Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 22/2017 Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει (Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161)

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 22/2017
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει
Αριθμ. 22/26.7.17

(ΦΕΚ Β’ 2683/31.07.2017)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α’161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α’161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133 ΕΞ2015/Χ.Π. 2524/17.8.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 684).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ:ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗΠ8Ο), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 19/24.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’161), όπως ισχύει» (Β’1977).

7. Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία Μαΐου-Ιουνίου τρέχοντος έτους για κάθε ένα εξ’ αυτών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 36.000.000) από την 1η Αυγούστου 2017.

Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2017, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

 

Ίδρυμα Πληρωμών

Μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/8/2017
ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ 600.000
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 3.900.000
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 4.500.000
INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε  

1.000.000

KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 2.800.000
NBL ΜΟΝΕΥ TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 1.000.000
UNISTREAM GREECE A.E. ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2.500.000
WORLDBRIGDE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε 4.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 20.300.000

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) από 1/8/2017
MONEYGRAM INTERNATIONAL

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

12.000.000
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED,

Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)

 

680.000

XPRESS MONEY SERVICES

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

1.300.000
LCC TRANS-SENDING LIMITED,

Ηνωμένο Βασίλειο

800.000
SIGUE GLOBAL SERVICES

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

100.000
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο

Βασίλειο

200.000
AFTAB CURRENCY EXCHANGE

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

400.000
BRAC SAAJAN EXCHANGE

LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

20.000
EASY PAY AD, Βουλγαρία 200.000
ΣΥΝΟΛΟ 15.700.000

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 19/24.5.2017 (Β’ 1977) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner