Αριθμ. πρωτ.: Φ80000/18056/419/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας

Αθήνα, 28/3/2018
Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/18056/419

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».

Σχετ.: Η α.π. Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση του Α.Π. 417336/23.3.2016 εγγράφου σας και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η προθεσμία που τίθεται στην Ενότητα Ε’ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου (31.3.2018) και η οποία αφορά στην υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο παρατείνεται μέχρι 31.8.2018 για λόγους χρηστής διοίκησης και ειδικότερα για την πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για μείωση της σύνταξης λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι 31.8.2018.

Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία (31.8.2018) ο ασφαλισμένος δύναται επίσης να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 20 του ν.4488/2018.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner