ΠΟΛ.1001/2017 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017.

ΠΟΛ.1001/2017

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017.

(ΦΕΚ Β’8 /10.1.2017)

ΠΟΛ 1001/9.1.2017

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’ 82), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α’ 75), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (Α΄242) και τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ν.3986/2011(Α΄152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4346/2015 (Α΄152).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4410/2016 (Α΄141), περί των ρυθμίσεων της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησης των ΕΙΧ και ΕΔΧ,για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων.
5. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ΄αριθμ Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα
Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε)».
7. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β΄3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, κατά την καταληκτική ημερομηνία
εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης.
10. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017, που λήγει, κατά παράταση, στις 09-01-2017, παρατείνεται έως και την 13-01-2017.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner