Αριθμ. οικ. 26806/699/2018 Απόδοση μέρους της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017

Αριθμ. οικ. 26806/699/11-05-2018

(ΦΕΚ Β’ 1841/22-05-2018)

 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄),
β) του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/2001),
γ) του π.δ. αριθμ. 63/22-4-2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),
δ) του άρθρου 16 του Π.Δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814/Β΄), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. οικ. 59285/18416/2017 (ΦΕΚ 4503/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-465Θ1Ω-ΦΟΘ).

5. Τα σχετικά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 2.082.800,00 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κλπ» έτους 2018 του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

7. Την αριθμ. οικ. 26754/2192/11-5-2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

Για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των συνταξιουχικών οργανώσεων και μέχρι την έκδοση της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες-Σωματεία-Συνομοσπονδίες), οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τα κριτήρια και η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος ελέγχου της ορθής διαχείρισης των ποσών, αποδίδεται στις παρακάτω αναφερόμενες ομοσπονδίες και συλλόγους ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων-μελών, από το λογαριασμό που κατατίθεται το ποσό της προβλεπόμενης από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαίας εισφοράς 0,20 €, η οποία παρακρατήθηκε το έτος 2017 υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ως ακολούθως:

  ΠΟΣΟ (σε €)
Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

450.000

Π.Ο.Σ.Υ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

49.000

Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 100.000
Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

90.000

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΙΚΑ  

1.350.000

Π.Σ.ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  

32.500

Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  

2.300

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΗΣ  

9.000

ΣΥΝΟΛΟ 2.082.800

Τα ποσά αυτά θα συμψηφισθούν με το δικαιούμενο ποσό κάθε οργάνωσης, όπως αυτό θα ορισθεί με βάση την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner