ΝΟΜΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4635 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ `Αρθρο 1 Τροποποίηση του Ν. 4608/2019 (Α΄ 66) (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α΄ 81) `Αρθρο 2 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του Ν . 4399/2016
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ `Αρθρο 4 Ορισμός
`Αρθρο 5 Αρμόδια όργανα
`Αρθρο 6 Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα
`Αρθρο 7 Νομική δεσμευτικότητα
`Αρθρο 8 Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής
`Αρθρο 9 Τελική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ `Αρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Υποδομών
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ `Αρθρο 11 Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ `Αρθρο 12 Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ `Αρθρο 13
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» `Αρθρο 14
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ `Αρθρο 15
`Αρθρο 16 Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.
`Αρθρο 17 Δασικοί συνεταιρισμοί
`Αρθρο 18 Απόδοση εσόδων σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ `Αρθρο 19
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡ
A `Αρθρο 20 Ορισμοί
`Αρθρο 21 Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
`Αρθρο 22 `Αδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
`Αρθρο 23 Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας
`Αρθρο 24 Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης
`Αρθρο 25 Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 26 Συνεγκατάσταση – από κοινού χρήση ευκολιών
`Αρθρο 27 Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
`Αρθρο 28 Τροποποίηση κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 29 Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 30 Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας
`Αρθρο 31 Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)
`Αρθρο 32 Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 33 Έλεγχοι
`Αρθρο 34 Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου
`Αρθρο 35 Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
`Αρθρο 36 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)
`Αρθρο 37 Κυρώσεις
`Αρθρο 38 Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής
`Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 40 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 41 Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του Ν . 4070/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ `Αρθρο 43 Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο
`Αρθρο 44 Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ `Αρθρο 45 Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών
`Αρθρο 46 Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων
`Αρθρο 47 Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 48 Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας
`Αρθρο 49 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 50 Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 51 Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 52 Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 53 Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 54 Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
`Αρθρο 55 Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 56 Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 57 Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ `Αρθρο 58 Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών
`Αρθρο 59 Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης
`Αρθρο 60 Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 61 `Αρση αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
`Αρθρο 62 Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 63 Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ
`Αρθρο 64 Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ `Αρθρο 65 Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
`Αρθρο 66 Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης
`Αρθρο 67 Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία
`Αρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 69 Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
`Αρθρο 70 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 71 Παράταση του άρθρου 50 του Ν. 4569/2018
`Αρθρο 72 Παράταση διάρκειας σύμβασης
`Αρθρο 73 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων
`Αρθρο 74 Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ `Αρθρο 75 Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος
`Αρθρο 76 Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), ψηφιακή δικογραφία
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του π . δ . 40/2013 ( Α΄ 75)
`Αρθρο 78 Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
`Αρθρο 79 Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο 80 Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ `Αρθρο 81 Σύμβαση μελέτης/κατασκευής
`Αρθρο 82 Συμβάσεις παραχώρησης
`Αρθρο 83 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. `Αρθρο 84 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 85 Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Ορισμοί
`Αρθρο 86 Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 87 Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 88 Εποπτεία Γ . Ε . ΜΗ . και ΥΜΣ
`Αρθρο 89 Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 90 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. – Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 91 Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ `Αρθρο 92 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
`Αρθρο 93 Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας
`Αρθρο 94 Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ `Αρθρο 95 Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
`Αρθρο 96 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες
`Αρθρο 97 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
`Αρθρο 98 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.
`Αρθρο 99 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών
`Αρθρο 100 Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών
`Αρθρο 101 Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ `Αρθρο 102 Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 103 Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας
`Αρθρο 104 Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας
`Αρθρο 105 Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 106 Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων
`Αρθρο 107 Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 108 Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές
`Αρθρο 109 Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 110 Έννομη προστασία
`Αρθρο 111 Πρόσβαση στο Γ . Ε . ΜΗ .
`Αρθρο 112 Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις
`Αρθρο 113 Ανταποδοτικά τέλη Γ . Ε . ΜΗ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ `Αρθρο 114 Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 115
`Αρθρο 116
ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ `Αρθρο 117 Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ `Αρθρο 118 Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 119 Ορισμοί
`Αρθρο 120 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
`Αρθρο 121 Διάρκεια προγραμματικής περιόδου
`Αρθρο 122 Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ
`Αρθρο 123 Κατάρτιση του ΕΠΑ
`Αρθρο 124 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ
`Αρθρο 125 Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ)
`Αρθρο 126 Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 127 Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
`Αρθρο 128 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 129 Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους
`Αρθρο 130 Ειδικά Προγράμματα
`Αρθρο 131 Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ
`Αρθρο 132 Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 133 Υλοποίηση και πληρωμή των έργων του ΕΠΑ
`Αρθρο 134 Τεχνική Βοήθεια
`Αρθρο 135 Πληροφοριακό Σύστημα
`Αρθρο 136 Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ
`Αρθρο 137 Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ
`Αρθρο 138 Κρατικές ενισχύσεις
`Αρθρο 139 Μεταβατική περίοδος
`Αρθρο 140 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 141 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ `Αρθρο 142 Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
`Αρθρο 143 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
`Αρθρο 144 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 145 Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
`Αρθρο 146
ΜΕΡΟΣ Κ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ `Αρθρο 147 Τροποποίηση του β.δ. 748/1966
`Αρθρο 148 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005
`Αρθρο 149 Τροποποίηση του Ν . 4072/2012
`Αρθρο 150 Τροποποίηση του Ν. 3299/2004
`Αρθρο 151 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
`Αρθρο 152 Τροποποίηση του ν. 4548/2018
`Αρθρο 153 Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)
`Αρθρο 154 Διατάξεις για το Ελληνικό
`Αρθρο 155 Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ
`Αρθρο 156 Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές
`Αρθρο157 Τροποποιήσεις των νόμων 4339/2015, 2664/1998, 2328/1995, 1746/1988
`Αρθρο 158 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή
`Αρθρο 159 Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων
`Αρθρο 160 Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 161 Τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 162 Αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων
`Αρθρο 163 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄8)
ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 164 Τροποποίηση του Ν . 4478/2017 ( Α΄ 91)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ `Αρθρο 165 Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης
`Αρθρο 166 Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020
`Αρθρο 167 Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία
`Αρθρο 168 Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)
`Αρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 170 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 171 Τροποποιήσεις στον Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ `Αρθρο 172 Αναστολή ισχύος του π . δ . 62/2019
`Αρθρο 173 Τροποποίηση του Ν. 4249/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ `Αρθρο 174 Τροποποιήσεις του Ν . 4622/2019
`Αρθρο 175 Τροποποίηση του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 176 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ `Αρθρο 177 Ρύθμιση θεμάτων Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 178 Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
`Αρθρο 179 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 180 Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων
`Αρθρο 181 Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο182 Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών
`Αρθρο 183 Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
`Αρθρο 184 Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
`Αρθρο 185 Βαθμολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
`Αρθρο 186 Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων
`Αρθρο 187 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ `Αρθρο 188 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011 `Αρθρο 189 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 190 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 191 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 192 Αντικατάσταση του άρθρου 30 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 193 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 194 Αντικατάσταση του άρθρου 34 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 195 Αντικατάσταση του άρθρου 45 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 196 Προσθήκη άρθρου 45 Α στον Ν . 4002/2011
`Αρθρο 197 Αντικατάσταση του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 198 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 199 Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 200 Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011
`Αρθρο 201 Τροποποίηση του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 202 Τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 203 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ `Αρθρο 204 Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
`Αρθρο 205 Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης
`Αρθρο 206 Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια
`Αρθρο 207 Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια
`Αρθρο 208 Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.
`Αρθρο 209 Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002
`Αρθρο 210 Τροποποιήσεις του ν . 4354/2015
`Αρθρο 211 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 212 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 213 Θέματα Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
`Αρθρο 214 Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
`Αρθρο 215 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
`Αρθρο 216 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016 (Α΄ 10)
`Αρθρο 217 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.Δ. 132/1969 (Α΄ 35)
`Αρθρο 218 Τροποποίηση του Ν . 4608/2019 ( Α΄ 66)
`Αρθρο 219 Τροποποίηση του Ν . 4399/2016
`Αρθρο 220 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 221 Ρύθμιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ
`Αρθρο 222 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
`Αρθρο 223 Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
`Αρθρο 224 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων
`Αρθρο 225 Διατάξεις για Επιμελητήρια
`Αρθρο 226 Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
`Αρθρο 227 Τροποποίηση του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
`Αρθρο 228 Τροποποιήσεις του Ν . 4314/2014 ( Α΄ 265)
`Αρθρο 229 Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 230 Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
`Αρθρο 231 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
`Αρθρο 232 Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 233 Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
`Αρθρο 234 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 235 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 236 Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων `Αδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 237 Ενδιάμεσοι φορείς
`Αρθρο 238
`Αρθρο 239
`Αρθρο 240
`Αρθρο 241 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

ΠΗΓΗ: Ε-FOROLOGIA

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner