Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1189035 ΕΞ 2017 Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων

Αθήνα,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1189035 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 33 75 878
Fax: 210 33 75 834
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0001030 ΕΞ 2017/370/12-12-2017 Υπηρεσιακού Σημειώματος σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αριθμ. πρωτ. 1946/8-12-2017 ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουάριου κάθε έτους εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την ΠΟΛ.1237/11.11.2014 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την ορθή καταγραφή των ακινήτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η αναγραφή των ακινήτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων εναπόκειται αποκλειστικά στο φορολογούμενο και όχι στη διοίκηση. Οι ενέργειες της διοίκησης έπονται της δήλωσης του φορολογούμενου.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, εκτός από την επιβολή του φόρου αποσκοπούν στη δημιουργία περιουσιολογίου η οποία θα αποβεί τόσο προς όφελος των πολιτών όσο και του Δημοσίου συμφέροντος και δεν υποκαθιστώ το κτηματολόγιο.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαΐτης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner