Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1187643 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971ΕΞ2015/12-5-2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β1187643ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3280329
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971ΕΞ2015/12-5-2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (Β’ 497) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.».

β) Του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

γ) Των αριθμ. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.» και ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (Β’ 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010)».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β’865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

η) Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.

θ)Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΑΔΑ:ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1164508 ΕΞ 2016/15.11.2016 (Γ’ 1212) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης».

4. Το από 9-12-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Την από 12-12-2016 αίτηση του Λεωνίδα Μπιλιράκη για την απαλλαγή του από τα καθήκοντα του αναπληρωματικού μέλους της εν θέματι Επιτροπής, που διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Οργάνωσης με το αριθμ. ΔΥΠΗΛΥ 1179310 ΕΞ 2016/12.12.2016 έγγραφο όπως Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα όπως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι, από όπως διατάξεις όπως απόφασης όπως, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την περίπτωση 1 όπως παραγράφου Α’ όπως αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασής όπως «Ορισμός μελών όπως Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)», αντικαθιστούμε τον Πρόεδρο όπως Επιτροπής και τον αναπληρωτή αυτού, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών και αίτηση απαλλαγής, αντίστοιχα, ορίζουμε για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα όπως θητείας όπως Επιτροπής, στην θέση του Προέδρου τον Λάζαρο Καπλάνογλου και αναπληρώτρια την Χριστίνα Ζαχαροπούλου και διαμορφώνουμε την περίπτωση αυτή, ως εξής:

«Α.1. Λάζαρο Καπλάνογλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α’, Προϊστάμενο όπως Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών όπως Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού όπως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Ζαχαροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β’, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.»

Β. Ο Πρόεδρος όπως παρούσας Επιτροπής και η αναπληρώτρια αυτού, σε περίπτωση που κρίνουν ότι το έργο όπως υποκρύπτει έργο που υπόκειται όπως διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) και το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται, να ενημερώσουν το Τμήμα Α’ – Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού όπως Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού όπως Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού όπως Γ.Γ.Δ.Ε., για την υποχρέωσή όπως για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω όπως συμμετοχής όπως στην Επιτροπή, ώστε να όπως συμπεριλάβουν στην κατάσταση υπόχρεων σε δήλωση.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασή όπως, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1161380 ΕΞ 2016/8.11.2016 (ΨΒΧΩΗ-ΙΜ0) όμοια.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner