Αθήνα, 24/06/2019 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) καθώς και των αριθμ. A.1218/3-6-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και A.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α..

Κοινοποιούνται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 55 και 73, του Ν.2960/2001 καθώς και οι α) A.1218/3-6-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2264/Β΄/11-6-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ω65346ΜΠ3Ζ-51Π και β) Α.1217/6-6-2019 Κ.Υ.Α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2243/Β΄/10-6-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΧΘΥ46ΜΠ3Ζ-ΜΨΤ οι οποίες αντικαθιστούν τις αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. και ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31-8-2011 Κ.Υ.Α., αντίστοιχα.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν.4607/2019:

Α.1. Τροποποιήθηκε το άρθρο 55 του Ν.2960/2001 στο οποίο μεταφέρθηκαν οι ορισμοί του διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου, με έναρξη ισχύος την 01-07-2019. Ειδικότερα καθορίζεται ότι:

Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση, ενώ παράλληλα ορίστηκε ο «Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου» ο οποίος είναι:

α) ο Προμηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179), για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, ήτοι σε εγκατάσταση καταναλωτή για τελική χρήση και

β) ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011 , για την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Α.2. Επιπλέον αναδιατυπώθηκε η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , για την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Τελωνειακές Υπηρεσίες, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

Τα ως άνω έχουν εφαρμογή από την 01.07.2019.

Β.1. Αναφορικά με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του Ν.2960/2001 , κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, η οποία αντικαθιστά την αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο., επισημαίνονται τα σημαντικότερα σημεία ως ακολούθως:

α) Με το άρθρο 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι διατυπώσεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης της περίπτωσης ιζ΄ καθώς και για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, ήτοι βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις, της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 , ενώ δεν εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για την προώθηση οχημάτων της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001.

β) Στο άρθρο 2 καθορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατανάλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (1/1 έως 31/12).

Ορίζεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στον Ν.4001/2011, όπως ισχύει, αποστέλλουν, μετά από σχετική αίτηση των καταναλωτών των οποίων η ετήσια κατανάλωση υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, έγγραφες βεβαιώσεις σε αυτούς, αναφορικά με την συνολική τους κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε το αμέσως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12). Οι ως άνω καταναλωτές φυσικού αερίου προσκομίζουν μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους τις εν λόγω βεβαιώσεις, στον διανομέα ή αναδιανομέα τους, ο οποίος βάσει αυτών, προσδιορίζει τον συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του κάθε καταναλωτή-πελάτη του.

Προκειμένου για την διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και οι λοιποί διαχειριστές δικτύων διανομής τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τις άνω βεβαιώσεις, το οποίο αποστέλλεται στις ΕΛΥΤ μέχρις την 25η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Επιπλέον, στη περίπτωση νέων καταναλωτών όπου δεν υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου προηγούμενου έτους, δηλώνεται εγγράφως από τους ίδιους, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτώσεων.

Παρομοίως, στη περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων καταναλωτών δηλώνεται εγγράφως από τους ίδιους, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. των εν λόγω περιπτώσεων.

Επιπλέον, οι καταναλωτές με μονάδες παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 61, του Ν.4389/16 και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ποσότητα του οποίου υπερβαίνει τα 36.000 GJ (10.000 Mwh), δηλώνουν εγγράφως μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς τους την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου λοιπών χρήσεων του προηγούμενου έτους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Οι εν λόγω καταναλωτές οφείλουν να δηλώνουν επιπροσθέτως και την ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου που χρησιμοποίησαν το προηγούμενο έτος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την ίδια προθεσμία στους διανομείς ή αναδιανομείς τους, προκειμένου για τον προσδιορισμό του συντελεστή ΕΦΚ επί των απαλλασσόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου με σκοπό την ορθή βεβαίωση επί αυτών των σχετικών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Όσον αφορά στους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποίους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, ήτοι 1,5 €/GJ.

Επιπλέον και δεδομένου ότι, υιοθετήθηκε νέος ορισμός του διανομέα ή αναδιανομέα στο άρθρο 55 του Ν.2960/2001 , ο οποίος είναι υπόχρεος για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, αναπροσαρμόζονται ανάλογα οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου, η οποία διενεργείται με την κατάθεση Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης των σχετικών παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση που υπόχρεος είναι ο Προμηθευτής φυσικού αερίου υποβάλλει τη Δ.Ε.Φ.Κ., επί της ποσότητας φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης, βάσει των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, ενώ στην περίπτωση που υπόχρεος είναι ο Τελικός Πελάτης υποβάλλει την εν λόγω Δήλωση, επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώνει (την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου) η οποία προκύπτει βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται από τους Διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των λοιπών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύεται από Προμηθευτή φυσικού αερίου στο Σημείο Κατανάλωσης. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που συνοδεύουν τις ανωτέρω Δ.Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 3, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση φυσικού αερίου από τους διανομείς ή αναδιανομείς σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές, Διεθνείς Οργανισμούς, Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις, ενώ στο άρθρο 4 ορίζονται οι υποχρεώσεις των διανομέων ή αναδιανομέων για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των σχετικών ελέγχων των αρμόδιων Αρχών.

δ) Στο άρθρο 5 προβλέπεται, η διενέργεια των τακτικών ελέγχων στους διανομείς ή αναδιανομείς/υπόχρεους από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων να πραγματοποιείται σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον 35% ανά έτος, με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο αυτών.

ε) Με τις διατάξεις του άρθρου 6, καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο., ενώ ορίζεται ότι για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη ισχύος της, ήτοι την 01.07.2019, ο Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύνσεις αποδίδονται βάσει της καταργούμενης Απόφασης. Ως εκ τούτου, για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου μηνός Ιουνίου, για τις οποίες θα εκδοθεί παραστατικό πώλησης τον Ιούλιο, η απόδοση των ανωτέρω επιβαρύνσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τη εικοστή ημέρα του Αυγούστου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του καταργούμενου κανονιστικού πλαισίου.

Β.2. Αναφορικά με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. σχετικά με τον καθορισμό των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Αρχικά, επισημαίνεται ότι οι ορισμοί του διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου απαλείφονται από το κανονιστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι μεταφέρθηκαν στο άρθρο 55, του Ν.2960/2001 μετά από την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, με το άρθρο 51 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65).

β) Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, αναδιατυπώνονται τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς (Ρ.Α.Ε., Δ.Ε.Σ.Φ.Α., Ε.Δ.Α., Δ.Ε.Δ.Α.) στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων προκειμένου αυτές να μπορούν να πραγματοποιούν διασταυρωτικούς ελέγχους. Επιπλέον, καθορίζονται τα στοιχεία, που αποστέλλονται στις εν λόγω Αρχές σε περίπτωση μη διασυνδεδεμένου καταναλωτή στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 2, καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31-8-2011 ΚΥΑ, ενώ ορίζεται ότι για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη ισχύος της, ήτοι την 01.07.2019, ισχύουν τα οριζόμενα στο καταργούμενο κανονιστικό πλαίσιο, κατά αναλογία με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Τέλος, αναφορικά με τους Εθνικούς Πρόσθετους Κωδικούς φορολογίας που χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. προκειμένου για τη φορολόγηση του φυσικού αερίου, επισημαίνεται ότι ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017/17.02.2017 εγκυκλίου ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 72Α9Η-3Θ6).

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner