Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) στην περίπτωση παράδοσης οχημάτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα στην περίπτωση παράδοσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και οχημάτων για διάλυση από υποκείμενους στο φόρο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, όπως ισχύει), οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου απαριθμούνται οι περιπτώσεις παραδόσεων απορριμμάτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών.

2. Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1049/2007 δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και ειδικότερα διευκρινίστηκε ότι, για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα πρέπει να τηρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Το αγαθό να περιλαμβάνεται στην παρ. 2 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ .

• Η παράδοση του αγαθού να γίνεται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο προσώπων.

• Η παράδοση του αγαθού να προορίζεται για ανακύκλωση, δηλαδή για επαναφορά του αγαθού στην αρχική του μορφή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται, κατά την παράδοση του αγαθού από τον πωλητή, από τη δραστηριότητα του λήπτη των αγαθών, η οποία πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο της ανακύκλωσης, δηλαδή ο λήπτης πρέπει να είναι είτε έμπορος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είτε βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση που επεξεργάζεται το αγαθό με σκοπό την ανακύκλωσή του.

Αντιθέτως, όταν οι παραδόσεις των απορριμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ δεν προορίζονται για ανακύκλωση, αλλά για να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή με άλλο τρόπο για άλλους σκοπούς, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39α.

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το όχημα είναι ενιαίο αγαθό και ότι σε «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» και «Οχήματα για Διάλυση» μπορεί να περιέχονται και μη απορρίμματα (π.χ. ανταλλακτικά), για να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 39α θα πρέπει να αναγράφεται στο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο εκτός από την προβλεπόμενη ένδειξη της παρ. 1 του άρθρου 39α, «`Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών» και η ένδειξη «Ανακυκλώσιμο Απόρριμμα». Σε διαφορετική περίπτωση η συνολική αξία των «Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» και «Οχημάτων για Διάλυση» θα πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης σε όσες περιπτώσεις εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία που δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ πριν την έκδοση της παρούσης χωρίς την ένδειξη «Ανακυκλώσιμο Απόρριμμα», και το παραδιδόμενο «Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» ή «Όχημα για Διάλυση» αφορούσε απόρριμμα, δεν απαιτείται καμία ενέργεια των συναλλασσομένων για την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ .

Αντίστοιχα, σε όσες περιπτώσεις εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία που επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ επειδή το παραδιδόμενο «Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» ή «Όχημα για Διάλυση» αντιμετωπίστηκε ως ενιαίο αγαθό στο οποίο εμπεριέχονται απορρίμματα και μη, τότε ο λήπτης δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχει επιβαρυνθεί το φορολογικό στοιχείο.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner