Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995 ΕΞ 2018 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιασμό μισθωμένων αεροσκαφών με καύσιμα

Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995 ΕΞ2018/18-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. – ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μυλωνά
Α. Παπανικολάου
Τηλέφωνο:210.69.87.502
210.69.87.471
210.69.87.506
Fax:210.6987.408
E-Mail:[email protected]
Url: [email protected]
www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιασμό μισθωμένων αεροσκαφών με καύσιμα»

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 137648 ΕΞ 2017/26.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΨ546ΜΠ3Ζ-ΗΛΓ) Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών. .. κ.λ.π.», όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6315Η-Γ67)
(β) Η υπ’ αρ. Δ.81/16/Α0018/19.01.2006 ΕΔΥΟ με θέμα «Εφοδιασμός πολιτικών αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.»
(γ) Το με αρ. πρωτ. Δ2/Γ/1144/26.12.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – Γενική Δ/νση Αερομεταφορών – Δ/νση Πτητικών Προτύπων (ΥΠΑ)
(δ) Η υπ’ αρ. Α.4052/266/9-2-2006 ΕΔΥΟ με θέμα «Εφοδιασμός αεροσκαφών»

Σε συνέχεια της (α) ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες προς όλες τις τελωνειακές αρχές σε σχέση με την εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα και κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορέων και τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην ισχύουσα φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΕΦΚ των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1α’ του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’), όπως ισχύει, με την οποία έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1β’ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ τα «ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής. Ως ιδιωτική πτήση αναψυχής νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και γενικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη (β) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω δικαιούχων αεροσκαφών, υποβάλλονται στο Τελωνείο Εφοδιασμού :

α. Το Πιστοποιητικό νηολόγησης του αεροσκάφους (Certificate of Registration) που εκδίδεται από τη χώρα στην οποία είναι νηολογημένο το αεροσκάφος [με κωδικό συνημμένου στη διασάφηση εξαγωγής υποστηρικτικού εγγράφου «1828»],

β. Το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) που εκδίδει η αεροπορική αρχή της χώρας στην οποία ο αερομεταφορέας ασκεί επιχειρησιακή δραστηριότητα και από το οποίο προκύπτει ότι ο αερομεταφορέας που αιτείται τον ατελή εφοδιασμό, εκμεταλλεύεται αεροσκάφη για εμπορικούς σκοπούς και ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος, για το οποίο προορίζεται το καύσιμο, είναι ενταγμένο στον ως άνω αερομεταφορέα για την άσκηση του συγκεκριμένου αυτού πτητικού έργου [με κωδικό συνημμένου στη διασάφηση εξαγωγής υποστηρικτικού εγγράφου «1829»] και

γ. Η Άδεια Εκμετάλλευσης Αερομεταφορέα (Operating License), εφόσον από το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα δεν προκύπτει η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών [με κωδικό συνημμένου στη διασάφηση εξαγωγής υποστηρικτικού εγγράφου «1755»].

2. Όσον αφορά στην ισχύουσα φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των καυσίμων που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 27 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ», οι οποίες ενσωμάτωσαν τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, απαλλάσσονται από το φόρο η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται μεταξύ άλλων για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά (περ. α’)

Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο. Επίσης απαλλάσσεται η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ (περ. γ’).

Σχετικές οδηγίες έχουν παρασχεθεί με τις υπ’ αρ. 1051009/2119/669/0014/ΠΟΛ.1156/9.5.1997, 1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ.1155/26.7.1999 και ΠΟΛ.1158/2.6.2014 ΕΔΥΟ.

Επίσης σύμφωνα με τη θέση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. στην υπόθεση C-33/11 A Oy, το μόνο κρίσιμο κριτήριο για την απαλλαγή από ΦΠΑ, είναι η διαπίστωση αν το επίμαχο αεροσκάφος χρησιμοποιείται από αεροπορική εταιρεία που εκτελεί κυρίως διεθνείς αεροπορικές μεταφορές με κόμιστρο.

Επιπλέον σύμφωνα με την (δ) σχετική ΕΔΥΟ για τις μη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας αεροπορικές εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ καθόσον δεν διενεργούν πτήσεις στο εσωτερικό της χώρας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού νηολόγησης και πιστοποιητικού αερομεταφορέα, από τα οποία να προκύπτει η σχετική νομιμοποίηση για τη χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α..

3. Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αρ. Δ2/Γ/1144/2-2-2018 έγγραφο της Υ.Π.Α. (γ’ σχετικό) στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα της μισθώτριας αεροπορικής εταιρείας αναγράφονται τα υπό όρους (dry lease) μισθωμένα αεροσκάφη τους. Όμως, σε περιπτώσεις πλήρους μίσθωσης αεροσκαφών (wet lease) τα τελευταία δεν περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα της μισθώτριας αεροπορικής εταιρείας, οπότε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος το εκμεταλλεύεται η συγκεκριμένη μισθώτρια αεροπορική εταιρεία αποδεικνύεται από τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, αντίγραφα των οποίων βρίσκονται τόσο εντός των αεροσκαφών όσο και στο σχετικό τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις μισθωμένων αεροσκαφών, κατά τις οποίες στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα του μισθωτή δεν αναγράφεται το μισθωμένο αεροσκάφος (όπως στις περιπτώσεις πλήρους μίσθωσης / Wet lease) ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της μισθώτριας αεροπορικής εταιρείας – προκειμένου να αποδειχθεί η νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αεροσκάφους από την εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρεία και να εξετάζεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις – πρέπει κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω αεροσκαφών με καύσιμα να υποβάλλεται με την Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση το μέρος εκείνο της σύμβασης μίσθωσης, από το οποίο προκύπτουν ποια είναι τα συμβαλλόμενα μέρη, το μισθωμένο αεροσκάφος και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης [με κωδικό συνημμένου στη διασάφηση εξαγωγής υποστηρικτικού εγγράφου «1891»].

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner