Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Οι συνεχείς μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την απόκτηση, αξιοποίηση και φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων οικονομικών συμβουλών. Για την ορθή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας απαιτούνται εξειδικευμένες λογιστικές και φοροτεχνικές γνώσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και διαχείριση και ορθή αποτύπωση αυτής στην πράξη.

Οι Σύμβουλοί μας έχουν όλα αυτά να χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχουμε αποτελεσματικά υπηρεσίες διαχείρισης και αποτίμησης περιουσίας στους κλάδους των αστικών ακινήτων, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανοστασίων και αγροτεμαχίων.

Βασικοί άξονες των υπηρεσιών μας:

  • Σχεδιασμός εταιρικών σχημάτων διαχείρισης ακινήτων
  • Υπολογισμός χρηματοοικονομικής απόδοσης επαγγελματικών & αστικών ακινήτων
  • Βελτιστοποίηση της φορολογικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων
  • Οικονομική ανάλυση των επενδύσεων σε ακίνητα
  • Προσδιορισμός επενδυτικών ευκαιριών
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner