Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. 605314/2018 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας

Αριθμ. 605314/2018

(ΦΕΚ Β’ 1705/16-05-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και του άρθρου 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

1.2. Του άρθρου 33 παρ. 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’/85) και άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης με αριθ. Φ21/1639 (ΦΕΚ 1129/τ.Β’/29.10.1998) «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης – ΙΚΑ».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 14η Μαΐου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner