Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03-5-2017), «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03-5-2017) περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του νόμου καθώς εφεξής οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Συνεπώς, με την τελευταία πρόβλεψη δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
 Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα
 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών
 Ασφαλιστικές εταιρείες
 Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης
 Επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης εκτός εάν γίνει επανέναρξη εργασιών φυσικού προσώπου ή αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης
 Φυσικά πρόσωπα ή υπεύθυνοι νομικών προσώπων που έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία κ.λ.π..
Περαιτέρω, με την τροποποίηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» οι ανωτέρω οφειλέτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 2 του 3 ν. 4469/2017 όπως τροποποιήθηκε έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση όταν συντρέχουν τα ακόλουθα στο σύνολο τους ή μεμονωμένα:
α) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές υπολείπονται του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)
β) πρόκειται για αθλητικές ανώνυμες εταιρείες
γ) οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (διμερείς διαπραγματεύσεις)
δ) αποτελούν φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό, οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ακολουθώντας συγκεκριμένους υποχρεωτικούς κανόνες. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.4559/2018 τροποποιήθηκαν οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 που αφορούν τον υποχρεωτικό κανόνα της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και συνοφειλετών στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, βάσει του άρθρου 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες κατάταξης απαιτήσεων πιστωτών, όπως αυτοί ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση. Τυχόν υπερπρονόμια που αναγνωρίζονταν στο Δημόσιο στη βάση προϊσχυουσών διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4559/2017 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» με τo οποίo ορίζεται ότι κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικών κανόνων, ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο καθορίζονται με κριτήριο:
 τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη
 τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και
 τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας
 Στην περίπτωση που υπάρχουν ιδιώτες πιστωτές, αν η ρύθμιση ως προς τους τελευταίους έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο, δηλαδή δέκα (10) χρόνια όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μεγίστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο.

Σας επισημαίνουμε ότι όλοι οι πιστωτές δεν ακολουθούν την ίδια χρονική περίοδο αποπληρωμής, καθώς η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής για το Δημόσιο ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, ενώ οι ιδιώτες πιστωτές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν μεγαλύτερο ή/και μικρότερο διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς.
Με την τροποποίηση του νόμου ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεωτικών κανόνων:
i. περί της μη χειροτέρευσης της θέσης όλων των πιστωτών και
ii. της σύμμετρης διανομής σε όλους τους πιστωτές
σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιείται επί της καθαρής παρούσας αξίας των καταβολών της μέγιστης διάρκειας σύμβασης για το Δημόσιο, δηλαδή της πρώτης δεκαετίας ισχύος της σύμβασης.

Συνεπώς, τα ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, διανέμονται συμμέτρως σε όλους τους πιστωτές κατά το μέρος των εναπομεινασών ανεξόφλητων απαιτήσεων τους και η διαθέσιμη ικανότητα αποπληρωμής επιμερίζεται σε όρους καθαρής παρούσας αξίας συμμέτρως με την ως άνω ανεξόφλητη οφειλή μεταξύ των πιστωτών που συμμετέχουν σε κάθε χρονική περίοδο.

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 4559/2018, οι ανωτέρω τροποποιήσεις των υποχρεωτικών κανόνων της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 έχουν εφαρμογή και στις αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner