Τραπεζική Διαμεσολάβηση – Funding

Η αναδιάρθρωση δανείων αφορά στην αναδιαμόρφωση/επανακαθορισμό ενός ή περισσότερων από τους αρχικούς όρους των δανειακών συμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το τμήμα χρηματοοικονομικής τραπεζικής διαμεσολάβησης της εταιρείας μας σε συνεργασία με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχεδιάζει και προτείνει το κατάλληλο οικονομικό μοντέλο, ανάλογα με τις ανάγκες και τα διαθέσιμα της κάθε επιχείρησης, αφού πρωτίστως διαμορφώσουμε έτσι τις οικονομικές της καταστάσεις, ώστε να αποτελούν εχέγγυο για τον πιο συμφέροντα διακανονισμό με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Στόχος της αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού είναι να αυξηθούν οι πιθανότητες αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων χωρίς προβλήματα, προς αμοιβαίο όφελος τόσο του δανειολήπτη όσο και του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με σκοπό η επιχείρηση να είναι σε θέση να συνεχίσει να αντλεί τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή της.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner