Αριθμ. 36498/58/2017 Υπαγωγή στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016

Αριθμ. 36498/58/2017
Υπαγωγή στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016
Αριθμ. 36498/58

(ΦΕΚ Β’ 2759/08.08.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/εε) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ,

γ) του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄),

δ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ) του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας»,

η) της αριθμ. οικ. 124/δ9.21/2-1-2017 (ΦΕΚ 130 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μεταφορά, κατανομή αρμοδιοτήτων, αναδιάρθρωση, λειτουργία και μετονομασία οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

θ) της αριθμ. 49223/Δ9.13322/4.11.2015 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ 2423/Β΄/2015), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 61701/Δ9.16482/29.12.2015 (ΦΕΚ 3024 Β΄), 23095/Δ9.6014/23.5.2016 (ΦΕΚ 1571 Β΄) και 3535/Δ9.1215/26.1.2017 (ΦΕΚ 212 Β΄) όμοιες αποφάσεις,

ι) της αριθμ. οικ. 4239/Δ9.1474/31.1.2017 (ΦΕΚ 443 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γ. Λ. Κράτους»

ια) της αριθμ. οικ. 42443/10506/20-11-2014 (ΦΕΚ 3257 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ειδικός φορέας 33/120 “δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε. “»,

ιβ) της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο Β΄ του ν. 4412/2016».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.35114/451/25-7-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνεται:

1. Ότι υπάγονται στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016 και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄), οι παρακάτω υπαγόμενες στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διοικητικές μονάδες του ειδικού φορέα (33-120):

Α. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε

Β. Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε.

Γ. Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Δ. Τμήματα Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε.

Ε. Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε.

2. Στις ως άνω υπό στοιχεία Α – Ε διοικητικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν μεταβιβαστεί και ασκούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το π.δ. 113/2014, την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 4239/Δ9.1474/31.1.2017 (ΦΕΚ 443 Β΄) και τα άρθρα 18 παρ. Β΄ περιπτ. 10 και 11 και 19 παρ. Γ΄ περιπτ. 2 και 3 και παρ. Δ΄ περιπτ. 2 και 3 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/26.1.2017 (ΦΕΚ 212 Β΄), από τα οποία τεκμαίρεται ότι:
• διαθέτουν σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή σχεδιάζουν, αποφασίζουν, συνάπτουν και υλοποιούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών
• διαθέτουν σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δηλαδή έχουν στη διάθεση τους τις πιστώσεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών

Οι Προϊστάμενοι των εν λόγω οργανικών μονάδων, λειτουργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες, διαχειρίζονται τις πιστώσεις, που τίθενται στη διάθεση τους κατ’ εντολή του κυρίου διατάκτη, και μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα μέσα) της Δ.Υ.Ε.Ε. χωρικής αρμοδιότητας τους.

Για την εφαρμογή της παρούσης «δημόσιες συμβάσεις έργων» και «συμβάσεις έργων υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις κατά την έννοια των περιπτ. 5, 6, 8 και 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο, μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα Προσαρτήματα Α΄ Β΄και Γ΄ του νόμου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner