ΠΟΛ.1037/2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από Φ.Π.Α. επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές

Αθήνα, 18.3.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΠΑ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα, Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210- 3645378, 210-6987469
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΠΟΛ 1037/2016

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/18.1.2016 σχετικά με απαλλαγές από ΦΠΑ των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:

Με την ΠΟΛ.1010/18.1.2016 διευκρινίστηκε ότι τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία τα οποία διενεργούν πλόες σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές των οποίων η απόσταση από τις ακτές είναι κάτω των 12 ν.μ. δεν μπορούν να χαίρουν των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, διότι η δραστηριοποίησή τους δεν λαμβάνει χώρα σε ανοικτή θάλασσα, όπως ορίζει το άρθρο 148 της Οδηγίας (2006/112/ΕΚ) και η ΠΟΛ.1156/9.5.1997. Ωστόσο έγινε δεκτό ότι στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς αυτή, διατηρούν την ισχύ τους οι διοικητικές πράξεις έγκρισης των ναυπηγήσεων με απαλλαγή από ΦΠΑ που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου (18.1.2016) και υλοποιούνται, δεδομένου ότι έχουν χορηγηθεί απαλλαγές για ναυπηγήσεις πλοίων οχηματαγωγών – επιβατηγών τα οποία δραστηριοποιήθηκαν ή προορίζονται να δραστηριοποιηθούν σε πορθμεία μικρής απόστασης. Η εν λόγω εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική αρχή έχει εκδώσει απόφαση για την προμήθεια με απαλλαγή από ΦΠΑ υλικών και αντικειμένων για την κατασκευή των πλοίων, βάσει της ΑΥΟ Π.8271/ΠΟΛ.366/1987. Εντούτοις, δεν περιλαμβάνονται λοιπές περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κατατεθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη συγκρότηση επιτροπής της ΑΥΟ Τ.1400/2000, πριν την έκδοση της εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/18.1.2016.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι απαλλαγές για τη ναυπήγηση των επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές κάτω των 12 ν.μ. μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των πλοίων, εφόσον η πλοιοκτήτρια επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η κατασκευή, με τα πλήρη δικαιολογητικά που απαιτείται να τη συνοδεύουν σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.8271/87 σε συνδυασμό με την ΑΥΟ Τ.1400/2000, προκειμένου για την έγκριση απαλλαγής στην προμήθεια των υλικών για τη ναυπήγηση του πλοίου. Βασική προϋπόθεση είναι η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών να έχει πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της ΠΟΛ.1010/18.1.2016, δηλαδή πριν την 18.1.2016, ημερομηνία κατά την οποία διευκρινίστηκε ότι τα πλοία αυτά δεν μπορούν να απολαύουν απαλλαγές από ΦΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησης, ουδεμία άλλη απαλλαγή χορηγείται για τα πλοία αυτά.

Κατά συνέπεια, τα πλοία για τα οποία κατατέθηκε αίτηση στην τελωνειακή αρχή μετά την 18.1.2016 για συγκρότηση της ως άνω επιτροπής, προκειμένου να λάβουν σχετική έγκριση απαλλαγής για τη ναυπήγησή τους, δεν μπορούν να χαίρουν της απαλλαγής από ΦΠΑ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι υποκείμενοι που προτίθενται να εκμεταλλευτούν τα πλοία αυτά σε φορολογητέες πράξεις έχουν δικαίωμα έκπτωσης και κατά συνέπεια επιστροφής του φόρου των εισροών τους.

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Πιτσιλής

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner