Ενέργεια

Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή κάθε χώρας επηρεάζονται απόλυτα από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το παραγωγικό μοντέλο της, τη βιομηχανία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο ενεργειακός τομέας επηρεάζει την οικονομία, αφενός δίνοντας προστιθέμενη αξία στην εκάστοτε οικονομία μέσω των δραστηριοτήτων της αλυσίδας παραγωγής ή εφοδιασμού ενέργειας και όλων των κλάδων που συνδέονται με αυτόν, και αφετέρου με την ευρύτερη επίδραση στην οικονομία, μέσω των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, που επηρεάζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα (σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά).

Η άμεση συμβολή του ενεργειακού τομέα στην ελληνική οικονομία εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ (2017), ενώ απασχολούνται σε αυτόν περίπου 50.000 άνθρωποι, κυρίως στο εμπόριο καυσίμων (χονδρικό και λιανικό),ενώ η συνεισφορά του πολλαπλασιάζεται συνυπολογίζοντας τους άμεσα συνδεόμενους κλάδους.

Παράλληλα, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει ο κλάδος της ενέργειας και για τα δημόσια έσοδα. Το 64% της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης είναι δασμοί ή φόροι, για παράδειγμα. Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους στην ενέργεια έφταναν το 3% του ΑΕΠ το 2019, έναντι 1,8% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Παρ’ όλο που δεν γίνεται πάντα αντιληπτό στην καθημερινότητα, ολόκληρη η δομή και η λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης έχει αλλάξει ριζικά στη χώρα μας μετά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Πριν από μόλις λίγα χρόνια η ΔΕΗ είχε το απόλυτο μονοπώλιο στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ πλέον ελέγχει περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής και το 67,7% της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά το σύστημα μεταφοράς και τα δίκτυα διανομής πλέον έχουν διαχωριστεί ιδιοκτησιακά, ανάμεσα σε δεκάδες ιδιωτικές ανταγωνιστικές εταιρείες.

Σημαντικός, επιπλέον, ενεργειακός κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας είναι την τελευταία δεκαετία η Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων. Η ακολουθούμενη πολιτική στο συγκεκριμένο κλάδο θεωρείται μέρος της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και είναι  ενταγμένη στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Ανάμεσα στους στόχους της περιλαμβάνεται η εξασφάλιση εσόδων για το δημόσιο ταμείο και τον ιδιωτικό τομέα,  αλλά και η  μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τρεις άξονες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο επόμενο διάστημα και μαζί να γίνουν και σημαντικές επενδύσεις είναι:

  • Ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ, όπως με χρήση αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και οργανικής βιοενέργειας.
  • Αναβάθμιση και ενίσχυση υποδομών στα δίκτυα ενέργειας για διευκόλυνση των ΑΠΕ και σταδιακή σύζευξη τομέων τελικής κατανάλωσης ενέργειας.
  • Δίκαιη μετάβαση των περιοχών που εξαρτώνται από το λιγνίτη.

 

Η Nepa Economic Consulting και τα εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο τομέα στελέχη της διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των αγορών ενέργειας, ώστε να συνδράμουν αποτελεσματικά στη στρατηγική ανάπτυξη & ένταξη εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά. Στηρίζουμε με τις υπηρεσίες μας παρόχους κύριων πηγών ενέργειας, όπως οι υδρογονάνθρακες και το γκάζι, αλλά και παρόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες πρώτων υλών και καυσίμων εδραιωμένες στους τομείς τους, που εξυπηρετούν κοινό και επιχειρήσεις.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner