Μελέτες Σκοπιμότητας/Βιωσιμότητας

Με τον όρο Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies), περιγράφουμε τη διαδικασία ανάλυσης τόσο του ενδοεταιρικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Στη μελέτη λαμβάνονται υπόψη μια πληθώρα παραγόντων, με κυριότερους την πορεία του κλάδου (market analysis), της τοπικής αγοράς (local market analysis), των μεσοπρόθεσμων και μακροπροθέσμων προοπτικών της εθνικής οικονομίας και τέλος του ανταγωνισμού.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν βαρύνουσα σημασία τόσο για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όσο και για την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αφού περιορίζουν το ρίσκο του επενδυτή και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησης.

Βασικότεροι δείκτες μελετών Feasibility Studies:

  • Market analysis
  • Local market analysis
  • S.W.O.T. analysis (δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές)
  • Σχέδια μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών, ταμειακών ροών
  • Σχέδια μελλοντικών κερδών και ζημιών
  • Ανάλυση κεφαλαιακών αναγκών και προτεινόμενα κεφάλαια
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner