Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3383/2019- Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)». 2. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄ 538 – ΑΔΑ: ΩΛΠΣΗ-Ζ7Π) Απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακές Απλουστεύσεις – Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή». 3. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018/23.04.2018 (ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ) Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ2018/1.2.2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και παρέχονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στην εν λόγω διαδικασία.

Η ανωτέρω Απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας όσον αφορά στη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών), ενώ παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία θέματα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αγωγών για το φυσικό αέριο.

Με την εν λόγω Απόφαση καταργούνται:

(α) η αριθμ. Τ. 4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ (1879/Β΄) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης» και

(β) η αριθμ. Τ.4981/161/Α0019/29/10/2007 ΑΥΟ (2169/Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ ως προς το αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ελέγχου εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και των εκ των υστέρων ελέγχων.

Ειδικότερα, παρέχονται οδηγίες ως προς τα κατωτέρω:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

1. Διαμετακόμιση

Για το καθεστώς διαμετακόμισης, η μεταφορά εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) συγκαταλέγεται στις διαδικασίες που υπόκεινται σε απλουστεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015.

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι φορείς εκμετάλλευσης μιας σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς και ως εκ τούτου λογίζονται ως δικαιούχοι του καθεστώτος διαμετακόμισης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Τελωνειακή Αρχή (Περιφέρεια) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις τους για χορήγηση άδειας – έγκρισης χρήσης απλουστεύσεων για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών.

Με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την αξιολόγηση της αίτησής του και την έκδοση της σχετικής έγκρισης, ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο του τελευταίου εν ισχύ καταστατικού και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτού καθώς και τα Φ.Ε.Κ. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού ή αντίστοιχες ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. που να αποδεικνύουν τη σύσταση του οικονομικού φορέα (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)

2. Αντίγραφο/-α πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού φορέα σχετικά με την εκλογή και τη θητεία των μελών του και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα ενώπιον των τελωνειακών αρχών, καθώς και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

4. Αντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ:

α) του αιτούντα,

β) του/των προσώπου/-ων που ασκεί ή ελέγχει τη διοίκηση του αιτούντα,

γ) του/των υπάλληλου/-ων που είναι υπεύθυνος/-οι για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα.

5. Αντίγραφο της απόφασης Ρ.Α.Ε. για την αδειοδότηση του συστήματος φυσικού αερίου.

6. Τεχνική έκθεση/ περιγραφή του συστήματος με αναφορά σε στοιχεία όπως τα ακόλουθα:

α) προσδιορισμός της δυναμικότητας του συστήματος, του εκτιμώμενου ανώτατου ορίου του

επιπέδου απωλειών λόγω ιδιοκατανάλωσης, προγραμματισμένων συντηρήσεων, κ.λπ. β) υφιστάμενα σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα,

γ) σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου ή Δίκτυα Διανομής,

δ) πληροφορίες σχετικά με σχέδια ενεργειών για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Για την τεκμηρίωση της προαναφερόμενης έκθεσης ο αιτών δύναται να επισυνάψει αντίγραφα των διαθέσιμων αδειών-αποφάσεων Ρ.Α.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται η έγκριση κώδικα διαχείρισης, η έγκριση μελέτης αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας, έγκριση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, κ.λ. π.).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση κάποιας εκ των αποφάσεων από τη Ρ.Α.Ε., η οποία υποβοηθά στην τεκμηρίωση της τεχνικής έκθεσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης, στην οποία γίνεται μνεία στην/στις υποβληθείσα/ες στην Ρ.Α.Ε. αίτηση/εις. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στην οποία αποτυπώνεται η ημερομηνία υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει ληφθεί από τη Ρ.Α.Ε., καθώς και από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που ενδέχεται να αφορά στη λειτουργία του οικονομικού φορέα ως μεταφορέα φυσικού αερίου. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. άμεσα (με την έκδοσή τους) στην αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να θεωρείται πλήρης ο φάκελός του.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών:

α) βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα, είναι αληθή,

β) δεσμεύεται ότι, θα ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες για την έκδοση της έγκρισης και για τους ελέγχους τελωνειακές αρχές για κάθε αλλαγή που τυχόν επέλθει στην κατάστασή του, στο δίκτυο των αγωγών του, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο ενδεχομένως να επηρεάζει την έκδοση της έγκρισης χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης (ενδεικτικά αναφέρονται η τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης του δικτύου αγωγών και η διασύνδεση με άλλα συστήματα).

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση της έγκρισης δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης κατά το άρθρο 89, παράγραφος 8 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.

Η αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης καθώς και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εγγράφων και στη συνέχεια προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση της αίτησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων, πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι ελλιπής, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει τον αιτούντα να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά/έγγραφα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο αιτών δεν τα υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά. Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της ή η ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών/ εγγράφων.

Η αίτηση, μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά/έγγραφα εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή (εκδίδεται η έγκριση) ή απορρίπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/09.08.2017 Διαταγή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΗ-4ΛΘ), που μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εκδίδει τη σχετική έγκριση μέσω του εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ICISnet). Η εκδιδόμενη έγκριση συνιστά συμφωνία μεταξύ της τελωνειακής αρχής και του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης, με το περιεχόμενο της οποίας ορίζονται ιδιαίτεροι όροι και μέθοδοι (ενδεικτικά αναφέρονται η μορφή και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων, το επιτρεπτό όριο απωλειών, κ.λ.π.) τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς.

Η έκδοση της έγκρισης κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα, στις τυχόν συναρμόδιες Τελωνειακές Αρχές (ενδεικτικά αναφέρονται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και η χωρικά αρμόδια Ελ.Υ.Τ.), καθώς και στα εμπλεκόμενα τελωνεία ελέγχου (Τελωνείο Ελευσίνας). Ο αιτών οφείλει να παραλάβει την έγκριση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής, εκτός αν ο αιτών έχει ζητήσει να τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία διαφορετική (και μεταγενέστερη) από την ημερομηνία παραλαβής της.

Κατά την παραλαβή της έγκρισης ο κάτοχός της ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της έγκρισης, τους οποίους αποδέχεται ενυπόγραφα σε 2 αντίτυπα. Το ένα το διατηρεί ο κάτοχος της έγκρισης και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αιτούμενης έγκρισης, οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την απόφαση απόρριψης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/09.08.2017 Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. Οι λόγοι απόρριψης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με χρήση των ισχυουσών, κατά το χρόνο εξέτασης των στοιχείων, διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νεότερη αίτησή του που στηρίζεται σε νέα στοιχεία.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγή

Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου που εισάγεται από τρίτες χώρες ή χώρες κοινής διαμετακόμισης μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και ακολουθεί τη λήξη του απλουστευμένου καθεστώτος της διαμετακόμισης, ή εξάγεται από τη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών τηρείται υποχρεωτικά απλουστευμένη διαδικασία και συγκεκριμένα η διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο. Η ίδια διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο τηρείται και για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού.

Στην ανωτέρω 2) σχετική καθορίζονται οι οικονομικοί φορείς που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση καθώς και τα έγγραφα και πιστοποιητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση άδειας χρήσης εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις καθώς και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (άμεσοι/έμμεσοι). Διευκρινίζεται επίσης, ότι πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας μόνο μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, ενώ ειδικά για εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.

Για την έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς τη γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (AEO-C). Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται παρατίθενται στην ανωτέρω 3) σχετική Διαταγή «Μέρος Β΄ Κεφάλαιο Β.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Δεν απαιτείται άδεια συνολικής εγγύησης για την χρήση της άδειας για τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή του φυσικού αερίου καθόσον δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και απαλλάσσεται από τις λοιπές επιβαρύνσεις.

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Διαμετακόμιση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού, ωστόσο και προκειμένου αυτά να τίθενται υπό καθεστώς διαμετακόμισης, αλλά και να τηρούνται οι σχετικές με το καθεστώς προβλέψεις για τις διατυπώσεις και τον έλεγχο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η χρήση των εγκρίσεων που εκδίδονται πραγματοποιείται ως ακολούθως :

i) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί ειδικά βιβλία, στα οποία αποτυπώνονται κατάλληλα εγγραφές, που βασίζονται στις μετρήσεις από τους μετρητικούς σταθμούς και στα τιμολόγια. Υποδείγματα για τα βιβλία αυτά παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης Α.1330/21.08.2019 (Υποδείγματα Ι και ΙΙ). Αυτά τα υποδείγματα είναι δυνατό να προσαρμοστούν κατόπιν συμφωνίας με το Τελωνείο Ελέγχου, τόσο στις ανάγκες των οικονομικών φορέων και στις ανάγκες επιτήρησης των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές.

Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του αγωγού, θα γίνονται αποδεκτές μετρήσεις που θα προέρχονται από τα πλησιέστερα σημεία διασύνδεσης στα ακραία σημεία του αγωγού (σημεία εισόδου/ εξόδου του φυσικού αερίου).

ii) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες για τη λήξη και την εκκαθάριση των κινήσεων διαμετακόμισης που έχουν τελωνεία αναχώρησης στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες κοινής διαμετακόμισης.

Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015, θεωρείται ότι έχει λήξει όταν πραγματοποιούνται οι κατάλληλες εγγραφές στις εμπορικές καταχωρίσεις του παραλήπτη ή του φορέα εκμετάλλευσης της σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς, με τις οποίες πιστοποιείται ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν μέσω σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς:

i) έφθασαν στην εγκατάσταση του παραλήπτη,

ii) έγιναν δεκτά στο δίκτυο διανομής του παραλήπτη, ή

iii) έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ως δικαιούχος του καθεστώτος οφείλει να:

1) γνωστοποιεί στις αρμόδιες για τον έλεγχο τελωνειακές αρχές τις εγκριτικές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. των μελετών αντιστάθμισης του αερίου λειτουργίας, του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και των τροποποιήσεών του

2) θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο τελωνειακών αρχών όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ενδέχεται να του ζητηθούν, στα πλαίσια της διενέργειας ελέγχων.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία /Εξαγωγή

Η απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή συνοψίζεται ως εξής:

Σε κάθε εισαγωγή/εξαγωγή φυσικού αερίου, ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες φυσικού αερίου που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή με βάση τις μετρήσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου.

Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R, χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίησή της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.

Στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο Ελευσίνας την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ σε προθεσμία από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής/εξαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.

Με τη διασάφηση τύπου Ζ υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς/πώλησης του φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου για την πιστοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».

Θέσεις της διασάφησης τύπου Ζ που χρήζουν προσοχής:

• θέση 30 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται το πεδίο «Εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» με τις εγκαταστάσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή των Ανεξάρτητων Συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

• θέση 40 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνονται οι αριθμοί καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών

• θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό 1961

• στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός Χ12 «Εισαγωγή φυσικού αερίου: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους»

Ειδικότερα για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία του αγωγού κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του, επισημαίνουμε ειδικότερα των ανωτέρω, τα ακόλουθα για τη συμπλήρωση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ:

• θέση 22 της διασάφησης εισαγωγής αναγράφεται το ποσό του τιμολογίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου καύσης.

• θέση 38 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται η ποσότητα του φυσικού αερίου καύσης σύμφωνα με τη βεβαίωση και τα δεδομένα της μέτρησης αυτού

Το αρμόδιο Τελωνείο Ελευσίνας παρακαλείται κατά το στάδιο τακτοποίησης των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Ζ στην εισαγωγή να ελέγχει την ορθή συμπλήρωση της θέσης 22 της διασάφησης.

Ως προς το Φ.Π.Α.:

1. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας φυσικού αερίου καθώς και του αερίου καύσης που αφορά τον προηγούμενο μήνα και κατ΄ εφαρμογή των εθνικών, ενωσιακών και περί Φ.Π.Α. διατάξεων [ άρθρα 2 , 10 , 17 και 60 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α)], απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1ε) του ιδίου νόμου οι ως άνω δηλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ή βεβαιώνεται και εισπράττεται, ο αναλογών σε αυτές Φ.Π.Α. εφόσον δεν προβλέπεται σχετική απαλλαγή. Σημειώνεται επίσης ότι, ως προς τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2859/2000 .

2. Επιπλέον και σε ό,τι αφορά στην παράδοση του φυσικού αερίου σε τρίτη χώρα (εξαγωγή) επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2859/2000 , απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.. Ειδικότερα, για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής από Φ.Π.Α. απαιτούνται:

• βεβαιώσεις του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου για τις εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,

• τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από το διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,

• αποδεικτικά εξόδου του φυσικού αερίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Γ. ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με την κοινοποιούμενη απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής ως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που διακινείται στη χώρα μας θαλασσίως ή οδικώς, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απλουστευμένη διαδικασία και ως εκ τούτου τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες για τον τελωνισμό του, ανάλογα με τον προορισμό: είσοδος, προσωρινή εναπόθεση, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (με την υποβολή διασάφησης τύπου Α από τον εισαγωγέα-παραλήπτη του υγροποιημένου φυσικού αερίου), εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει τον ενωσιακό χαρακτήρα του εισερχόμενου φυσικού αερίου, επανεξαγωγή κλπ.

Συνεπώς στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας θαλασσίως, και εναποτίθεται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη νήσο Ρεβυθούσα, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση του ΔΕΣΦΑ, η εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να γίνει μόνο στις συγκεκριμένες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, και αρμόδιο Τελωνείο για την υποβολή διασάφησης και τον τελωνισμό του είναι το Τελωνείο Ελευσίνας.

Στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας οδικώς, η προσωρινή εναπόθεση και ο τελωνισμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου δύναται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Τελωνείο έχει αρμοδιότητες τελωνισμού και βρίσκεται επί της διαδρομής του μεταφορικού μέσου.

Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Τέλος, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλείται σε κάθε έκδοση νέας άδειας, για την έγγραφη ενημέρωση των εταιρειών που πραγματοποιούν εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση φυσικού αερίου, περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης.

ΠΗΓΗ: <<E-FOROLOGIA>>

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner