Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1122236 ΕΞ 2016/19.8.2016 Παροχή διευκρινίσεων επί της ΠΟΛ.1043

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2016
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1122236 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10,
101 84 – Αθήνα Χ. Νασοπούλου
Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email
210 6987507 2106987506 [email protected]

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της ΠΟΛ.1043

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1043/7.4.2016 ΕΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ.1026/16.2.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ με θέμα «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ 577/Β/2016 – ΑΔΑ: ΩΒΙ0Η-Κ6Θ) και έχοντας λάβει υπόψη:

• το άρθρο 8 της ΠΟΛ.1026/16.2.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ, σύμφωνα με το οποίο, για τις περιπτώσεις πραγματοποίησης μεταβιβάσεων εμπορευμάτων εντός Ελεύθερης Ζώνης, οι Φορείς Διαχείρισης και οι λοιπές εγκατεστημένες στις Ελεύθερες Ζώνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στις Τελωνειακές Αρχές, μέσω της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και την κυριότητα αυτών,

• τις ενότητες (iv) και (vi) της ΠΟΛ.1043/7.4.2016 ΕΔΥΟ όπου προβλέπεται ότι, για τις εν λόγω περιπτώσεις, διατηρείται ο ίδιος Αριθμός Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.), ο οποίος αποδόθηκε στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη και τηρείται ιστορικό αποθετών για την παρακολούθηση των μεταβιβάσεων,

• τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα (iv) της ΠΟΛ.1043/7.4.2016 για τη συμπλήρωση του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων εντός Ελεύθερης Ζώνης,

• την ύπαρξη πιθανών δυσχερειών για την υλοποίηση της σχετικής προσαρμογής στα μηχανογραφικά συστήματα των αρμοδίων για την τήρηση λογιστικής αποθήκης προσώπων (π.χ. υψηλό κόστος υλοποίησης, μη ευέλικτα μηχανογραφικά συστήματα κλπ),

σας γνωρίζουμε ότι για την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων εντός της Ελεύθερης Ζώνης εμπορευμάτων μέσω της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης μπορεί, εναλλακτικά, αντί της τήρησης ιστορικού αποθετών υπό τον ίδιο Α.Κ.Λ.Α. να πραγματοποιείται νέα λογιστική καταχώριση (δηλαδή νέος Α.Κ.Λ.Α.), στην οποία θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες του νέου αποθέτη, με ταυτόχρονη πίστωση της αρχικής καταχώρισης και καταγραφή σχετικής παρατήρησης.

Σε αυτή την περίπτωση, στο πεδίο «ΑΚΛΑ» του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων συμπληρώνεται:

– εάν δεν έχει προηγηθεί άλλη μεταβίβαση των εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, ο Α.Κ.Λ.Α. που αποδόθηκε στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη,

– εάν έχει προηγηθεί μία ή περισσότερες μεταβιβάσεις των εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, ο Α.Κ.Λ.Α. που αποδόθηκε στα εμπορεύματα κατά την αμέσως προηγούμενη μεταβίβαση.

Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης ή η εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση επισυνάπτει στο Δελτίο Μεταβίβασης εκτυπωμένη κατάσταση της νέας λογιστικής καταχώρισης που πραγματοποιεί λόγω της τελευταίας μεταβίβασης των εμπορευμάτων.
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν ΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner