 Λ Κ , όπως αυτές ισχύουν σήμερα, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας νομίμως ανατίθεται στον σύζυγο – υπάλληλο, σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων και επομένως, στην περίπτωση αυτή και μόνο, αρκεί για την χορήγηση της άδειας να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία ο υπάλληλος αντίγραφο της πιο πάνω συμφωνίας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης για την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου .

7. Τα ανωτέρω ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που ο μονογονέας έχει αποκλειστικό δικαίωμα άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που έχει γεννηθεί και παραμένει εκτός γάμου, ενώ ασκεί την γονική μέριμνα από κοινού με τον άλλο γονέα. Εφόσον στο έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας, στο δεύτερο σκέλος του πρώτου ερωτήματος, αναφέρεται ως δεδομένο ότι η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς, τούτο σημαίνει ότι έχει λάβει χώρα δικαστική ή εξώδικη αναγνώριση του ανηλίκου τέκνου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 1515 . Επομένως και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο μονογονέας που υποβάλλει το αίτημα για την χορήγηση αδείας οκτώ εργασίμων ημερών, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία δικαστική απόφαση για την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου σε αυτόν.

8. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα της υπηρεσίας, που αφορά στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους γονείς – υπαλλήλους, που δικαιούνται το ευεργέτημα των επί πλέον ημερών αδείας, λεκτέα τα ακόλουθα:

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 31 του ν. 4440/2016, με το οποίο προστέθηκε για πρώτη φορά παράγραφος 8 στο άρθρο 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4590/2019 και με αυτό το περιεχόμενο ισχύει σήμερα), αναφέρονται τα ακόλουθα : « Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να ανταποκριθούν στην ανάγκη φροντίδας των ανήλικων τέκνων τους στην περίπτωση που αυτά ασθενούν με τη θεσμοθέτηση δικαιώματος άδειας με αποδοχές τεσσάρων ημερών το έτος. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους μονογονείς με αύξηση των ημερών σε έξι το έτος.».

Από τα ανωτέρω, αλλά και την σαφή και κατηγορηματική διατύπωση των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 8 του άρθρου 53, όπως αυτή ισχύει, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο στους γονείς – υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα τα οποία ασθένησαν, λαμβανομένου υπ’ όψιν και ότι, κατά την αναφορά που γίνεται αμέσως παρακάτω στην ιδιότητα του τρίτεκνου και του πολύτεκνου, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την ίδια ως άνω άδεια του πρώτου εδαφίου , σαφώς προκύπτει, ότι ο νομοθέτης δεν απέβλεψε γενικά και αόριστα στον συνολικό αριθμό των τέκνων του γονέα – υπαλλήλου που ζητάει την άδεια, αλλά ειδικά και συγκεκριμένα στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων τα οποία ο γονέας – υπάλληλος έχει την ευθύνη να φροντίζει κατά τον χρόνο που κάποιο από τα ανήλικα τέκνα του ασθενεί και ζητείται η χορήγηση της σχετικής αδείας (ομοίως έκρινε και η πλειοψηφία στην ΓνΝΣΚ 408/2014, στην ανάλογη περίπτωση της χορήγησης της αδείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007). Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1510 ΑΚ, οι γονείς έχουν υποχρέωση φροντίδας του τέκνου και επιμέλειας των υποθέσεών του στο πλαίσιο της γονικής μέριμνας, μόνο για όσο χρόνο το τέκνο είναι ανήλικο και επομένως, και για την παροχή των συγκεκριμένων διευκολύνσεων που παρέχει η παράγραφος 8 του άρθρου 53 προς τους υπαλλήλους – γονείς, ορθό είναι να λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως για την παροχή της αδείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

9. Κατόπιν των ανωτέρω, η απάντηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί του τεθέντος ερωτήματος είναι ότι:

Α) Ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα.

Β) Για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα – υπαλλήλου, που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ όψιν μόνο ο αριθμός των τέκνων που είναι ανήλικα κατά τον χρόνο που ζητείται η χορήγηση αδείας και όχι ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «……………………….. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «……………………………….»

 Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος…………………………..

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:…………………………………………….

 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε…………………έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την……………………….

 

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ και σχηματίζεται από (χ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (σ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε (ψ) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (ζ) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής: α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ………………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος…………..επί της οδού…………… αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ………………… και 7898 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 928/20.03.2017 Α.Φ.Μ…………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………., υπηκοότητας………………………………) κατέβαλε ποσό χ1 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά μερίδια.
2. Ο εταίρος …………………………………..(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………….. επί της οδού……….. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ………………. και Α.Φ.Μ………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………….., υπηκοότητας…………………) κατέβαλε ποσό χ2 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά μερίδια.
3. Ο εταίρος…………………………….(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………….. επί της οδού…….. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ………………… και Α.Φ.Μ………………., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………….., υπηκοότητας………………) εισέφερε…………………..αξίας χ3 ευρώ στην εταιρεία και έλαβε α3 εταιρικά μερίδια.

β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η συνολική αξία αποτιμήθηκε σε Ψ ευρώ, αντιστοιχούν σε (ψ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος …………………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ………………………….., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)……………….., υπηκοότητας………………….) θα παρέχει…………………………..στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχεί σε α4 εταιρικά μερίδια.
2. Ο εταίρος …………………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ………………………….., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)……………….., υπηκοότητας………………….) θα παρέχει ……………………στην εταιρεία, για χρονική περίοδο……………. από τη νόμιμη σύστασή της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχεί σε α5 εταιρικά μερίδια.

γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ζ ευρώ συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του συνολικού ποσού των Ε ευρώ, αντιστοιχούν σε (ζ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο και καλύφθηκαν ως ακολούθως: 1. Ο εταίρος …………………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ………………………….., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)……………….., υπηκοότητας………………….) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ΕΙ ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά ύψους z1 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α6 εταιρικά μερίδια. 2. Ο εταίρος …………………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ………………………….., ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)……………….., υπηκοότητας………………….) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους Ε2 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά, ύψους z2 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α7 εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους ως εξής: ………………………………… Διαχειριστής διά του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια/για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε….. ……………………..:

 1. Ο ………………………………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ ……. ……………………., υπηκοότητας………………………….
  2. Ο ………………………………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………… επί της οδού……………. αρ…, κάτοχος Δ.Α.Τ……………… και Α.Φ.Μ ……. ……………………., υπηκοότητας…………………………. Άρθρο 7 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι 1…………………………………..(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 2……………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)
  3…………………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 4……………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ………………………, σήμερα,…………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΚΕ

Άρθρο 1
Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να περιέχει τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή είναι φανταστική. Επίσης η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Πάντα πρέπει στην επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». Όταν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P. C.» Η προσθήκη διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική καθόσον αυτός δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού μίας Ι.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και του άρθρου 50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’). Σε κάθε περίπτωση η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Ι.Κ.Ε. υπόκεινται σε προέλεγχο, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται ή Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’).

Άρθρο 3
Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της IKE. Απαγορεύεται στην Ι.Κ.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

Άρθρο 4
Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας, συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής. Εάν οι εταίροι δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ του νόμου δώδεκα έτη.

Άρθρο 5
1. Στην Ι.Κ.Ε. η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια έχουν αποσυνδεθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας. Η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολο όλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές), συνεπώς η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων δεν ισούται πάντα με το κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με τη συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών μόνο. 7902 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 928/20.03.2017

2. Η ονομαστική αξία των μεριδίων είναι η ίδια για όλα τα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

3. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών. Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 0 ευρώ.», η δε περ. α της παρ. 2 παραλείπεται.

4. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίμησης δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόμενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Η εισφορά σε είδος λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο καταστατικό.

5. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κ.λπ.). Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ή εργασίας μπορεί να είναι αόριστη ή συγκεκριμένη. Για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.

6. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσμεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Με άλλα λόγια, η σχέση αναληφθείσας ευθύνης Ε και συνολικής αξίας εγγυητικών εισφορών Ζ του προτύπου καταστατικού εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο Ζ ≤ 0,75*Ε, ενώ η σχέση συνολικής αξίας των εγγυητικών μεριδίων εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο α6*(Α)+α7*(Α) = Ζ ≤ 0,75*Ε. Παραδείγματος χάριν, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε ευρώ.

7. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συστήνεται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.. Άρθρο 6 Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε εκ του νόμου (νόμιμη διαχείριση) είτε καταστατική. Εάν επιλεγεί η νόμιμη διαχείριση, το άρθρο αυτό παραλείπεται και το επόμενο άρθρο 7 αναριθμείται σε 6. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο. Εάν ένας εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής, ωστόσο η ευθύνη της διαχείρισης παραμένει εις ολόκληρο στο νομικό πρόσωπο εταίρο. Εάν επιλεγεί η καταστατική διαχείριση, διαχειριστής μπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής πράγμα που σημαίνει ότι αν στο καταστατικό υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αυτή είναι άκυρη. Η καταστατική διαχείριση μπορεί να είναι ορισμένης ή αόριστης διάρκειας. Εάν επιλεγεί η ορισμένη διάρκεια, τότε το καταστατικό μπορεί να ορίζει και συγκεκριμένους λόγους ανάκλησης. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης εξουσιών από το διαχειριστή σε τρίτους μπορεί να παραληφθεί. Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού Εάν η Ι.Κ.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής: Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής…………………………………….(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ………, σήμερα,…………………………..

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1. Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης. Η Ι.Κ.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Το καταστατικό της και οι τροποποιήσεις του γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν από ειδικές διατάξεις νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Επιστροφή εισφορών επιτρέπεται μόνο για τις κεφαλαιακές εισφορές μέσω της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου. Απαγορεύεται η επιστροφή των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών. Ως δικλείδα απεμπλο- 7904 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 928/20.03.2017 κής του εξωκεφαλαιακού ή εγγυητικού εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε κατά τη σύσταση της εταιρείας αλλά δεν μπορεί να την τηρεί στο διηνεκές, προβλέπεται μόνο η εξαγορά των συγκεκριμένων εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών από τον εν λόγω εταίρο. 3. Στην περίπτωση που εγγυητική εισφορά συμφωνηθείσα στο καταστατικό τελικά παρασχεθεί, ήτοι στην περίπτωση που ο εταίρος καταβάλει εταιρικό χρέος μέχρι το ύψος της συμφωνηθείσας ευθύνης του, ο εταίρος αυτός δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας για το ποσό αυτό.
4. Στην περίπτωση της νόμιμης διαχείρισης της Ι.Κ.Ε. υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στα ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης τέτοια υποχρέωση έχει μόνο το φυσικό πρόσωπο που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι οι εταίροι. 5. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως και στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική όταν:
(α) γίνει χωρίς έγγραφο,
(β) στο καταστατικό της δεν αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός ή το ύψος του κεφαλαίου της,
(γ) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και Τεύχος Β’ 928/20.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905
(δ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης της, εκτός αν εντός ετήσιας προθεσμίας ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη εν λόγω σύσταση.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι KYA

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ (1): ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης (2):

Τόπος γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Αριθμός διαβατηρίου:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Είδος (3)  άδειας διαμονής:

Αριθμός άδειας διαμονής/ αριθμός βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής (4):

ΑΜΚΑ:

Πρώτο έτος Ασφάλισης:Φορέας Ασφάλισης:

Τόπος κατοικίας:

Οδός:

Αριθ: ΤΚ:

Τηλέφωνο:

Αριθ. FAX:

Email:

Ημερομηνία:

 

Η εταιρεία(5):

Επωνυμία:

Διακριτικός τίτλος:

Νομική μορφή:

Αριθμός ΓΕΜΗ/Αριθμός μητρώου χώρας προέλευσης:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(6):

Εθνικότητα:

Έδρα:

Οδός:

Αριθμ:

ΤΚ:

Τηλέφωνο:

Αριθμ.FAX:

Email:

Εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της σύστασης, δυνάμει της aπό…………….………………………………………………………………………………………(7)από τον / την :

Όνομα:

Επώνυμο:

΄Ονομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης (2):

Υπηκοότητα:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Αριθμός διαβατηρίου:

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (8) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) ΄Εχω ικανότητα προς δικαιοπραξία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα

Β) χορηγώ την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 4441/2016 για τη σύσταση της:

Επωνυμία …………………………………………………………………………………………………………
Λατινική Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………….                                                                               Διακριτικός τίτλος  …………………………………………………………………………………………..
Λατινικός Διακριτικός τίτλος  ………………………………………………………………………………….

Και ειδικότερα όπως η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβεί σε

 • προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω εταιρείας και καταχώριση αυτών στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • αίτηση για εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και προσωρινού Κλειδαρίθμου TAXISnet του νομικού προσώπου μετά τη σύστασή του
 • είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (όπου απαιτείται, διαγράφεται αν δεν απαιτείται) και στην απόδοσή των ποσών στους τελικούς δικαιούχους αυτών
 • ενημέρωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την συσταθείσα εταιρεία και τους ιδρυτές εταίρους, διαχειριστές, εκπροσώπους αυτής της ανωτέρω εταιρείας
 • αίτηση χορήγησης στην εταιρεία κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ
 • σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα

Γ)(9)ΕξουσιοδοτώΟνοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………….………

Όνομα πατρός: ………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου, ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ημ.έκδοσης: ………………………………………… Αρχή έκδοσης: ……………………………………………………….…………….

ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο:  ……………………………..………….. e-mail:   ……………..………………………….……..………………………………….

 

όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται για τη σύστασητης εταιρείας με τη νομική μορφή,

επωνυμία ………………………………………………………………………………………………………………….

και διακριτικό τίτλο, ………………………………………………………………………………………………….        συμπεριλαμβανομένης της εντολής:

 • Να καταθέτει και υπογράφει για λογαριασμό μου όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύσταση της εταιρείας, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, εκτός από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας (10), και να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα, όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωμής που χορηγεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης.
 • Να προβαίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μιας Στάσης στην αναζήτηση εναλλακτικής επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση εταιρείας εφόσον αυτά προσκρούουν σε προηγούμενη καταχώριση και στην ενημέρωσή μου σχετικά, προκειμένου να τροποποιηθεί κατάλληλα το καταστατικό βάσει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016.
 • Να χορηγεί προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης την εντολή να προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.
 • Να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία και πρόσθετες διευκρινήσεις προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης εφόσον ζητούνται.
 • Να προβαίνει στην πληρωμή των απαραίτητων ποσών που είναι αναγκαία για τη σύσταση της εταιρείας.
 • Να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση στη συσταθείσα εταιρεία κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ.
 • Να υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού Κλειδαρίθμου TAXISnet
 • Να χρησιμοποιήσει το ειδικό πληροφοριακό σύστημα του TAXISnet και τον υπό Ζ. ανωτέρω προσωρινό Κλειδάριθμο TAXISnet για τη χορήγηση οριστικού Κλειδαρίθμου TAXISnet.

Δ) Δηλώνω ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. υπό ίδρυση για την υπό σύσταση εταιρεία (11)

Ε) Δηλώνω ότι η διεύθυνση της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας θα είναι:

……………………………………………………………………………………………………………………………… (12)

Το ακίνητο όπου θα στεγαστεί η έδρα της υπό σύστασης εταιρείας είναι

ιδιόκτητο,

 

μισθωμένο

 

πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.  (    (13)

ΣΤ) Δηλώνω ότι δεν διαμένω μόνιμα / διαμένω μόνιμα / επιθυμώ να διαμείνω μόνιμα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν διαθέτω άδεια διαμονής / καταθέτω άδεια διαμονής/ καταθέτω αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής (14)

Ζ) Δηλώνω ότι, εφόσον η εταιρεία δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. λόγω αδυναμίας της ΥΜΣ, τα επιστρεφόμενα ποσά, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 ν.4441/2016, επιθυμώ να πιστωθούν στον λογαριασμό με αρ. …………………………………… και ΙΒΑΝ ……………………………………………………………………………. Που τηρείται στην  …………………………………………………………………….…….. (15)

Η) Τέλος, δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι το γεγονός ότι τα στοιχεία μου θα καταχωριστούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και, εφόσον απαιτείται, θα υπόκεινται σε επεξεργασία και δημοσιότητα, βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005 περί ΓΕΜΗ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και (16) του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών / του ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ / των άρθρων 43-120 & 130 του ν. 4072/2012 περί ΙΚΕ / των άρθρων 249-294 & 330 του ν. 4072/2012 περί προσωπικών εταιρειών

 

Ο Δηλών/ούσα

 

ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • Το σημείο αυτό συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο ιδρυτής προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) και έχει δηλώσει υπεύθυνα είτε ότι ήδη διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή, αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον ν. 4251/2014:
 • Άδειες διαμονής μακράς διάρκειας
  • Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόμου)
  • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω νόμου)
  • Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως άνω νόμου)
  • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας
 • Δελτίο Διαμονής
  • Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόμου)
  • Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόμου)
  • Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω νόμου)
 • Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόμου)
 • Μέλη οικογένειας
  • Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόμου)
 • Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
  • Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.
 • Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
  • Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόμου)
  • Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω νόμου)
 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους
  • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
  • Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

 

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, σημειώνεται το είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση

 

 • Το σημείο αυτό συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο ιδρυτής προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) και έχει δηλώσει υπεύθυνα είτε ότι ήδη διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή, ως αριθμός άδειας δηλώνεται είτε ο αριθμός της εκδοθείσης άδειας διαμονής εφόσον υπάρχει είτε ο αριθμός βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης (άρθρο 8, παρ. 5 του ως άνω νόμου) για τη χορήγηση μίας από τις ανωτέρω άδειες.
 • Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που ο ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο
 • Σημειώνεται το ελληνικό ΑΦΜ της ιδρύτριας εταιρείας
 • Συμπληρώνεται η απόφαση του οργάνου της ιδρύτριας εταιρείας με την οποία εξουσιοδοτείται το φυσικό πρόσωπο να ολοκληρώσει τη σύσταση μέσω ΥΜΣ με την ημερομηνία της
 • «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Ολόκληρο το μέρος Β της Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να αφεθεί λευκό στην περίπτωση που οι ιδρυτές δεν εξουσιοδοτήσουν ένα εξ αυτών ή τρίτο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας αλλά επιλέξουν να ενεργούν από κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία.

(10)Για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο καταστατικού που συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου

(11) Εάν έχει αποκτηθεί ΑΦΜ υπό ίδρυση, διαγράφεται το σημείο Γ.

(12) Συμπληρώνεται η ακριβής διεύθυνση της έδρας της εταιρείας

(13) Επιλέγεται το κατάλληλο κατά περίπτωση μεταξύ των α., β. και γ..

(14) Διαγράφονται οι περιπτώσεις που δεν αντιστοιχούν στον εκάστοτε ιδρυτή.

(15)Ο αρ. λογαριασμού που δηλώνεται για την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων ποσών, είναι ο ίδιος για όλους του ιδρυτές.

(16) Επιλέγεται το κατάλληλο κατά περίπτωση νομοθέτημα

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ O.E

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………..Ομόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «……………………. ………….»

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος……………………………….

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι……………………………………………..

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε …………………. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την………………………….. Τεύχος Β’ 928/20.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7899

Άρθρο 5

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
1. Ο εταίρος ……………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………………….. επί της οδού ………………………… αρ………….., κάτοχος Δ.Α.Τ………………….. και Α.Φ.Μ………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………………, υπηκοότητας ……………………….), με ποσοστό……………………….%.
2. Ο εταίρος ……………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………………….. επί της οδού ………………………… αρ………….., κάτοχος Δ.Α.Τ………………….. και Α.Φ.Μ………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………………, υπηκοότητας ……………………….), με ποσοστό……………………….%.
3. Ο εταίρος ……………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος………………………….. επί της οδού ………………………… αρ………….., κάτοχος Δ.Α.Τ………………….. και Α.Φ.Μ………………………, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) …………………………, υπηκοότητας ……………………….), με ποσοστό……………………….%. κ.ο.κ. Τα άνωθεν ποσοστά αντιστοιχούν στην αξία της εισφοράς του κάθε εταίρου. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι εταίροι: 1…………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:
1……………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 2……………………………………(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 3…………………………………….(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ………., σήμερα,……………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 1
Η επωνυμία της O.E. σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή/και το αντικείμενο της δραστηριότητας της ή/ και από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «Ομόρρυθμη Εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «O.E.». Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της O.E. υπόκεινται σε προέλεγχο, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.

Άρθρο 2
Έδρα ορίζεται οποιοσδήποτε Δήμος ή τοπική/δημοτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας (άρθρο 2, ν. 3852/2010 (Α’87)).

Άρθρο 3
Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της O.E. Απαγορεύεται στην O.E. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή. Τεύχος Β’ 928/20.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7903

Άρθρο 4
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον δε συμπληρωθούν τα πεδία του άρθρου 4.

Άρθρο 5
Οι εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε σε χρήμα, είτε σε είδος. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφοράς σε είδος, η οποία απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

Άρθρο 6
Όλοι οι εταίροι είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς η διαχείριση συνιστά ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση όλων των εταίρων. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να ορίζει διαφορετικά, π.χ. να ορίζει διαχειριστή κάποιον/ους από τους εταίρους, όμως σε κάθε περίπτωση διαχειριστής ορίζεται αποκλειστικά εταίρος. Στην περίπτωση αυτή δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού. Τρίτοι μπορούν να ενεργήσουν διαχειριστικές πράξεις μόνο ως απλοί εργολάβοι και κατά πληρεξουσιότητα ή με εξουσιοδότηση των διαχειριστών εταίρων.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η ομόρρυθμη εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης του ν. 4441/2016, και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Δε μπορεί να συσταθεί O.E. από ένα μόνο πρόσωπο.
3. Αν η O.E. αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του έβδομου μέρους του ν. 4072/2012. Η μη καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόμος, τότε η σύσταση θεωρείται ελαττωματική όταν:
(α) ο σκοπός της εταιρείας αντίκειται στη δημόσια τάξη ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και
(β) υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές ικανότητα για δικαιοπραξία.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εργασιακές Διατάξεις σύμφωνα με τον Ν.4611/2019

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019

Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που αφορούν εργατικά ζητήματα όπως:

1) Βάσιμος λόγος απόλυσης (Άρθρο 48) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του 4611/2019 η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν:
I. οφείλεται σε βάσιμο λόγο,
II. έχει γίνει εγγράφως,
III. έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και
IV. έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόλυση ο εργοδότης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τους βάσιμους λόγους της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και η οποία να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζόμενου ή να έχει σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση καταγγελίας δίχως βάσιμο λόγο η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και ο εργαζόμενος να λάβει αποζημίωση για το διάστημα από την καταγγελία έως την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Προσοχή με την ακυρότητα της καταγγελίας οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας και συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

2) Ευθύνη του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας (Άρθρο 49)
Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια αυτό που ανέλαβε. Ο βαθμός επιμέλειας κρίνεται:
I. με βάση την σύμβαση,
II. της μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία
III. των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζόμενου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας της κάθε επιχείρησης σε όλους του εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστά και αποδεκτά (υπογραφή) τα καθήκοντα της θέσης για την οποία έχουν προσληφθεί ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν ευθύνες σε περίπτωση ζημίας.
Σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται από δόλο την ευθύνη φέρει ο εργαζόμενος ενώ σε περίπτωση ζημίας από αμέλεια η ευθύνη θα κατανεμηθεί μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου καταλογίζοντας στον εργοδότη την ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.

3) Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία (Άρθρο 50)
Σε περίπτωση εκ περιτροπής ή μερικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει εντός 8 ημερών να υποβληθεί το έντυπο Ε9 (Γνωστοποίηση σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας) στο σύστημα Εργάνη. Διαφορετικά τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση.

4) Καταβολή αποζημίωσης (Άρθρο 51)
Από 01/07/2019 οι καταβολές που αφορούν αποζημίωση απόλυσης ανεξαρτήτως ποσού πρέπει να γίνονται από τους εργοδότες μέσω τραπέζης.

5) Πληρωμές αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζης για τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές (Άρθρο 52)
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο.

6) Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 53)
Με την δημοσίευση του ΦΕΚ και εν αναμονή της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Εργάνη ηλεκτρονικά την αναγγελία της κανονικής άδειας έως και μία ώρα μετά την έναρξή της. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί επιβάλλεται από τ’ αρμόδια κλιμάκια του ΣΕΠΕ σε περίπτωση ελέγχου πρόστιμο.

7) Πρόσβαση εργαζομένων στο Εργάνη (Άρθρο 54)
Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλέον πρόσβαση στο Εργάνη για δεδομένα που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο πρόσβασης και ανάκτησης των δεδομένων.

8) Καταχώρηση οχημάτων διανομέων στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 55)
Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται.

9) Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων (Άρθρο 56)
Σύμφωνα με το άρθρο 56 σε περίπτωση που το όχημα μεταφοράς αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ο εργοδότης εφεξής υποχρεούται να:
I. Έχει λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα έτσι ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων
II. Θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τους υπαλλήλους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ήτοι κράνος, μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους, αδιάβροχο πανωφόρι, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
Σε περίπτωση που το όχημα είναι ιδιοκτησία του εργαζόμενου θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών.

10) Αναγγελία προσωπικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου στο Εργάνη (Άρθρο 59)
Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή οικοδομικό έργο υποχρεούται ν’ αναγγέλλει στο Εργάνη το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

11) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων (Άρθρο 60)
Σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ προκύπτει πρόστιμο για καθεμιά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
I. Η σοβαρότητα της παράβασης
II. Η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων
III. Οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν
IV. Ο βαθμός υπαιτιότητας
V. Ο αριθμός των εργαζομένων
VI. Το μέγεθος της επιχείρησης
VII. Το καθεστώς απασχόλησης
VIII. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται.
12) Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου
Εάν σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ:
I. παρεμποδιστεί η είσοδος των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο
II. παρεμποδιστεί ή διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο η διενέργεια του ελέγχου,
III. ο εκπρόσωπος της εταιρίας αρνηθεί να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες,
τότε ο εργοδότης, ο διευθυντής της επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900,00€ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με Μητρώο Αφερεγγυότητας

ΥΑ 48652/2019 – Διασύνδεση του ΓΕΜΗ με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Τρόπος, διαδικασία, προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας με το Γ.Ε.ΜΗ. στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων.
Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182),
2. του π.δ. 258/1986 «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (Α΄ 121),
3. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
4. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 38),
5. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2,
6. του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. του ν. 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143),
9. του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα του άρθρου 51,
10. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
11. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),
12. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
13. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
14. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
16. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
17. της 31564/19.3.2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 978).
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας (Μ.Α.) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 και του ν. 3419/2005.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α. «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» το Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005. Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ.
β. «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.» αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας», ορίζεται με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 και είναι ο ιστότοπος www.businessportal.gr.
γ. «Μητρώο Αφερεγγυότητας (Μ.Α.)» το Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
δ. «Υπόχρεα πρόσωπα» τα εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3419/2005.
ε. «Διαδικασίες αφερεγγυότητας» η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, το Σχέδιο αναδιοργάνωσης, η Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η ειδική διαχείριση και η Διαδικασία Εξυγίανσης.
στ. «Διασύνδεση» η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων – μέσω διεπαφής – μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
ζ. «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.)» ο μοναδικός αριθμός που χορηγείται στον υπόχρεο κατά την ημερομηνία εγγραφής του στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του ν. 4441/2016 είτε από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα Υπηρεσιών
Ως αρμόδιες επισπεύδουσες Αρχές για την υλοποίηση της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι Υπηρεσίες:
1. Το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
Υλοποίηση διεπαφής
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε. δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα.
2. Το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
1. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Μ.Α.
2. Το Μ.Α. ελέγχει την ύπαρξη καταχώρισης πράξης του ν. 3588/2007 και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Το Μ.Α. επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πράξης (αίτηση ή απόφαση) που προβλέπεται στον ν. 3588/2007 την στιγμή της υποβολής της και αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 6
Υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες
1. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. στο Μ.Α. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
2. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Άρθρο 7
Δημοσιοποιήσιμα στοιχεία
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Α. είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα («υποχρεωτικές πληροφορίες»):
1. η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
2. το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης,
3. το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3588/2007,
4. αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, στην παρ. 2 του άρθρου 3 ή στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848,
5. αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση,
6. αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη,
7. το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει,
8. την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της,
9. την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει,
10. το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της,
11. τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Απαιτήσεις ασφάλειας και διάθεσης πληροφοριών
1. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.

Άρθρο 9
Προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπορικό απόρρητο
Στη διαδικασία διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 περί προστασίας του εμπορικό απορρήτου.

Άρθρο 10
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1ε του άρθρου 2 του ν. 3419/2005.
2. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Μ.Α. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 11
Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΦΕΚ B’ 1691/15.05.2019

Αθήνα, 7 Mαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΔΕΔ 4809/2018 Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα

Καλλιθέα, 27/11/2018
Αριθμός απόφασης: 4809

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».
γ. Της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69)
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή) καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 10/08/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……. ενδικοφανή………..προσφυγή του… , κατοίκου ……με ΑΦΜ …… , κατά της υπ’αριθμ πρωτ………/17-07-2018 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ επί της 18/05/2017 τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα..

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/08/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….ενδικοφανούς προσφυγής του …….., με ΑΦΜ………. , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Ο προσφεύγων με την από 18/05/2017 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 ζητούσε την μείωση των επιχειρηματικών κερδών του, και αλλαγή του ποσού που δήλωσε στον κωδικό 461 του εντύπου Ε1 καθώς όπως ισχυρίζεται διαπίστωσε τον Ιούλιο 2016 ότι δεν είχε καταχωρήσει τους τόκους από επιχειρηματικό δάνειο της ατομικής του επιχείρησης στα τηρούμενα απλογραφικά και αθεώρητα από 01/01/2014 βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών.

Το εν λόγω επιχειρηματικό δάνειο συνολικού ποσού 300.000,00 ευρώ λήφθηκε νομίμως και προς το συμφέρον της επιχείρησης του από την …….., με αριθμ.σύμβασης………. και ημερομηνία 26-04-2013, με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και εγκατάσταση αυτού προς λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού.

Στις 12/09/2017 εκδόθηκε από το τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ η με αριθ…../12-09-2017 εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου, βάσει της οποίας συντάχθηκε η από 15/11/2017 έκθεση, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας, ο έλεγχος δεν δύναται να προσδιορίσει αν οι τόκοι του δανείου ύψους 35.009,09€ καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία εσόδων εξόδων της επιχείρησης και ως εκ τούτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ απέρριψε την ως άνω τροποποιητική δήλωση.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ καθώς όπως ισχυρίζεται:
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4172/2013 περί ΚΦΕ και της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες, εν προκειμένω οι τόκοι δανείου πληρούν αθροιστικά όλα τα κριτήρια για την έκπτωση τους από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του.
Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει: «ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης …».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4172/2013 με θέμα εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζεται ότι:
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων «του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της «αγοραίας» , στη βάση «των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση».
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).
Επισημαίνεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών.
Ως προς το ζήτημα της εικονικότητας ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικού στοιχείου, επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ.1071/31.3.2015 εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 170/2014 γνωμοδότηση ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του.
Επίσης, σημειώνεται ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης.
Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι θέμα πραγματικό. Διευκρινίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε.

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.

Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1007/9.1.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ).

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48.

Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.).

Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Επειδή, όπως ομολογείται και αποδεικνύεται από την κρινόμενη με αριθμ.πρωτ…../10-08-2018 ενδικοφανή προσφυγή που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, ο προσφεύγων παραδέχεται ότι οι τόκοι καταχωρήθηκαν στα βιβλία σε χρόνο μεταγενέστερο του πραγματικού, ήτοι μετά την 15/07/2016 ημερομηνία που παρέλαβε την βεβαίωση της τράπεζας , καθώς αναγράφεται επακριβώς ότι:

« Το γεγονός αυτό προέκυψε από την διαπίστωση (Ιούλιος 2016) ότι δεν είχαν καταχωρηθεί οι τόκοι από επιχειρηματικό δάνειο της ατομικής επιχείρησης μου (παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 100KW) στα τηρούμενα απλογραφικά και αθεώρητα από 1/1/2014 βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών. Το επιχειρηματικό δάνειο συνολικού ποσού 300.000,00 ευρώ λήφθηκε νομίμως και προς το συμφέρον της επιχείρησης μου από την… , με αριθ.σύμβασης………. και ημερομηνία 26-04-2013, με σκοπό την αγορά εξοπλισμού και εγκατάσταση του προς λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού.

Με την χορήγηση κατόπιν αιτήματος από την……..της με……….ημερομηνία 15/07/2016 βεβαίωσης χρεωθέντων και καταβληθέντων τόκων δανείου, που αφορούν χρονικό διάστημα από: 01/01/2014 έως: 31/12/2014, καταχωρήθηκαν οι τόκοι δανείου ύψους 35.009,09 ευρώ με ημερομηνία εγγραφής στα βιβλία την 31/12/2014 (καταχώρηση των τόκων στο φορολογικό έτος που έχουν πραγματοποιηθεί με κατάλληλα δικαιολογητικά), τροποποιούνται ανάλογα τα έντυπα Ε3 και Ε1 και στη συνέχεια υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση στην Δ. Ο. Υ. Τρικάλων.»

Επειδή, από την υπ’αριθμ. 57 βεβαίωση της τράπεζας……..με τίτλο « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΕΩΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» που προσκομίστηκε από τον προσφεύγοντα αποδεικνύεται ότι οι τόκοι καταχωρήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του πραγματικού, καθώς αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση η ένδειξη «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ 31/12/2014», ενώ η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης είναι η 15/07/2016.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/08/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου………..ενδικοφανούς προσφυγής του………, με ΑΦΜ…………..,

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ 1230/2018 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» – Έντυπο 015 – Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει με απόφασή του, τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που «υποβάλλει ο φορολογούμενος».

2. Τις διατάξεις:
α) της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος,
β) της δέκατης τρίτης Οδηγίας του Συμβουλίου (86/560/ΕΟΚ) για τον τρόπο επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας,
γ) των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν,
δ) της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1003/15.1.2010 (Β΄ 99) περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),
ε) της υπουργικής απόφασης 1118168/7235/694/0014/ ΠΟΛ.1390/31.12.2001 (Β΄ 21) περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός Ε. Ε. μόνο ως προς τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης του εντύπου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» Έντυπο 015 Φ.Π.Α., όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, με τη συνημμένη επεξηγηματική σημείωση, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

2. Ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ισχύει η υπουργική απόφαση 1118168/7235/694/0014/ΠΟΛ.1390/31.12.2001 (Β΄ 21).

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner