Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1045864 ΕΞ 2018 Πρόβλεψη για μηχανισμό εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1045864 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ A’- Ε-

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες Α. Σεργάκη,
Μ. Νάκου
Σ. Σκιαδοπούλου
Δ. Κούλου
Τηλέφωνο 210 3605159,
3635439, 3628634,
3613274

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 4200/8-3-2018 ερώτηση βουλευτών

Αναφορικά με την οπ’ αριθ. 4200/8-3-2018 ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων βουλευτές, με θέμα: «Πρόβλεψη για μηχανισμό εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους», θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του ν. 4469/2017 (Α’62), «Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών». Η ως άνω περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του ν. 4469/2017 (Α’62) προβλέπεται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1223/2017 ως εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου. Ακολούθως, για την ένταξη των εν λόγω οφειλετών στο πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του ν. 4469/2017 ή/και της ρύθμισης που προβλέπεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15 αυτού απαιτείται τροποποίηση των οικείων νομοθετικών διατάξεων, η οποία εκφεύγει της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τη νομοθετική πρωτοβουλία για την εισαγωγή του νομοθετικού πλαισίου του ν. 4469/2017 είχε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner