Αριθμ. 12695/2017 Τροποποίηση της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»

Αριθμ. 12695/2017
Τροποποίηση της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη Δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»

Αριθμ. 12695

(ΦΕΚ Β’ 2738/04-08-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 185), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

4. Το π.δ. 125/05-11-2016 (Α’ 210) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

5. Την υπ. αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 3722) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Υ226/27-12-2016 (Β’ 4233) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση»

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

10. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 αυτού.

11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).

13. Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Την εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20.03.2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

15. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016.

16. Το ν. 2956/2001 (Α’ 258), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Τη με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4314/2014.

18. Την εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

19. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 – 2020 σύμφωνα με τις αποφάσεις/ συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.

20. Τη με αριθμ. 1952/15-7-2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

21. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι- κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

22. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της.

23. Τη με αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ορισμoύ του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», (Β’ 3048).

24. Την απόφαση Νο11 /30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).

25. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/82850/ 0022/2013 των Υπουργών Οικονομικών -Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (ΥΟΔΔ’ 487).

26. Το με αρ. πρωτ. 16473/25-11-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.

27. Τη με αρ. πρωτ. 124775/ΕΥΚΕ 4273/25-11-2016 σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

28. Την ανάγκη τροποποίησής της με αριθμ. 16550/28.11.2016 (Β’ 3860) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με αριθμ. 16550/28.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη δράσης: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (B’ 3860), ως ακολούθως:

1. Το Άρθρο 2 «Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση -Επιλέξιμες περιοχές» της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δείκτες εκροών και αποτελέσματος
Α. Δείκτες εκροών
α) C001: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
β) CO02: μακροχρόνια άνεργοι.
γ) Τ4850: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών.
δ) T4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Β. Δείκτες Αποτελέσματος
α) CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους».
2. Η πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η δράση εμπίπτει: α) στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», β) θεματικό στόχο 8 Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1 3) δράση 2.8.1.1.02 «Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων».
3. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ορίστηκαν οι δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
β) Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
γ) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
4. Σύμφωνα με την εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ για τη συγκεκριμένη δράση, τα ανώτατα όρια κατανομής της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες Προϋπολογισμός Θέσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 29.902.533 € 5.540
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βό­ρειο Αιγαίο, Κρήτη 9.050.579 € 1.675
Αττική 10.368.179 € 1.920
Στερεά Ελλάδα 3.442.044 € 635
Νότιο Αιγαίο 1.236.665 € 230
Σύνολο: 54.000.000 € 10.000
 1. Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
  –  Για το έτος 2017: 40.000.000,00 ευρώ
  –  Για το έτος 2018: 14.000.000,00 ευρώ
  6. Κωδικός Πρόσκλησης ΟΑΕΔ_01 – Α.Α:1915 στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ».2. Η παράγραφος 7.1 του άρθρου 7 με τίτλο: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
  «7.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
  Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».

  3. Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7.3. με τίτλο «ΈΓΚΡΙΣΗ» του άρθρου 7 αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
  Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.».

  4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Α με τίτλο «Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης» της παρ. 8.1 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» του άρθρου 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.».
  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 16550/28-11-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Προκήρυξη Δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».

  Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01-12-2016, ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθμ. 16550/28.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»” (B’ 3860).

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
  https://www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner