Κ.Υ.Α. αριθ. Β/7/οικ. 49566/ 2797/ 2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2795)

Αριθ. Β/7/οικ.49566/2797

(ΦΕΚ Β’ 3853/30-11-2016)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄3801) σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΓΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 101, του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) που αφορά την ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.).

11. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (Β΄ 1862) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς – ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» όπως ισχύει.

12. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β΄ 3398).

13. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας επιστροφής φόρων από το Δημόσιο και συμψηφισμού με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

α) Τροποποιείται η υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (Β΄ 2795) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης», ως εξής:

β) Στο άρθρο 5, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

5. Τα αποδιδόμενα ποσά από τους συμψηφισμούς που διενεργούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας, για τους πολιτιστικούς οργανισμούς με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, που έχουν ιδρυθεί με το Ν. 2273/1994 (Α΄ 233), δύναται να καλύπτουν τρέχουσες εισφορές και δόσεις ρύθμισης.

β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (Β΄ 2795) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΑΙΚΑΤ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner