Επαλήθευση της Ιδιότητας του Διευθυντικού Στελέχους

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι με βάση την εφαρμογή του Ν.4808/2021 και του άρθρου 79, πρέπει ρητά να συμφωνείται στη σύμβαση εργασίας και να δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους, έτσι ώστε και οι ελεγκτικές αρχές να μπορούν να διαπιστώνουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για τα χρονικά όρια εργασίας, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του.

Εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης θεωρούνται όσοι:

Περίπτωση Α

  • Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης.
  • Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.
  • Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.
  • Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντας άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη
Απαραίτητο για την υπαγωγή στην περίπτωση Α  είναι να πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις.

Περίπτωση Β

  • Προΐστανται  Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων ή λειτουργιών της εργοδοτικής επιχείρησης και φροντίζουν για την ουσιώδη λειτουργία της επιχείρησης ανεξαρτήτως του τυχόν αριθμού των υφισταμένων τους.
  • Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.
Απαραίτητο για την υπαγωγή στην περίπτωση Β είναι να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις

Περίπτωση Γ:

  • Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν υπολείπονται του οκταπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Τα παραπάνω, λοιπόν, στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από ρητούς όρους της σύμβασης εργασίας και να αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση υφιστάμενης πρόσληψης η δήλωση κτήσης ιδιοκτησίας δηλώνεται σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Επιπλέον, σε περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, τότε αυτό αποτυπώνεται στην ατομική σύμβαση εργασίας, όμως κατά την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ επιλέγεται υποχρεωτικά μία εξ αυτών.

Η υποβολή του εντύπου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται μέχρι 23/01/2022.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner